گزینه نهایی وزارت میراث فرهنگی را رئیس جمهوری تعیین می کند

Iran Newspaper - - News -

سیودومیننم­ایشگاهملیص­نایعدستیکش­ورباحضورسر­پرست وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی کشور افتتاح شد.بهگزارش«ایران»،«علیاصغرمون­سان»درجمعخبرنگ­اران حاضر در نمایشــگاه و در پاســخ به این ســؤال که آیا رئیس جمهوری درباره انتخاب وزیر میــراث فرهنگــی بــا او صحبــت کرده یــا خیــر گفت:«رئیس جمهــوری بــا من صحبت کردهاند که سرپرســت شــدهام اما آینــده وزارتخانــ­ه، در اختیار رئیس جمهوری اســت.» او اظهار امیدواری کرد با تبدیل ســازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه، این بخش بتواند نقــش مهم تــری را در اقتصاد کشــور ایفا کند. مونســان به نقش اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی،سهحوزهتحتم­دیریتوزارت­میراثفرهنگ­ی،گردشگریوصن­ایعدستیاشا­ره کرد و گفت:«گردشگری هم اینک هم نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد اما با تبدیل آن به وزارتخانه، نقش مؤثرتری بازیًمیکند.» وی گفت:«فاصله بودجهای سازمان میراث فرهنگی با آخرین وزارتخانه تقریبا دو برابر اعتبار حال حاضر آن است اما وزارتخانه شدن باعث میشود تا دولت و مجلس به لحاظ بودجهای، اهمیت بیشتری به حوزه بدهد.» او باتأکیدبرا­ینکهوزارتخ­انهمیتواند­نقشمؤثریدر­اقتصادکشور­داشتهباشد،گفت:«سال 97 نزدیک به 7 میلیون و 008هزار گردشگر به کشور آمدند.» مونسان حضور گردشگران ســالمت در شــهرهایی چون مشــهد، تهــران، شــیراز ...و را شــاهد حرفهایــش گرفت و گفت:«این تعداد در زمانی وارد ایران میشــوند که ما تحریم هســتیم و بیشــتر پروازها یا کاهش یافته یا قطع شده است.» او گفت:«کسی نمیتواند اثر تحریم یا حضور نیروهای نظامیدرمنط­قهرارویاقت­صادوتعدادگ­ردشگرانیکک­شورکتمانکن­دباوجوداین­مادر سهماهاولسا­لنسبتبهسال­گذشته04درص­درشدگردشگر­یداشتهایم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.