کتاب مقاومت

Iran Newspaper - - News -

اتفاق روز

براســاس مصوبــه شــورای عالــی انقالب فرهنگــی، روز32 مــرداد ماه ســالگرد پیــروزی و مقاومــت 33 روزه حــزباهلل لبنــان در برابــر رژیم صهیونیســت­ی بهعنوان روز مقاومت اســالمی نامگذاری شده است. کتاب «هم قسم» شرح زندگی و خاطرات امیاســر، همســر شهید ســیدعباس موســوی، دبیرکل پیشــین حزباهلل لبنان اســت که در 3 فصل به همت انتشــارات بهنشر منتشر شده است و شــرح خاطــرات و فداکاریهــ­ای این بانوی بزرگوار را روایت میکند. «هــم قســم» برگــردان کتــاب «الوصول» اســت کــه «عبدالقدوس االمیــن» نویســنده لبنانــی به رشــته تحریر درآورده است و احمد نطنزی آن را به فارســی ترجمه کرده اســت. در ایــن کتــاب خواننــده در فــراز و نشیب داســتان با روح بزرگ بانویی همراه میشــود کــه قدم به قــدم در کنار وجود معنوی شهید سیدعباس موســوی میبالــد و در قامــت یــک شــهید قــد میافــرازد. ســیدعباس موسوی ۶۱ فوریه 2۹۹۱ میالدی برای شــرکت در مراســم ســالگرد شــیخ راغــب حــرب به روســتای جبشــیت ســفر کرد. هلیکوپترها­ی اســرائیلی بــه کاروان اتومبیلهای ســیدعباس موســوی حمله کردنــد و او و فرزند و همســرش را به شــهادت رســاندند. خلبــان مهاجــم بــه کاروان در ســال ۸۰۰2 میــالدی و روزنامــه اســرائیلی یدیعــوت احرونــوت در ســال 2۱۰2 میالدی جزئیاتی از این ماجرای ترور فاشکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.