استقبالمرد­مازصنایعدس­تیمدرن

تولیدکنندگ­ان و فعاالن حوزه صنایع دســتی در گفت و گو با «ایران» عنوان کردند

Iran Newspaper - - News - زهرا کشوری خبرنگار

فصــل فــروش صنایــع دســتی کشــور در خیابان «ســئول» تهران شــروع شــد. این فصل هفت روزه مهمتریــن بازار فروش هنرمنــدان صنایــع دســتی سراســر ایران اســت. به گــزارش «ایران» ســی و دومین نمایشگاه صنایع دستی کشور با استقبال بــاالی هنرمنــدان ۲۳ اســتان کشــور رو بــه رو شــد. «پویــا محمودیــان» معــاون وزارت میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی و گردشــگری کشــور فروش باالی صنایع دستی در نمایشــگاه سیام در پایتخت را مهمترین دلیل حضــور باالی هنرمندان ارزیابیمیک­ند. ■ دزفولیهاقی­مت حصیربوشهرر­اباالبردند

روز اول نمایشــگاه صنایع دســتی هم مشــتریهای خــودش را دارد. تبلیغــات سطح شهر توانسته است از همان ساعات اولیــه مخاطبــان را جــذب کنــد. غرفــه حصیربافیهـ­ـا رونــق خوبی دارد. ســبد و زیــر اندازها و پــا دریها خــوب به فروش میرســند، ســینیهای حصیری با نقش نخــل که بــوی دریــای بوشــهر را میدهد هــم. «فوزیــه مقتدرفــر» حصیربــاف بوشــهر کارش را از چــرم شــروع میکند. بعد به ســمت تشــکیل تعاونــی میرود. حــاال نزدیک به ۰۷ عضــو دارد که حصیر میبافند. میگویــد فروش عیدانه خوبی در تهــران داشــتند همیــن باعــث شــد تا دوباره در نمایشــگاه ســئول شــرکت کند. غرفه را هم مجانی گرفته اســت. بهگفته «پویا محمودیان» معاون صنایع دســتی کشور به هنرمندان ۰1 استان کم برخوردار غرفــه رایگان دادهاند. بوشــهر هم یکی از ایــن غرفههاســت. مقتدرفر اعتقــاد دارد غرفــه رایــگان باعث میشــود هنرمندان بــا توجــه بهگرانیهــ­ا بــا فــروش خوبــی، نمایشگاه را ترک کنند.

او از گرانــی مــواد اولیــه مثــل بــرگ نخــل حــرف میزنــد و پــای حصیربافان دزفولی را پیش میکشــد. خشــک شــدن نخلســتانه­ای خوزســتان حصیربافــا­ن خوزســتانی را بــه ســمت دیگر اســتانها از جملــه بوشــهر بــرده اســت. بهگفتــه مقتدرفــر حصیــر را دزفولیهــا گرانتــر میخرنــد و همین باعث شــده کــه برای بوشهریها هم گران در بیاید. او صادرات خوبــی هــم بــه قطــر و عمــان دارد. البته خــودش مســتقیم نمیفروشــد. دالل از او صنایــع دســتی حصیــری را عمــده میخــرد و بــه کشــورهای اطــراف صــادر میکنــد. بهگفتــه دانیال فاضــل، میناکار اصفهانی، صنایع دســتی مینــاکاری هم مشــتریهای خوبــی در عمــان، قطــر و امــارات دارد. او و همکارانش با تبلیغات اینترنتی توانســتها­ند مشــتریان خوبی در این کشورها بیابند. فیروزه شهربابک هم خــود را رقیــب فیــروزه نیشــابور میداند. «محسن حسنی» هنرمند صنایع دستی اعتقــاد دارد که فیــروزه شــهر بابک تنوع رنگی باالتری از نیشابور دارد. او میگوید: «فیروزه شــهر بابــک دارد در بازار داخلی جای خودش را باز میکند.»

ترکیهایهــ­ا و تایلندیهــ­ا خواهــان فیروزه احیا شــده شهربابک( که از جنس گچ اســت) هســتند. بهگفته حســنی آنها مثل ســایر کشورها خیلی بهدنبال فیروزه زنده نیستند. او تاکنون فیروزه شهربابک را به آلمان، امریکا، عراق، امارات عربی، هنــد، عمــان، مالــزی و چیــن صــادر کــرده اســت. صــادرات او هم مثل ســایر هنرمندان کشور چمدانی است.

هنرمندان شــهرها و روســتاهای ثبت جهانــی شــده در شــورای عالــی جهانــی صنایــع دســتی هــم حضــور پررنگــی در نمایشــگاه دارند. «گلیم شــیریکی پیچ» ســیرجان هــم چنــد غرفــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت. محمدحســین باقری ثبت جهانی شــدن گلیم شیریکی پیــچ را در فــروش اش مؤثــر میدانــد و میگوید:«کمــی فروش را باال برده اســت

