بانوانبسکت­بالیستایرا­ن تاریخ ساز شدند

Iran Newspaper - - صفحه اول -

گروه ورزش/دیروز اتفاقی بزرگ و بیســابقه در ورزش بانــوان ایــران رقم خــورد. تیم ملی بســکتبال بانوان ایــران که بــرای اولیــن بار با حجاباسالمی­دریکتورنمن­تبینالمللی رســمی شــرکت کرده بود، با برتــری ۱7 - 2۵ مقابلاردنب­همدالبرنزر­قابتهایقهر­مانی غرب آســیا دســت یافــت. ایــن اولیــن مدال رســمی بین المللی بانوان ایران در رده ملی در۴ دهه اخیر به شمار میرود. ادنا عیسائیان با۴2 امتیاز و۸۱ ریباند نمایش خیره کنندهای در این بازی داشت. معصومه اسماعیل نژاد با ۴۱ امتیاز و ۵ ریباند دیگر بازیکن درخشــان ایران در این دیدار بود. شادی عبدالوند هم در این بازی 6۱ امتیاز و ۴ پاس منجر به گل برای تیمملیایرا­نثبتکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.