قیمت تلفن همراه در بازار کاهش یافت

با ثبات نرخ ارز

Iran Newspaper - - News - سوسن صادقی خبرنگار

«بازار تلفن همراه در حال رونق اســت.» «قیمــت تلفــن همــراه در بــازار در حــال کاهــش اســت.» ایــن جمالتی اســت که ایــن روزهــا در بیــن مــردم و فعــاالن این صنــف رد و بــدل میشــود. در پی انتشــار ایــن اخبار بــه ســراغ مســئوالن و فعاالن حوزه بازار تلفن همراه رفتیم تا از صحت و ســقم این اخبار مطلع شویم که آنها به این نکته مهم اشــاره کردند و آن اینکه با سیاســتگذا­ری کــه دولت در بحــث ارز در پیشگرفتهنه­تنهاقیمتار­زکاهشیافته و تثبیــت شــده، بلکه همیــن امر موجب شده است قیمتهای تلفن همراه نیز در بازار کاهش یافته و بازار رونق بگیرد. ■ افزایشوارد­کنندگانتلف­نهمراه

«علــت اصلــی کاهش قیمــت تلفن همــراه در بازار تثبیــت در قیمت نرخ ارز اســت و به تبع آن این ثبات به بازار تلفن همراه تزریق شده است.»

ابوالفضل ناصری سخنگوی اتحادیه کشوری تلفن همراه با بیان مطلب فوق بــه «ایــران» گفت: کاهــش قیمت تلفن همــراه در بازار را تأییــد میکنم چرا که از وقتی نرخ ارز کاهش یافته و تثبیت شده، قیمتها نیز بســیار واقعی شــده این در حالی اســت که پیش از ایــن با اینکه نرخ ارز کاهــش مییافت قیمتهــا تغییری نمییافت، چون ثبات نداشــت. ناصری علــت دیگر کاهش قیمــت تلفن همراه در بازار را افزایش شرکتهای واردکننده تلفــن همراه عنــوان کرد و افــزود: تعداد واردکننــد­گان تلفــن همراه پیــش از این کمتــر از 50 شــرکت بــود، از ســوی دیگــر تعــدادی از شــرکتها بهدلیــل تخلــف در دریافــت ارز دولتــی بــرای واردات تلفــن همــراه و فــروش آن بــه قیمــت ارز آزاد از عرصــه واردات تلفــن همــراه خــارج شــدند. حتــی در آن زمــان تعداد دیگــری از شــرکتهای واردکننــد­ه تلفن همــراه بهدلیــل شــرایط حاکــم بر بــازار، نتوانســتن­د به فعالیت خــود ادامه دهند به همیــن دلیل بازار تلفن همراه بســیار آشــفته و با کمبود کاال مواجه شــد. وی با بیان اینکــه البته در این میــان دولت نیز بیکار ننشســت و رجیستری تلفن همراه مســافری را موقتی فعال کرد تا کاالهای موجود رجیســتر شــده و بــه بــازار تزریق شوند تا کمی کمبود تلفن همراه جبران شــود، گفــت: اکنــون تعداد شــرکتهای واردکننــد­ه تلفــن همــراه به بیــش از 110 شــرکت رســیده و البتــه تعــداد آن نیــز کماکان در حال افزایش اســت به همین علــت باید گفت در حال حاضــر واردات تلفن همراه دیگر در انحصار چند شرکت نیست و بازار رقابتی ایجاد شده و همیشه وجــود تعــداد بــاالی واردکننــد­ه رقابــت زیادی را در بــازار ایجاد میکند و همه در تالش هســتند اجناس خود را به قیمت مناسب به فروش برسانند.

ســخنگوی اتحادیــه کشــوری تلفــن همــراه کاهــش قیمتهــا را چشــمگیر عنــوان کــرد و افــزود: بهعنــوان مثــال دســتگاه تلفــن همراهی که پیــش از این در بــازار تلفن همراه به قیمت 4 میلیون و 800 هزار تومان فروخته میشــد اکنون همــان دســتگاه بــا قیمــت 3 میلیــون و 700 هــزار تومــان بــه فــروش میرســد. بهعبارتــی در برخی مدلها تــا 700 هزار تومان شــاهد کاهش قیمت هســتیم. یا اینکه یــک دســتگاه تلفن همــراه آیفون کــه 22 میلیــون تومان بود اکنــون در بازار بــه قیمت 15 میلیــون تومان بــه فروش میرســد. ناصری در عین حال افزود: در حــال حاضر بهدلیــل ثبــات ارز تقاضای تلفن همراه هم در بــازار افزایش یافته و خریداران از این روند استقبال کردهاند به همین علت فروش تلفن همراه افزایش یافته و در نتیجه باید گفت بعد از مدتها بازار تلفن همراه رونق گرفته است. ■ سیاستگذاری­درستدولت

«بــا کاهــش نــرخ ارز طبیعی بــود که شــاهد کاهش قیمت دستگاههای تلفن همــراه در بــازار باشــیم.» افشــار فروتــن الریجانــی رئیــس انجمــن فروشــندگا­ن تلفن همراه، سیمکارت و لوازم جانبی با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: پیش از ایــن بارهــا اعالم کــرده بودیم که آنچه بــازار تلفــن همراه را آشــفته کــرده، نبود ثبات در نرخ ارز اســت و اگر این بخش به ثبات برســد ما نیز شــاهد کاهش قیمت کاال بخصــوص در بخــش تلفــن همــراه خواهیمبود.

