اولویت دولت؛ تقویت ارتباط با بدنه اجتماعی و تعامل بیشتر با حاکمیت

عبدی، محبیان و جالیی پور در میزگرد «ایران» به دولت برای دو سال آتی پیشنهاد دادند

Iran Newspaper - - صفحه اول -

در ضمیمه «ایران» بخوانید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.