مهمترین موضوع برای شمشیربازی دیده شدن بود

فضلاهلل باقرزاده، رئیس فدراسیون شمشیربازی در گفتوگو با «ایران»:

Iran Newspaper - - News - سونیا احمدی خبرنگار

سومی تیم ملی جوانان در آسیا، نایب قهرمانی تیم بزرگســاال­ن و کســب مــدال برنز در اســلحه ســابر در مســابقات جهانی و آســیایی در بخش انفرادی و حضور در رنکینگ ششم دنیا از جمله دســتاورده­ای شمشــیرباز­ی ایران از ابتدای سال 98 بــود کــه ســرآمد آن کســب نخســتین مدال مسابقات جهانی توسط مجتبی عابدینی است. ایــن مدال نشــان داد که شمشــیرباز­ی ایــران در حال پیشرفت است و تنها برای کسب موفقیت در مســابقات پیــش رو نیــاز بــه حمایــت دارد. المپیک0202­ازجملهمساب­قاتمهمپیشر­وی شمشیربازیا­ستوامیدمیر­ودباتوجهبه­کسب مقامچهارمی­مجتبیعابدی­نیدرالمپیک­6102 ریو شمشــیرباز­ی ایران با حمایتهای مسئوالن ورزش به مدال خوشرنگی دست یابد. بر همین اســاس خبرنــگار «ایران» بــا فضلاهلل باقــرزاده که سالهاست ریاســت فدراسیون شمشیربازی را برعهــده دارد و حــاال یکی از رشــتههای موفق ورزشــی در ســالهای اخیر محســوب میشــود، گفت و گویی انجام داده است. ■ آقــای باقــرزاده! در ابتــدا در خصــوص دالیــل موفقیتهــا­ی شمشــیرباز­ی در چنــد ســال اخیر صحبتکنیدوا­ینکهدلیلپی­شرفتاینرشت­هچه بودهاست؟

مهمترین موضوع برای شمشــیرباز­ی دیده شــدن بــود و هدف مــا این بــود تا بیــش از پیش دیدهشویم.برایرسیدنب­هاینهدففدر­اسیون تالش کــرد که نتایــج خوبی در مســابقات برون مرزی کســب کند که خوشــبختان­ه ایــن اتفاق در ســالهای اخیر افتاد و مدال آوری شمشــیرباز­ی باعث شــد تا توجهات به این رشــته بیشتر شود. طرح پیشــرفت شمشیربازی از ســال 2012 کلید خورد و ما یک ســهمیه مسابقات المپیک 2012 لنــدن را کســب کردیــم و توانســتیم در المپیک حضــور یابیــم. پــس از آن در المپیــک 2016 ریو ســهمیه المپیک ما به عدد 2 رسید و ما در ریو تا مرز کســب مدال هم رفتیم. حقیقتاً در المپیک ریــو مجتبــی عابدینی شــاهکار کــرد و بــه عنوان چهارمــی المپیک دســت یافت. ایــن کار بزرگ عابدینی باعث شد تا دولت محترم جوایزی که بــرای مدال آوران برنز المپیــک را در نظر گرفته بــود، به عابدینی تقدیم کند و ایــن کار ارزنده ای بــود کــه دولــت تدبیــر و امیــد انجــام داد و ایــن موضوع باعث تشویق سایر شمشیربازان ما شد. پس از المپیک ریو همین مسیر را ادامه دادیم و نه تنها توانستیم سهمیه المپیک توکیو را کسب کنیم بلکه حاال به دنبال کسب سهمیه تیمی در المپیک 2020 هســتیم، مسابقاتی که در الجزایر برگزار میشود و شانس این را داریم که در بخش تیمی هم کسب ســهمیه کنیم. تالش ما بر این اســت که 4 سهمیه کسب کنیم و با تیم کامل در المپیکتوکی­وحضوریابیم. ■ افتخارات ســالهای گذشــته چگونه به کسب نخستین مدال تاریخ در مسابقات جهانی تبدیل شد؟

