در دولت تدبیر و امید اتصال روستاها به تلفن همراه5 برابر شد

Iran Newspaper - - News -

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات درباره دستاوردهای دولت تدبیر و امید در توســعه زیرســاخته­ای شبکهای و ارتباطی، دیــروز گزارشــی را بــه رئیس جمهــوری ارائــه داد و گفت: در دولتهای یازدهم و دوازدهم به طور متوسط ۴ هزار و 931 روستا از تلفن همراه برخوردار شدند. به گزارش ایســنا، محمدجــواد آذری جهرمــی در ادامه افــزود: در ابتدای دولت یازدهم 00۵۴ روستا تلفن همراه داشتند. امروز ۴3 هزار و 90 روستا تلفن همراه دارند. یعنی اگر متوســط ساالنه را مد نظر قرار دهیم، متوسط اتصال روستاها تا قبــل از دولت یازدهم حدود 900 روســتا در ســال بــوده و در دولتهای یازدهم و دوازدهم ما متوسط ۴ هزار و 931 روستا را در سال متصل کردیم. او با اشاره به اتصال روستاها به شبکه ملی اطاعات بیان کرد: در اتصال به شبکه ملــی اطاعــات، در ابتدای دولــت یازدهم عدد اتصال به شــبکه ملی اطاعات صفــر بوده و هیچ روســتایی به این شــبکه متصل نبوده اســت. در ابتدای دولت دوازدهم این عدد به 18 هزار و 100 روســتا رســیده و امروز 30 هزار و 799 روســتا یعنی بالغ بر 78 درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطاعات متصل هستند. وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با اشاره به تأثیر اتصال روستاها به شبکه ملی اطاعات اظهار کرد: اثر این موضوع این اســت که امروز در کشــور 19 هزار و 0۵2 مدرسه روستاییمان به شبکه ملی اطاعات متصلند و 382۵ روستا باقی مانده اســت که متصل شــود. اتصال مدارس روستایی برای آموزش الکترونیک است، اینکــه ثبتنامها و فرآیندهایی که وزارت آمــوزش و پرورش اعام میکند از این طریــق انجام شــود، در تدریس هم مورد اســتفاده قرار میگیــرد. آذریجهرمی همچنین خاطرنشان کرد: مجموعاً 17 هزار و 29۴ خانه بهداشت در روستاها به ســامت الکترونیک متصل هستند، 891 خانه بهداشت دیگر مانده است که در حال تحقق آن هستیم. در مجموع 29 هزار و 02۵ روستای باالی 20 خانوار تحت پوشــش هستند و 00۵۴ روستا مانده اســت. برنامههای در حال اجرای ما 207۵ روستاست که بیشترین مربوط به استان سیستان و بلوچستان است با ۴92 روستا که همین االن در حال اجرا است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.