احضار دو متهم پرونده فعاالن محیطزیست برای اخذ آخرین دفاع

Iran Newspaper - - News -

خبــر اول اینکــه، دو نفــر از متهمــان پرونــده موســوم بــه فعــاالن محیــط زیســت، بــرای ارائه آخریــن دفــاع بــه شــعبه ۵۱ دادگاه انقــاب بــه ریاســت قاضــی صلواتــی احضــار شــدند. بــه گــزارش ایرنــا، رضــا جعفــری وکیــل تعــدادی از متهمان پرونده موسوم به فعاالن محیط زیستی بازداشــت شــده در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت این پرونــده گفت: براســاس آنچــه دادگاه اباغ کرده، روز سهشــنبه به پرونده مراد طاهباز رســیدگی و آخرین دفاع از وی اخذ میشــود. این وکیل دادگســتری افزود: هومن جوکار دیگر متهم این پرونده نیز برای روز شنبه هفته آینده احضار شده است تا آخرین دفاع از وی گرفته شود. پرونده موسوم به فعاالن محیط زیستی بازداشت شــده، هشــت متهم دارد که چهار نفر از آنها به افساد فی االرض، سه نفر به جاسوسی و یک نفر به همکاری با دول متخاصم متهم شــده انــد. مراد طاهباز، ســام رجبی، امیرحســین خالقــی، هومن جوکار، ســپیده کاشــانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایــه متهمــان ایــن پرونــده هســتند که همگــی در بازداشــت موقت به سر میبرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.