مجتبــی عابدینــی نابغــهای اســت در شمشــیرباز­ی دنیا. او با فکــر بازی میکند و هیچ شمشــیرباز­ی مثــل او در دنیــا وجود نــدارد که با هــوش باال بــازی کند. عابدینی نســبت به ســایر شمشــیرباز­ان دنیــا جثه کوچکــی دارد اما از نظر فکــری از تمامی شمشــیرباز­ان دنیــا بهتر عمل میکند. او موفق شــد به نخستین مدال جهانی دست پیدا کند و این افتخار بزرگی بود که باعث شدتاتوجهات­بهشمشیرباز­یبیشترشود.عالوه بر عابدینی ما داشــتههای خوب دیگری هم در این رشــته داریــم که در صــورت ســرمایهگذ­اری میتوانیــم به افتخارات بیشــتری دســت یابیم. یکی از این افراد پیمان فخری است که افتخارات اخیر توســط این مربی بســیار فکور و خوشنام به دســت آمد. فخــری نام بزرگی در شمشــیرباز­ی دنیاســت و هــم اکنون ما بــا اتکا به ایــن عوامل توانســتیم 90 درصــد ســهمیه المپیــک توکیو را کســب کنیــم. فخــری یکــی از بهتریــن مربیــان دنیاســت و او هرکجای دنیــا مربیگری کند کمتر از 10 هزار دالر نمی گیرد چرا که ارزش این مربی همین قیمت اســت. تیمهای ملی ژاپن، کویت و حتــی امریــکا بــه او پیشــنهاد دادند تــا هدایت تیــم ملیشــان را برعهــده بگیــرد و در زمان این پیشنهادهام­ندرکنارفخر­یبودمامااو­کشورش را دوست دارد و به عشق کشورش این پیشنهادها را قبول نکرد. فخری در ایران بین008 تا هزار دالر دریافت میکند در حالی که میتواند با حضور در کشورهای دیگر 10 برابر این رقم را دریافت کند. ■ البتهگالیه­هاییهممطرح­استوعابدین­یپس از کســب مدال تاریخی برنز جهان از فدراســیون گالیهکرد.

مــن معتقدم کــه گالیههای او کامالً درســت اســت. او یــک هــزارم یــک فوتبالیســ­ت در لیگ درآمــد نــدارد در حالــی کــه مدالهــای المپیک توسط همین بچهها کسب میشود. باید به این بچههــا توجه شــود چرا کــه امثــال عابدینیها و پاکدامنها متأهل هستند و باید از طریق ورزش زندگی شان را بگذرانند. ورزشکار حرفه ای نیاز به حمایتهای حرفه ای دارد و این حمایتها باید توسط فدراسیون و سایر مسئوالن انجام گیرد. ■ فدراسیون درخصوص حمایت از ورزشکاران چهوظیفهاید­اردوتاکنون­چگونهازشمش­یربازان حمایتکردها­ست؟

فدراسیون به نوبه خودش هم مسئول است امــا نکته این اســت کــه بودجه ما محدود اســت و در صــورت افزایــش بودجــه مــا میتوانیــم به ورزشکارانم­انبیشتررسی­دگیکنیم.البتهدراین بین خواســتهها­یی هم داریم که این خواســتهها باید توسط مسئوالن ورزش عملی شود. ■ میتوانید درخصوص نیازها و خواستههایت­ان صحبتکنید؟

یکــی از نیازهــای مــا ایــن اســت کــه ســالن شمشــیرباز­ی بــه فدراســیون شمشــیرباز­ی اختصاصیابد.سالنشمشیرب­ازیدراستاد­یوم آزادی قرار دارد و این یکی از زیباترین سالنهای جهــان اســت که انشــاءهلل مجــدداً این ســالن به مــا بازگردانده شــود. این ســالن با تجهیزات زیرساختی که به صورت اختصاصی مربوط به رشته شمشیربازی است تا سال 1380 در اختیار فدراسیون شمشیربازی بود و در این سال سالن 5 هزار نفری را از فدراسیون گرفتند و به خوابگاه بانوان تبدیل شــد تا ســال 2012 که این سالن را به فدراسیون کشتی دادند که فدراسیون کشتی هم اکنون این سالن را در اختیار دارد و این سالن مجهز بــه مرکز تمرینات تیمهای ملی کشــتی اختصاص یافته اســت. این ســالن به سوله ای تبدیــل شــده که هــم اکنون توســط فدراســیون کشــتی در حــال اســتفاده اســت. انتظارمــا­ن از مســئوالن ورزش این اســت که این ســالن را به فدراسیونشم­شیربازیباز­گردانندکهد­رصورت اختصاص آن به فدراســیون، کشورمان به مرکز شمشــیرباز­ی آســیا تبدیــل خواهد شــد. عالوه بر این فدراســیون توانســت لیگ شمشیربازی را بــا وجــود محدودیتهــ­ای مالــی بــه صورت منظم برگزار کند و در بحث اســتعدادی­ابی هم موفــق بودیــم و اســتعداده­ای بســیار خوبی را کشف کردیم. در این مسیر حمایتهای خوبی توســط وزارت ورزش و کمیتــه ملــی المپیــک صــورت گرفت و این قابل تقدیر اســت. همین که صالحی امیــری در مصاحبه خــود میگوید که شمشیربازی شانس کسب مدال در المپیک 2020 اســت، ارزش زیــادی دارد و ایــن موضوع نشانه توجه مسئوالن است. لیگ شمشیربازی در حال برگزاری است اما دریافتی شمشیربازان ما بســیار اندک اســت. انتظــار ما این اســت که اسپانسرهاا­زماحمایتکن­ند. ■ پــس شــرایط فدراســیون از نظر مالــی چندان مناسبنیست؟

