برنامه راهبردی 25 ساله و برجام محور رایزنیهای ظریف در پکن

وزیر خارجه بعد از چین عازم ژاپن و مالزی میشود

Iran Newspaper - - News -

گروه سیاسی/ آن طور که خود ظریف گفت، او پس از بازگشت از شــهر «بیاریتز» فرانســه، تنها به منظور تعویض هواپیما در تهران توقف کرد و ســپس عازم پکن، پایتخت چین شــد. وزیر خارجــه کشــورمان، پــس از حضــور غیرمترقبه در شــهر محل برگــزاری اجــالس ســران «جی۷» کــه البته به دعوت فرانســه انجام شــد، با حضور در پکن، روز گذشــته سفر منطقه ای خود به جنوب شرق آسیا را آغاز کرد. ژاپن و مالزی دیگر مقصدهای محمد جواد ظریف در این سفر، پس از چین هستند.

«وانــگ یی» وزیر خارجه جمهوری خلق چین روز گذشــته گــرم و صمیمی از ظریف اســتقبال کرد و پــس از آن مذاکرات دوجانبــه آغاز شــد، مذاکراتی که برجام و برنامــه راهبردی 5۲ ساله روابط دو کشور، از جمله محورهای اصلی آن است.

بــه نظر میرســد آخرین تحــوالت مذاکرات برجامــی، بویژه مذاکرات 4 ساعته ظریف در فرانسه، یکی از مهم ترین محورهای مذاکرات دو طرف باشد. به ویژه اینکه ظریف درست در روزی که بــه بیاریتز رفته بود، در مطلبی در «اینســتاگر­ام» خــود که درباره رابطه ایران و چین نوشته بود، تأکید کرد که «چین بخشی از این مذاکرات برجام بود و در اجرای تعهداتش از خود صداقت نشان داد، اما برخی از اعضا چنین نبودند.» او هنگام ورود به پکن هم به خبرنگاران گفت که «در چین درباره آخرین وضعیت برجام و منطقه صحبت میکنیم.» وزیر خارجه کشورمان همچنین ارائه برنامه ۵۲ ســاله روابط درازمدت و راهبردی ایران و چین را یکی دیگراز محورهای تبادل نظرهای دوطرف در این ســفر برشمرد، برنامــه ای که بــه گفتــه او، «در هفتهها و ماههای گذشــته مقدار زیادی همکاری و کار مشــترک در دســتگاهها­ی مختلف ایران بر روی آن انجام شده و توانستیم تصویر درازمدتی از همکاری ایران و چین را در حوزههای مختلف به دســت آوریم.» ظریف در این سفر این برنامه را به طرفهای چینی ارائه میکند، برنامهای که آیندهای متفاوت از روابط دو کشــور را نوید میدهد. به گفته وزیر خارجــه کشــورمان، هــدف از طراحی این برنامــه «عملی کردن شراکت راهبردی جامع بین ایران و چین و نقشآفرینی فعال در ابتکار یک پهنه - یک راه» است.

او درباره علت اتخاذ این رویکرد از ســوی ایران نســبت به رابطه با چین در «اینســتاگر­ام» خود نوشت: «چین به دنبال ارتبــاط میان کشــورهای جهــان مبتنی بــر احتــرام دو طرفه، منافع و شأن مشترک بوده است. ایران و چین از روابط تجاری قانونی و متوازن در سراسر دنیا پشتیبانی میکنند و ما هر دو با دشمن خارجی همراه با خصومت یکجانبهگرا­ی پوپولیستی روبــه رو هســتیم.» ظریــف درعین حال با بیــان اینکه «ما هر دو از چنــد جانبهگرایـ­ـی در امــور جهــان حمایــت میکنیم» مقابله با امریکا را دیگر نقطه مشــترک دو کشــور در سیاست خارجــی برشــمرد: «ایــران و چیــن از روابط تجــاری قانونی و متوازن در سراسر دنیا پشتیبانی میکنند و ما هر دو با دشمن خارجی همراه با خصومت یک جانبهگرای پوپولیســت­ی روبه رو هســتیم.» ظریف اضافه کرد که «جمهوری اسالمی ایران و جمهــوری خلق چین بــا الهام از ابتکار یــک کمربند – یک جاده و برای ســاختن اعتماد اســتراتژی­ک دو طرفه، روی یک راهبرد برای همکاریهای آینده کار کردهاند که نشان میدهد همــکاری دو کشــور اکنون در حال وارد شــدن بــه یک مرحله جدید است.» وزیر خارجه در چین با برخی دیگر از مقامهای این کشــور هم رایزنی خواهد کرد و ســپس عازم ژاپن خواهد شد. این دومین سفر ظریف در چند ماه گذشته به ژاپن است. برخــی منابع در دولت ژاپن اعــالم کردند که ظریف عالوه بر دیــدار با «تارو کونو» وزیر امور خارجه این کشــور، چهارشــنبه (فردا) با «آبه شینزو» نخست وزیر این کشور هم دیدار خواهد کرد. او در سفر به مالزی هم درباره نزدیکی دیدگاههای ایران و دولــت جدید مالزی باهدف هماهنگیها برای همکاری در جهان اســالم و روابط دو جانبه گفت و گو میکند. تور آسیایی ظریف، آن هم پس از تور اروپایی او درحالی است که از سوی امریکا تحریم شــده اســت، اقدامی برای نابودی دیپلماسی. اما میزبانی کشــورهای جهان از وزیر خارجه کشــورمان نشانه آشکار و صریحی بر شکست این اقدام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.