آقای جهانگیری اطالعات رو کنید

Iran Newspaper - - صفحه اول - محمد مهاجری روزنامه نگار

آقــای جهانگیری، معاون اول محتــرم رئیس جمهوری در آخرین ســخنرانی خود به نکات مختلفی اشاره کرده و ضمناً به طرح یک ســؤال تکراری هم پرداخته اســت: 700« میلیــارد دالر درآمــد نفتــی دولــت قبــل کجا رفته است؟»

مخاطــب این ســؤال کیســت و چه کســی بایــد به آن پاســخ بدهد؟ و در طول 6 ســال گذشــته که این پرسش مطــرح شــده (و چندیــن بــار خــود ایشــان از آن ســخن گفته)، جوابی برایش یافت نشده است؟ اگــر درآمدهــای نفتی و غیرنفتی کشــور حســاب و کتــاب دارد کــه باید این مبلغ پس از وصول به خزانه واریز شــده باشــد. آقــای جهانگیری میتواند به اعتبار شخصیت حقوقیاش طی نامهای از وزیر اقتصاد یا خزانهدار کل کشور استعالم کند که آیا مبلغ 700 میلیارد دالر ادعایی ایشان به خزانه رفته یا نه؟

و ســپس اینکــه ایــن 700 میلیارد اگــر وارد خزانه شــده و به حســاب بانک مرکــزی واریز گردیده، برای هزینه کردنش روشهای قانونی و مرســوم وجود دارد. ســازمان برنامه و بودجه اعتبار را تخصیص داده و دستور الزم به خزانه و بانــک مرکزی برای پرداخت آن داده شــده اســت. وجه مزبــور قاعدتاً روانه دستگاههای گیرنده بودجه شده و زیر نظر ذیحسابان خرج شده است. دیوان محاســبات هــم مته به خشــخاش گذاشــته که مبــادا یک ریــال از فالن ردیف بودجه به بهمان ردیف منتقل نشــده باشــد. ســازمان بازرســی کل کشــور هم حواسش به همه جا بوده که مدیران دست از پا خطا نکنند. آقای جهانگیری به جای اینکه مکرراً سؤال کند، باید جواب بدهد که: اوالً آیــا اســتعالم از خزانــه و بانک مرکزی کرده اســت تا روشــن شــود این 700 میلیارد دالر وارد حســابهای دولت شده؟ اگر چنین استعالمی صورت گرفته، پاســخ چه بوده اســت؟ و اگر این اقدام ســاده انجام نشــده، چه دلیلی دارد؟

ثانیاً برفرض که این پولها وارد خزانه شــده، چگونه و با دستور چه کسی و منطبق بر کدام ضوابط و مقررات هزینه شده؟

لحن کالم آقای جهانگیری نشــان میدهد که ظاهراً اشــکال کار در همین مرحله اســت. به نتیجه رســیدن در اینجا هم نباید کار ســختی باشــد. ممکن اســت بخــش بزرگــی از ایــن مبلغ صــرف واردات شــده باشــد. گمــرک که در اختیــار آقــای جهانگیــری اســت و بــا یک تلفــن میتواند آمــار تمــام واردات دوره دولتهــای نهــم و دهــم را دریافت کنــد. یا فرضاً پــول بیتالمال خرج چیزهایــی شــده کــه قانونــاً نبایــد میشــده اســت. ذیحســابان وزارت اقتصاد میتواننــد گزارش عملکرد بدهند. به عالوه دیوان محاســبات کشــور، گزارش تفریغ بودجه ســاالنه را دســت کم تا 2 سال قبل داده است و آقای جهانگیری میتواند با رجوع به آن پاسخ پرسشهای خود را بگیرد.

فــرض دیگــری موجــود اســت و آن اینکه در دولــت قبل، فســادهای مالی گســتردهای صورت گرفته و تک مضرابهای آقــای جهانگیری، آالرمی برای هوشــیار کردن اذهان به ســمت آنهاســت. خب، این هــم راه دارد. االن که به همــت رئیــس محترم قــوه قضائیه، شفافســازی عملیــات مالی بــازار رونق گرفته، آقای جهانگیری هرچه دارد، روی دایره بریزد و خالص.

700 میلیــارد دالر عــدد بزرگــی اســت و هر چه هــم رئیس دولــت قبل در ســفرهای اســتانی، به هر نامه تقاضای کمک، یکی یا چند چک پول 50 هزار تومانــی پرداخــت کرده باشــد، ته نمیکشــد. حتی اگــر پولهایی که بــه افراد پرداخت میشد تا در سفرهای مزبور دنبال کاروان ماشینهای او و همراهش بدوند، باز هم باید ته حساب چیزهایی مانده باشد.

اگر آقای جهانگیری حرف ناگفتهای دارد، بسم اهلل. این گوی و این میدان. معطل قوه قضائیه هم نباشــد که مثالً به آنجا گزارش کند. ســخنگوی پیشین قوه قضائیه بارها در برابر این ســؤال که تکلیف پرونده رئیس جمهوری سابق چه شــد، جوابی میداد کــه در ادبیات جوانها بــه آن میگویند: «پیچاندن!» و عمــالً گفــت حاال حاالها خبری نیســت و هــر زمانی وقتش برســد، محاکمه صــورت خواهــد گرفــت. عجالتــاً آقــای جهانگیــری بــرای اینکــه نشــان دهد گفتههایش شعار نیست، دو سه تا اطالعات ناب رو کند تا بعد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.