فروتن الریجانی افزود: برنامهریزی­ها و سیاســتگذا­ری دولت در بــازار ارز باعث شــد رونــد نزولی قیمــت تلفن همــراه و روند صعودی رونق بازار را داشته باشیم. خوشبختانه دولت با توجه به وعدههایی کــه داده بود توانســت نــرخ ارز را به ثبات برســاند و از ســوی دیگر ثبت رجیســتری تلفــن همراه نیز به ایــن امر کمک کرد تا قاچاق تلفن همراه در بــازار کاهش یابد بــه طوری کــه گفته میشــود ایــن میزان به 20 درصد رســیده اســت که گویا وجود ایــن میــزان تلفن همــراه نیز مربــوط به زمان قبل از رجیســتری اســت که به بازار تزریــق شــده اســت. وی در ادامــه گفت: اگر پیش از این یک دستگاه تلفن همراه به قیمت 2 میلیــون و 100 هزار تومان به فروش میرفت اکنــون با کاهش قیمت 400 هزار تومانی مواجه شده و به قیمت یــک میلیون و 700 هزار تومان به فروش میرســد و این کاهش چشــمگیر و ثبات قیمت باعث شده که خریداران بیشتری به بازار تلفن همراه مراجعه کنند.

مهــدی محبــی رئیــس اتحادیــه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران نیز به «ایران» گفت: شاید بخــش تلفــن همــراه بهدلیــل کاهــش قیمت ارز یا تحت تأثیر بازارهای جهانی کاهــش پیــدا کــرده باشــد امــا در بخــش قطعات این اتفاق نیفتاده است.

محبی در پاســخ به این سؤال که چرا قیمــت قطعــات تلفــن همــراه کاهــش نیافته اســت گفــت: از آنجا کــه قطعات براحتی وارد کشــور نمیشــود و به نوعی ثبت ســفارش در این بخش دشوار است با اینکه ارز به ثبات رســیده باز هم شاهد آن هســتیم کــه قیمــت قطعــات تلفــن همراه همچنان باال است.

وی در ادامــه گفــت: بارهــا از طریــق رســانهها اعــالم کردهایــم کــه وزارت صنعت، معــدن و تجارت زمینه واردات قطعــات را تســهیل کــرده و اجــازه دهد بیشــتر وارد کشــور شــود هــر چقــدر هــم قیمت تلفــن همــراه در بازارکاهش پیدا کند باز هم بسیاری از مردم قادر به خرید تلفن همراه نیســتند چرا کــه در یک بازه زمانی قیمت تلفن همراه چند برابر شده بود بههمین علت این کاهش شاید برای بســیاری به آن صورت نباشــد که بتوانند تلفــن همراه جدید خریــداری کنند پس ایــن عده نیــاز به قطعــات دارند تا تلفن همراه خود را تعمیر کنند. ■ بازگشــت روزهای خوش به بازار تلفن همراه

علــی بابایــی یکــی از فعــاالن بــازار تلفن همراه در مرکز شهر تهران معتقد اســت که قیمت تلفن همــراه در بخش دســتگاهها­ی پرتقاضا حدود 10 درصدی کاهش پیدا کرده اســت و به نظر میرسد از وقتــی کــه تعــداد واردکننــد­گان تلفــن همــراه و ورود کاال بــه بــازار افزایش یافته بــه نوعی قیمتهای روند نزولی به خود گرفته اســت. این فعال بازار تلفن همراه افزود: البته کاهش قیمت نرخ ارز هم در پایین آمــدن قیمت تلفن همــراه نقش داشــته و همیــن موضــوع باعــث شــده است،قیمتتغییرک­ند.

محســن بهنامــی دیگــر فعــال بــازار تلفن همراه در شــمال شــهر تهــران نیز معتقد است قیمت تلفن همراه بهدلیل تغییرات داخلی در کشــور کاهش نیافته اســت چــرا که ایــن کاهــش بــه بازارهای جهانــی ارتبــاط دارد چــون قیمــت تلفــن همــراه در جهــان کاهــش یافته و واردکنندگا­ن هم با قیمت پایینتر از قبل خریداریمیک­نند.

علــی غالمی دیگــر فعال بــازار تلفن همــراه در خیابان جمهــوری نیز کاهش قیمــت تلفــن همــراه را تأییــد میکند و معتقــد اســت بیشــترین علــت کاهــش قیمــت ایــن کاال در بــازار کاهش نــرخ ارز و ثبــات آن اســت. وی در ادامه افــزود: از آنجایــی که قیمت تلفن همراه بهلحظه و روزانه تعیین میشود بههمین دلیل به محض اینکه قیمت ارز در بازار کاهش یا افزایش پیدا میکند روی قیمت این کاال تأثیر مســتقیم میگذارد حاال که نرخ ارز کاهشیافتهب­ههمینعلتقی­متتلفن همراه نیز روند نزولی پیدا کرده است.

ایــن فعــال بــازار تلفــن همــراه بــا اشــاره بــه افزایــش تعــداد واردکنندگا­ن ایــن کاال افزود: درســت اســت کــه میزان واردکنندگا­ن تلفن همــراه افزایش یافته ولی بهنظر میرســد هنوز به اندازه کافی نتوانســته­اند کاال وارد بــازار کننــد و هنــوز در برخــی موارد کمبود کاال نیز مشــاهده میشود البته ثبت سفارش تا وارد کردن کاال در کشور زمانبر است.

وی در ادامــه گفت: کاهش نــرخ ارز و بهدنبال آن کاهــش قیمت تلفن همراه موجب شــده اســت خریداران بیشــتر به بــازار تلفن همــراه مراجعه کننــد و نکته مثبت ماجــرا این اســت که دیگــر مردم تماشاچی نیستند و قصد آنها خرید کاال است و با ادامه این روند رونق به این بازار که مدتها اســت روزهای خوشی را تجربه نکرده است، بازمیگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.