توسعههمهجا­نبهورزش در دولت دوازدهم

Iran Newspaper - - News - سعیدفائقی معاون سابق سازمان تربیت بدنی

عملکــرد ورزش در دولــت دوم آقــای روحانــی از جنبههــای مختلفــی قابــل بررســی اســت. رئیــس جمهوری همــان طــوری کــه بــه زیرســاخته­ا در ورزش توجــه داشــت ولــی بــه ورزش قهرمانــی هــم نــگاه ویــژهای داشــت. در بازیهــای آســیایی 2018 جاکارتــا، درخشــش رشــتههای مختلف ما چشــمگیر بود. ما با اینکه در ورزشهای سنتیمان قدرتمند ظاهر شدیم، در دو ســه رشــته برای اولین بار درخشــیدیم. مثل کبدی کــه توانســت هم در بخــش آقایان و هــم در بانوان بــه عنــوان قهرمانــی آســیا و مدال طال دســت پیدا کنــد. ضمن اینکه رشــتههای دیگر ماننــد والیبال و بســکتبال ما به رشدشــان ادامــه دادند. مــا هم در رشتههای انفرادی موفق بودیم و هم در رشتههای تیمی و باید گفت که انصافاً دولت در این بخش به موفقیتهای خوبی دست یافته است.

آقــای روحانــی در دولــت یازدهــم، حقــوق شــهروندی را در دســتورکار کابینه قرار داده بود که حقوق شهروندی در ورزش هم در آن قرار داشت. در ایــن رابطه، اقدامات جدی صــورت گرفت ولی بــه نظــر میرســد هنــوز بــه صــورت کامــل اجرایی نشــده. بخصوص اینکه یکی دو مورد از این حقوق در مجلس هم مطرح شــده و به دنبال ساماندهی وضع باشگاهها هستند.

بحث ســومی که در رابطــه با ورزش وجود دارد، این است که در دور اول دولت، موضوع خصوصی ســازی ورزش مســکوت مانــده بــود ولــی در دولت دوم این موضوع دوباره جدی گرفته شــد و امســال قــرار اســت دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس در فرابــورس عرضــه شــوند. کارهــای مقدماتــی ایــن واگذاریهــ­ا انجــام شــده و بــه نظــر میرســد که با جدیت هم ادامه پیدا کند.

بحــث دیگــری کــه در دولــت تدبیــر و امیــد بــه آن پرداخته شــد، موضــوع عدالت ورزشــی بود که در برنامــه آقــای ســلطانی فــر قرار داشــت و توزیع امکانات ورزشــی بین آحاد مردم و در اســتانهای مختلف پیگیری شد. طرحهایی که به بهره برداری رسیده و یا در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد، نشــان میدهد که این اصل هم رعایت شده است. یعنی ســعی شــده به اســتانهای کم برخــوردار از امکانــات و شــهرهایی که بــه آنها رســیدگی زیادی نشــده بود، بیشتر پرداخته شود تا استانهایی که از امکانات بیشتری برخوردار بودند.

موضــوع دیگــری که بــه اعتقــاد من بســیار باید جدی گرفته شود، بحث تغییراتی است که در نرخ ارز بــه وجود آمده. با تضعیف شــدن پــول ملی در مقابل دالر، ممکن اســت هدف گذاری خارجی ما در ورزش تضعیــف شــود و باید فضایی را به وجود آورد کــه ایــن اتفــاق نیفتــد. مثل همیــن خبرهایی کــه درباره ندادن قســط اول پول مــارک ویلموتس ســرمربی تیــم ملی فوتبــال شــنیده میشــود. این گونــه مســائل نشــان میدهــد کــه اگــر مــا بــه ایــن بحثهــای مالــی رســیدگی نکنیــم، ممکن اســت نتوانیم تدارکات خوبــی برای المپیک 2020 توکیو داشــته باشــیم و به اعتقاد من، آقــای روحانی باید نگاه ویژهای را در این بخش داشــته باشد تا خدای ناکرده، عقب نیفتیم.

البتــه از جملــه مســائل دیگــری کــه در دولــت دوازدهــم تحقــق پیــدا کــرد، توســعه همــه جانبــه ورزش بود. این طور نبوده که بگوییم تنها در ورزش قهرمانــی پیشــرفت داشــتهایم. در ورزش تربیتــی، ورزش کارگری و ورزش اصالحی یا نیروهای مسلح دارای رشد بودهایم که اینها همه از افتخارات دولت آقای روحانی بوده اســت و میتــوان از آنها نام برد. مخصوصاً در ورزش آموزشــی که ما در المپیادهای دانش آموزی در سطوح پایین تر جامعه هم از رشد خوبی برخوردار بودیم. ضمن اینکه این موضوع در ورزش دانشگاهی هم وجود داشت. حتی در بخش رســانهای هم ســعی شــد که آن جــو آزاد رســانهای حفظ شود و به لحاظ بینالمللی هم سازگاریهای بینالمللیم­ــان بــاال رفــت. باالخــره همیــن کــه تــا حدودی مســأله حضور بانوان حل شد، اتفاقهایی بوده که در دولت دوازدهم تحقق پیدا کرده است.

واقعیت این است این مواردی که به آنها اشاره شــد، توســط مجموعــهای از مدیــران، ورزشــکارا­ن و مربیــان اتفــاق افتــاده که سرپرســتی آن بــا آقای مســعود ســلطانی فر بوده است. درســت است که مجلــس محترم یکــی دو بار عملکــرد در ورزش را مــورد نقد قــرار داد و بــه آن ورود کرد ولــی به نظر من پس گرفته شــدن اســتیضاح آقای سلطانی فر، معنــیاش این بــود کــه آن نمایندگانی کــه منتقد بودند، از پاســخهایی که گرفتهاند، قانع شــدهاند و دســت از این کار برداشــتها­ند. به اعتقاد من، آقای ســلطانی فر بــه طور کلی توانســته منویــات رئیس جمهــوری را پیــش ببــرد و در اجــرای برنامههــا­ی دولــت و برنامههایـ­ـی کــه خــودش داشــته، نمــره میانگین به باال را میگیرد و این هم موفقیتی برای وزیر ورزش و جوانان بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.