امــا از آن حمایــت نمیشــود.» صــادق حیدری دیگــر غرفــه دار اما اعتقــاد دارد گرانــی مواد اولیه هم باعث کاهش تولید گلیم شــده هم فــروش آن را پایین آورده است. به گفته او گلیم با کیفیت شیریکی پیــچ از پشــم گوســفند مرینــوس بافتــه میشــود. ایــن پشــم از اســترالیا میآید و در کاشــان نخ آن تولید میشــود. به گفته او چلــه گلیــم را هــم از مشــهد میآورند. همیــن مســأله باعــث شــده تــا بهدنبال کاهــش ارزش پــول و افزایش قیمت دالر تهیــه مواد اولیــه برای تولیدکننده بســیار گران شــود. حیدری میگوید: «دســتمزد بافنــده هــم پایین آمــده و خیلــی رغبت نمیکنــد گلیم ببافــد.» او یک ســجاده را نشــان میدهــد و میگوید: «این ســجاده ۰۰6 هزارتومــا­ن به فروش مــیرود، مواد

اولیــه آن ۰۰4 هزارتومــا­ن هزینــه دارد. کدام بافنده یک ماه عمرش را برای ۰۰۲ هزارتومان هدر میدهــد.» به گفته او نخ مرینوس چون از استرالیا میآید با قیمت دالر حســاب میشــود. حیدری میگوید: «قبــاً ایــن نــخ را کیلویــی ۰5 هزارتومان میخریدیــم االن بــا کرایــه بــار هــر کیلــو نزدیک به ۰۳1 هزارتومان هزینه دارد.»

صدیقــه مریــدی هنرمنــد جاجیــم بــاف لرســتان بــا لهجــه شــیرین خــرم آبــادی میگویــد: «دیگــر نوعروسهــا رختخــواب هایشــان را درون جاجیــم نگه نمیدارنــد.» حاال کمدهــای دیواری و برزنتــی آنهــا را بینیــاز از جاجیمهــای دستباف زنان لرستانی کرده است. وقتی قصــه به اینجا می رســد مریدی تصمیم میگیــرد از جاجیم کیف و کفــش بدوزد.

از فروشــش هم راضی اســت. یکبار دیگر هــم در نمایشــگاه شــرکت کــرده اســت. اعتقــاد دارد کــه نمایشــگاه­ها مهمترین بــازار بــرای فروش آثارشــان اســت. خرم آبــاد از جملــه شــهرهایی اســت کــه یک بــازار دائمــی فــروش صنایــع دســتی در کنــار قلعه ساســانی فلک االفــاک دارد. او میگویــد: «تا قبل از این بازارچه منتظر بودیم تا کســی در خانــه را بزند و جاجیم بخرد اما االن جای مشخصی برای عرضه محصوالت وجــود دارد.» هرچند مدیری بهدلیل بازارچه صنایع دســتی خرم آباد از فروشــش راضــی اســت امــا از کاهــش تعداد کسانی که برایش کار میکنند، خبر میدهــد. میگویــد تعــداد کســانی که در کارگاه او کار میکنند بهدلیل گرانیها کم شــده اســت از 15 نفر به 6 نفر رسیدهاند. نخ هم بــرای او گــران اســت. گرانی مواد اولیه تولیــدات صنایع دســتی موضوعی اســت که از چشم «علی اصغر مونسان» سرپرست وزارت میراث فرهنگی، صنابع دســتی و گردشــگری دور نمیمانــد و اعتــراض هنرمنــدان حاضر در ســئول به گــوش او هــم میرســد. «فرهــاد فــاح» مدیرکل آموزش و احیــای وزارت میراث فرهنگــی ، صنابــع دســتی و گردشــگری کشــور از هنرمنــدان رشــتههای صنایــع دستی میخواهد مواداولیه صنایع دستی را از طریق تشــکلهای صنفــی بخرند. او میگوید:«معاونت صنایع دســتی کشور بــرای رفــع مشــکات تأمیــن مــواد اولیه صنایع دستی هماهنگی با وزارت صمت انجام داد و کارخانههای تخصصی برای این منظور وارد عمل شــدند.» به گفته او مــواد اولیه مورد نیاز هنرمنــدان از طریق کارخانهها تأمین و در اختیار آنان گذشته میشود.

او اعتقــاد دارد از طریــق تشــکلهای صنفی و حذف واســطهها حدود ۰۳ تا ۰۴ درصد قیمت مواد اولیه کاهش مییابد. فاحبههنرمن­دانصنایعدس­تیاطمینان خاطــر میدهد کــه در زمینــه تأمین مواد اولیــه مشــکلی پیــش نخواهد آمــد و این مواد تأمین است. «رضا احتشام»مسئول یکــی از شــرکتهای بازرگانــی هم هدف اصلــی حضور در نمایشــگاه را پیدا کردن صنایــع دســتی اصیــل ایرانــی میداند و میگوید:«بعــد از ممیزی صنایع دســتی را بــا حــذف واســطه بــه مصرفکننــد­ه میرســانیم.» او و همکارانش تمام ایران را بــرای انتخــاب صنایــع دســتی اصیل و زیبای ایران گشــتهاند. احتشــام میگوید: «مــا کاالی غیــر ایرانــی نمیفروشــی­م.» احتشــام، قشــر هنرمنــد را بــه لحــاظ اقتصــادی توانمند نمیدانــد و میگوید: «ســعی میکنیم اجازه ندهیم این قشــر پشــت درهای بســته بایســتند.» بــه گفته احتشــام بازار داخلی ایران امروز بهدنبال صنایع دستی اصیل مدرن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.