زنان؛ قربانیان اصلی بحران جدید کشمیر

Iran Newspaper - - News - عدنان بات مترجم: وصال روحانی

پساز تغییر و تحوالت اخیر در کشمیر، زنان را باید قربانیان اصلی این رویدادها دانســت زیرا نه فقط با شــماری بیش از گذشــته جــان دادهاند بلکــه در معرض بایای روحی و روانی قرار گرفتهاند که در بحرانهای قبلی حتی دامانگیر مردان مبارز کشمیر هم نمیشد. عظما جاوید که یک زن 20 ساله کشمیری و دانشجوی ســاکن منطقه کراال اســت از بهترین نمونهها در این زمینه بهحســاب میآید. او چندی پیش به زادگاهش برگشــت تا تعطیات را با خانــوادها­ش بگذراند اما در میان طوفان سیاســی مهلکی که چند هفتهای اســت کشمیر را در بر گرفته داخل خانه والدینش حبس شــده است. وقتی عدهای از اهالی مرد منطقه به نظامیان حاضــر در منطقــه گفتند از تدابیر امنیتــی خود بکاهند تا زنان مســافر بتوانند به مبادی قبلی خویش بازگردند، جواب نه شنیدند. عظما جاوید میگوید: «اوضاع بههم ریخته و تمامی افراد در خطر جدی قرار دارند اما ما زنان بیشــتر احســاس خطــر میکنیم. زیرا ســربازان بهما به چشــم آدمهای اضافی و دردسرســاز نگاه میکنند و بدشان نمیآید ابتدا ما را از محاسبات موجود حذف کنند.»

از دید جاوید نگرانکننده­تر از وضعیت خود او شرایط دوست نزدیکش منازا اســت که در همســایگی آنها بســر میبرد و یک هفتهای اســت که خبری از او در دست نیست. بهگفته عظما، مردان این شانس را دارند که به بهانه اقامه نماز از خانه بیرون بزنند و شــاید در آنجا راه نجاتی بیابنــد اما همین راه اندک نیز برای زنان متصور و موجود نیست. فشارهای روحی از این دست سبب شده که عظما جاویــد نــه فقط تمرکــز فکری بلکه ســامت فیزیکیاش را هم از دســت بدهد و بههمین ســبب چند روز پیش توســط مأموران به بیمارســتا­نی در منطقه گسیل شد تا راهحلی برای فشار باالی خون و سردردهای شدیدش یافت شود.

قواعد قدیمی کشــمیر میگوید هرگونه امتیاز و حتی مشــکل معیشــتی برای مــردان و زنــان در ایــن منطقــه باید بهطور مســاوی در نظر گرفته شــود و زنان نه رجحانی را حس کنند و نه احســاس خسران و ضرر داشته باشند اما سران حزب «باهاراتیا جاناتا»ی هند که یک نهاد ملی و صاحب اکثریت کرسیها در پارلمان هند است، در روزهای اخیر سخنرانیهای­ی در مذمت زنان داشته و حتی جماتی زشــت را درباره آنان بر زبان راندهاند. به عنوان مثال منوهارلعل خاطر، ســروزیر ایالت هاریانا که عضو حزب مذکور است هفته پیش گفت، اگر با توجه به شرایط جدید سیاســی در کشمیر و درهای باز شــده آن مردان هند همسران خویش را از میان زنان این منطقه برگزینند هیچ اتفاق سوء و توهینآمیزی روی نداده است. زیرا این زنان از این پس فرصتهای بسیار کمتری برای زندگی زناشویی خواهند یافــت! پس از آن بود که متقاضیان این امر به جســتوجوها­ی محلی مشــغول شــدند و حتی به سرچ در ســایتهای اینترنتی پرداختند تا زوج مورد نظر خود را بیابند! ســامرین یک هنرمند زن 22 ساله اهل سرینگر میگوید: «پیش از این هر تصویری از زنان کشمیر در محافل عمومی در هند ترسیم میشد هیبتی زمخت و حکایت از وجود زنانی قدرتمند و جنگجو داشت که بهسبب حضور در مخاطرات نظامی و کمپینهای سیاسی نمایی از زنان معمولی ندارند و بیشتر ترسآفرین بودند تا خوشســیما اما امروز میکوشــند تصویری 180 درجه متفاوت را از آنها ارائه بدهند و این نه یک راهبرد بیمقصود بلکه تاش ســازمانده­ی شــده برای ضربه زدن به کل کشــمیریها و ایجاد تجســم و تصویری بیارزش و ســطحی از آنها است. زنان کشمیر حس میکنند که حتی بیشتر از مردان این منطقه تحت توهین و ترور شخصیتی قرار گرفتهاند.» منبع: ‪Al Jazeera‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.