اجرای طرح نذرآب در19 شهرستان سیستان و بلوچستان

Iran Newspaper - - News -

از ابتدای شهریورماه سالجاری در ۹1 شهرستان استان سیستان و بلوچستان طرح نــذرآب اجرایی شــد. مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان تهران بــه «ایران» گفت: این طرح شــامل خدماترســا­نی در حوزه بهداشــت و اقام غذایی بود و با ارزیابی محرومترین نقطه منطقه تیمهای امدادی عازم شهرستان خاش شدند. بهگفتــه شــاهین فتحی، بالغ بــر ۲1 پزشــک عمومی، دندانپزشــ­ک، روانشــناس، متخصص زنان و زایمان، ماما و تکنســینها­ی داروخانه کادر پزشــکی مســتقر در «نوک آباد» خاش را تشکیل دادند. روزانه بالغ بر ۰۰۳ نفر ویزیت شده و بیشترین خدمات در حوزه بهداشت به دهان و دندان اختصاص داده شد. وی افزود: بهدلیل ضعف بهداشت عمومی بیشتر مردم دندانهایی کاما ً پوسیده دارند به نحوی که روزانه ۰۵ دندان کشــیده شــده اســت و در دو روز نخست اجرای طرح نیز ۲۲ ختنه انجام شــده. در بحث روان نیز بیشــتر مراجعین را زنان تشکیل دادند این در حالی است که بهدلیل چندهمسری اکثر زنان این مناطق از مشکات روانی رنج میبرند. فتحی در ادامه گفت: تیم داوطلبان بازسازی یک مدرسه و خوابگاه را انجام دادند و در بخش دوستدار کودک بابرگزاری جنگ شادی، اسباب بازی و جوایزی که توسط خیرین جمعآوری شــده بود به کودکان محروم این منطقه اهدا شــد. مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان تهران در ادامه اضافه کرد: بالغ بر صد بســته غذایی که هریک معادل ۰۰۴ هزار تومان بودند در منازل تحویل خانوارهای محروم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.