کمیته ملی المپیک 80 درصد بودجه ســال 98 را به فدراســیون شمشیربازی پرداخت کرده امــا در حــال حاضر با توجه به سرســام آور بودن هزینههــا، ارقامــی کــه بــه فدراســیون­ها تعلــق میگیرد کم است. هزینه کردن در ورزش در واقع سرمایه گذاری است چرا که ورزش عاملی است برای ایجاد شــادابی و نشاط در جامعه. عالوه بر ایــن بحث غرور ملــی هم مطرح اســت که یک ورزشکار با کســب مدال باعث میشود تا پرچم کشــور به اهتزاز درآید، بنابراین هر چه در ورزش هزینهکنیم،بهنفعماست. ■ مسئوالن ورزش و دولت دوازدهم تا چه حد به فدراسیونکم­ککرده؟

رشته شمشــیرباز­ی یکی از رشتههای مطرح المپیکاستو­دنیارویاین­رشتهسرمایه­گذاری کــرده اســت. کرهایهــا، چینیهــا، ژاپنیهــا، هنگکنگیها و تمام کشــورهای آســیایی در این رشته سرمایهگذار­ی میکنند و ما نیاز به حمایت بیشترازسوی­دولتمحترمه­ستیم.دولتتدبیر وامیددراین­وضعیتبداقت­صادیحمایته­ای خوبیداشتهو­محمدباقرنو­بخت،معاونرئیس جمهــوری بخوبی از این رشــته حمایــت کرده و رئیــس جمهور محترم هم همیشــه با پیامهای دلگرم کنندهشــان، پشتیبان ورزشکاران هستند. دولت با تمام محدودیتهای­ــی که با آن مواجه است به حوزه ورزش به خوبی کمک میکند. ما جزورشتههای­مدالآورهست­یمونیازدار­یمبرای گسترش این رشته در داخل کشور و کسب نتایج درخشــان در دنیــا، بیش از پیش مــورد حمایت قراربگیرم. ■ شرایطشمشیر­بازیبرایکس­بسهمیهالمپ­یک توکیوچگونه­است؟

بانتیجهایک­همجتبیعابد­ینیدرمسابق­ات قهرمانی آســیا و جهانی که کســب 2 مدال برنز در این مســابقات گرفت، ما ســهمیه المپیک را کســب کردهایم امــا ما به دنبال ســهمیه تیمی هستیم تا به جای یک شمشیرباز4 شمشیرباز به المپیک اعزام کنیم. از این4 شمشیرباز3 نفر در انفرادی شرکت میکنند و ما اگر سهمیه تیمی را کســب کنیم در المپیک 2020 به مدال خواهیم رســید چرا که در المپیک کالً 8 تیم حضور دارد و ما تیم ششم دنیا و اول آسیا هستیم و اختالف امتیاز ما با چینیها که تیم دوم آسیا هستند 71 امتیــاز اســت، به ایــن خاطر که ما در مســابقات قهرمانیآسی­ادومآسیاشد­یموچینیهاچ­هارم آســیا شدند. در قهرمانی جهان که در بوداپست مجارســتان برگزار شــد تیم ما ششــم دنیا شــد، چینیهــا یازدهــم دنیــا شــدند. شمشــیرباز­ی مــا از آســیا جلوتر اســت و مــا باالتــر از تیمهای قدرتمنــدی همچون فرانســه و امریکا هســتیم و همچنیــن نتیجــهای در تاریــخ شمشــیرباز­ی نداشتیم. با حمایتهای دولت مطمئن باشید کــه در المپیــک 2020 حرفهــای زیــادی بــرای گفتنخواهیم­داشت. ■ به هــر حــال شمشــیرباز­انی همچــون مجتبی عابدینیروز­یازدنیایقه­رمانیخارجخ­واهدشد وبرایسالها­یآیندهوجای­گزینینفرات­فعلیچه برنامهایدا­رید؟

در اســلحه ســابر علی پاکدامن با 26 ســال یکــی از جوانــان آتیه دار شمشــیرباز­ی اســت و غیر از او شمشیربازی به نام رهبری داریم که او هم بی نظیر است. فخری یکی از برنامههایش پشتوانهســ­ازی اســت و در حــال حاضــر هــم شمشــیرباز­ان باآتیــهای داریــم. مــا تاکنــون کوچکترینمش­کلیباورزشک­ارانمانندا­شتیم و اینهــا به وطن خود عشــق میورزنــد و از جان و دل بــرای پرچم کشورشــان مایــه میگذارند. عابدینی شاید پیشنهادات زیادی درخصوص تغییرتابعی­تداشتهباشد­اماوطنشراد­وست دارد و بــه خاطــر ایــن دوســت داشــتن حاضــر نیســت برای کشــور دیگــری بازی کنــد. وظیفه مــا حمایــت از آنهاســت. وزارت ورزش هم در حــال اســتعدادی­ابی اســت و این طــرح یکی از طرحهایــی اســت کــه میتوانــد ورزشمــان را متحــول کنــد و در آینده نــه چندان دور شــاهد درخششورزشم­انباشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.