جی هفت در موزه

Iran Newspaper - - News - فریدون مجلسی کارشناس حوزه بینالملل

جــی 7 نام ســازمانی اســت که ســال 57۹۱ تشــکیل شــد و 7 کشور دارای بزرگترین اقتصادهای آن روز جهان را گرد هــم آورد. اگــر به تاریخ تشــکیل این ســازمان توجــه کنیم، دوســال بعد از جنگ سوم اعراب و اسرائیل است که منجر به تحریم نفتی غرب از ســوی کشورهای عربی صادرکننده نفت شــد و کشورهای غربی دست به اقدام تدافعی زدند. از جملــه این اقدامات تشــکیل ســازمان بینالمللی انرژی بود که در تقابل با اوپک صورت گرفت و کشورهای صنعتی را متعهد میکرد مخازنی بــرای نگاهداری نیازهای انرژی خــود تدریجاً تا ســه ماه بــه وجود آورنــد، با توســعه منابع انــرژی تجدیــد پذیر اتکا به ســوخت فســیلی را کاهش دهند و راندمان وســایل برقی را برای مصرف انرژی کمتر بهبود بخشــند. یکی از سیاســتهای محوری این کشــورها بر پایه اقتصاد لیبرال، همچنین از میان برداشتن مرزهای گمرکی و کاســتن از تعرفهها و تحمیل مقررات بینالمللــ­ی در قالب گات (موافقتنامه عمومــی تعرفــه و تجارت) بود که ســازمان تجــارت جهانی بر ایــن امر نظارت میکــرد. شــاید در آن روزگار ایــن 7 کشــور بــزرگ اقتصــادی تصــور نمیکردند روزی فرا برســد که یــا دیگران زیر بار سیاســتگذا­ریهای آنان رونــد، یا مقررات پیشــین برای خودشــان تحملناپذیر شود. امروز اقتصاد شــماره 2 جهان چین اســت، اقتصــاد هند در مقام ششــم از فرانســه پیشــی گرفتــه و برزیــل جلوتر از ایتالیــا و کانــادا قــرار دارد و درپی آنان کرهجنوبی و روســیه بــزودی جای آنها را خواهند گرفت. حتیترکیه و عربســتان نیــز 8۱ و ۹۱ پله باالتر میآیند. ایران نیز اگــر مســائل سیاســی خود را حــل و فصل کند و بــه عرصه بینالمللــ­ی بازگردد بســرعت جایــگاه باالیــی را اشــغال خواهد کــرد. معنــی این تحول بــزرگ این اســت کــه این هفت کشــور با رقبــای بزرگــی مانند چیــن و هند و کــره جنوبی و مالزی وترکیه مواجه شــدهاند. در این بین چین با ســرازیر کردن ســونامی گونه کاالهایــش بازارهای آنان را به اشــغال خود درآورده اســت طــوری که خصوصاً بعد از روی کار آمدنترامپ صدای اعتراض او و دیگران بلند شــد. بعد از آغاز جنــگ تعرفهها چین هم با قدرت جدیــدی که در عرصه اقتصاد و منابع مالی یافته اســت به مقابله برخاســت. ســپس دعوا به داخل جی هفت کشانده شد. ســال گذشته کهترامپ قرارداد مبادله آزاد ترانس آتالنتیک میان اروپا و امریکا را لغــو کــرد با اعتراض شــدید خانم مرکل و دیگر اعضا مواجه شــد و جلســه را زودترترک کرد و سپس تفاهمی را هم که امضا کرده بود پاره کرد.

در جلسه امسال در پاریس مسائل جدیتر شده است. دعوای تعرفهها میان چین و امریکا به بازار اتومبیل و تلفن همراه کشیده و امریکا کشور میزبان یعنی فرانسه را هم تهدید به افزایش تعرفه شراب آن کشور کرده است. تولید ساالنه شراب فرانسه 8 میلیارد بطری در سال است که حداقل معادل 40 تا 50 میلیارد دالر در ســال برآورد میشــود. تهدیــد ترامپ به وضع تعرفــه هماکنون موجب نگرانی و خشــم فرانســه شــده اســت. اگر افزایش تعرفــه حمایتی بــه تولیدات آرایشی و عطر و ادوکلن هم کشیده شود این نگرانی بیشتر هم میشود.

با توجه به مســافرت اخیر وزیر خارجه ایران به فرانســه و تالش فرانسه برای کاستن از شرایط بحرانی موجود در منطقه تصور میرود موضوع ایران در خارج از دســتور رســمی میان رؤسای کشــورهای مذکور به بحث گذاشــته شود. رئیس جمهــوری فرانســه هرچند نمایندگی از طــرف امریکا برای حل و فصل مســأله را تکذیــب کرده اســت، اما فرانســه هم نیازمند توســعه روابــط بازرگانی خود با کشــورهای منطقــه اســت و از تحریم بازار ایــران زیان دیده و خواهــان یافتن راه حلی برای کاستن از بحران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.