محبیان :

Iran Newspaper - - صفحه اول -

یکی از جنبههای مثبت آقای روحانی آگاهی او از الیههای پنهان قدرت است. اما افرادی که به این مسائل آگاه هستند، به عارضهای به نام «میدانم، اما نمیتوانم بگویم» مبتال میشوند. به این معنی که آقای روحانی یا آقای هاشمی میدانند در الیههای سخت قدرت چه میگذرد، اما نمیتوانند به مردم بگویند. به همین دلیل به بیصداقتی یا بازیگری متهم میشوند. همان طور که آقای روحانی چیزهایی را میداند اما نمیتواند بگوید، حاال هم میخواهد کارهایی انجام دهد، اما نمیتواند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.