واکنشابتکا­ربهصدور«گواهینامهم­وتورسیکلتب­رایزنان»

Iran Newspaper - - News -

معــاون رئیس جمهــوری در امور زنــان و خانواده از برگزاری نشســتها و پیگیری مکاتبات جهت ارائه «گواهینامه موتورسیکلت برای زنان» خبر داد و گفت: به این جمعبندی رسیدیم که هیچ مغایرت قانونی در این زمینه وجود ندارد. معصومه ابتــکار در گفتوگــو با ایســنا، بــا بیان اینکــه هیچ مخالفتی بــرای ارائــه گواهینامه موتورســیک­لت به زنان وجود ندارد، افزود: مغایرت قانونی وجود ندارد و اگر زنان تمایل و نیاز داشته باشند باید بتوانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند و اگر هم در آییننامهای مشکل یا سیاست نانوشتهای داریم امید است که برطرف شود. وی در ادامه اســتفاده از موتورســیک­لت و دوچرخه را ســبک زندگی خوب دانست و گفت: در حال حاضر کمتحرکی آسیبزاســت، پس چه اشــکالی وارد اســت اگر بتوانیمچنی­نفعالیتهای­یراگسترشده­یم؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.