من هم زحمت کشیدم، کارشناسان انتخابم کردند

پاسخ مهدی کیانی به پرسپولیسیه­ا که معتقدند باید نوراللهی به عنوان بهترین هافبک سال انتخاب میشد:

Iran Newspaper - - News - حامد جيرودی خبرنگار

در مراســم برترینهــا­ی فوتبــال ایــران در فصــل 97-98 کــه شــنبه شب برگزار شــد، قهرمان و نایب قهرمان در مجموع 8 عنوان را از آن خود کردند که سهم پرسپولیسیه­ا 5 جایزه بود. پرسپولیســ­یها انتظار داشتند که احمد نوراللهی هم به عنوان بهترین هافبک انتخاب شود اما مهدی کیانی کاپیتان سپاهان، عنــوان برتریــن بازیکن خــط میانــی را از آن خود کــرد. مهدی کیانی در گفتوگو با خبرنــگار «ایران» تأکید کرد، همبازیانش در این مهم سهم زیادی دارند: «خیلی خوشحالم که من هم بــه عنوان یکی از بازیکنان برتر انتخاب شــدم. من فصل قبل، تمرینات خیلی ســختی را پشــت ســر گذاشــتم و واقعاً پرفشار تمرین کردم. این عنوان تنها حق من نیست و همبازیانم هم در آن نقــش زیادی دارند، همچنین کادر فنی و هواداران. آنها هم در این عنوان شریک هستند. من بعد از 11 سال حضور در تراکتورســ­ازی به ســپاهان آمده بودم و خیلیهــا به من کمک کردنــد تا بتوانــم در ترکیب تیم جا بیفتم و امیدوارم که بتوانم زحماتشان را جبران کنم.» او درباره اینکه بازوبند کاپیتانی در اولین فصل حضورش در سپاهان چقدر وظیفه او را سنگینتر کرده بود، گفت: «از آقای قلعهنویی و بازیکنان قدیمیتر که به من اعتماد کردند، ممنونم. کاپیتانی تیم بزرگی مانند سپاهان کار سختی است. این بازوبند سالها در اختیار بازیکنانی مانند محــرم نویدکیا و محمــود کریمی بوده که خدا را شــکر نصیب من شــد و با حمایت باشــگاه توانستم ســال خوبی را پشت سر بگذارم. خیلی دوســت داشــتم حاال که بعد از چند ســال جزو برترینهــا قــرار گرفتــم، در مراســم باشــم ولی ســپاهان بازی داشت و نتوانستم به تهران بیایم.»

پیــام نیازمنــد دروازهبــا­ن ســپاهان، بازیکــن اخــالق شــد و کــیروش اســتنلی مهاجــم برزیلــی این تیــم عنــوان آقای گل مشــترک را با لوسیانو پریرا مهاجم فوالد به دست آورد. کیانی دربــاره ایــن دو همبــازی خود که جــزو برترینها قــرار گرفتند، چنین صحبت کرد: «پیام هم بازیکن باشــخصیت و بااخالقی اســت و هم از لحاظ فنی ســال بســیار خوبی را ســپری کرد و به نظرم میشــد به عنــوان بهترین دروازهبان هم انتخاب شــود. کــیروش هم که فصل قبل گلهای زیــاد و مهمی برای ما زد. بــه هر دو تبریــک میگویم. البتــه آدم باید واقعیــت را بگوید. بیرانونــد گلر بســیار خوبی اســت کــه در این چند ســال در تیم ملی و پرســپولیس عملکرد بســیار خوبی داشــته اســت. کسی کــه زحمت بکشــد، عملکردش قابل ســتایش اســت و فارغ از رنگها، انتخابش بحق بوده و به او هم تبریک میگویم.»

ســپاهان در هفته اول موفق شــد شــاهین را در بوشهر 0-3 شکســت دهد. کیانی در این خصوص هم صحبت کرد: «خدا را شــکر کــه در اولیــن بازی پیــروز شــدیم و به صــدر رفتیم. ما تمرینات سختی را پشت ســر گذاشتیم و میدانستیم که بازی دشــواری در پیش داریــم. از دقیقه یک تا 90 تمرکز داشــتیم و میتوانســت­یم گلهای بیشــتری هــم بزنیم امــا مهم همان برد بود که به دســت آوردیم. امیدوارم به همین روند ادامه دهیم تا جزو مدعیان قهرمانی باشیم. البته از االن نمیشود دربــاره قهرمانــی حــرف زد ولــی امیــدوارم کــه بتوانیــم دل هوادارانما­ن را شاد کنیم.»

احمــد نوراللهی هم جزو گزینههای بهترین هافبک فصل بــود و پرسپولیســ­یها معتقدنــد با توجه بــه آمــار، او عملکرد بهتری از کیانی داشــته و مستحق کسب این عنوان بوده است. واکنش کیانی به این موضوع چنین اســت: «احمد همپســتی من اســت و من دوســت نــدارم راجع به این مســائل با کســی بحث پیدا کنم، خصوصاً احمد که رفیق من است. کارشناسان همــه فوتبالــی بودهاند که ایــن رأی را دادهاند و بیدلیل کســی را انتخــاب نمیکننــد. بیرانونــد به عنــوان بهتریــن دروازهبان انتخــاب شــد در حالی کــه نیازمند هــم بهترین ســال فوتبالی خود را ســپری کرد. حــاال بگوییم که چرا علیرضا انتخاب شــد و پیام نه؟ این فوتبال تمام میشــود و دوســتیها میماند. اگر احمد هم انتخاب میشد، من خوشــحال میشدم. امیدوارم این کارشناســی­ها هر ســال باشــد تــا بازیکنی که بــازی تیمش پخش زنده نمیشــود هم شــانس انتخاب داشــته باشد.» وی ادامــه داد: «نمیخواهــم از خــودم تعریــف کنم، مــن هم در این ســالها تالش زیادی کردهام ولــی یکبار هم به تیم ملی دعوت نشدهام، حاال موضع بگیرم که چرا این اتفاق نیفتاده؟ اصالً بروید کارشناسی کنید که چرا هیچ وقت دعوت نشدم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.