یک سال پر خروش در هالل احمر

Iran Newspaper - - News - مهسا قوی قلب خبرنگار

داغــی خــط ســیل فروردیــن ۸۹ هنــوز بر اســتانهای ســیلزده مانده است؛ سیلی کــه روزهــای پــرکاری را در شــروع امســال برای جمعیت هالل احمر رقم زد؛ تالشی شبانهروزی برای تخلیه اضطراری، اسکان اضطراری، حمایتهای بهداشتی، مالی، روانــی ...و و حــاال تــالش بــرای کــم کردن آالم مردمــی کــه هنــوز ســیل را فراموش نکردهاند.

اما جمعیت هالل احمــر ایران که 7۹ سال از تأســیس آن میگذرد از پیشگامان نهضــت بینالمللــ­ی صلیــب ســرخ وهــالل احمر اســت کــه با تکیــه بر هفت اصل «بــی غــرض، بیطرفی، اســتقالل، خدمت داوطلبانه، بشردوســتی، یگانگی و جهانشــمول­ی» و چهــار هــدف «تأمیــن احتــرام انســانها، کوشــش در جهــت برقراری دوســتی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملتها، تالش برای تســکین آالم بشــری و حمایت از زندگی و سالمت انســانها بــدون در نظر گرفتــن تبعیض میــان آنهــا» فعالیــت میکنــد و بــازوی قدرتمندی برای خدمترســان­ی به مردم محسوب میشود. جمعیت هالل احمر با توجــه به مخاطــرات طبیعی کشــور در چند سال اخیر روزهای پر کاری را گذرانده اســت. عــالوه بــر امــداد و نجــات اولیه در این حوادث، بر اســاس اهدافی که دارد در زمینههــای دیگری هــم فعالیت میکند. برخی از فعالیتهای مهم هالل احمر در یکسال گذشته را با هم مرور میکنیم. ■ سیلفروردین­89

در یکســال گذشته، بیشــترین انرژی و فعالیت هالل احمر جمهوری اســالمی در ســیل فروردین ۸۹ صرف شــد. ســیلی که ۵۲ اســتان را درگیر خود کــرد و البته در گلســتان، لرســتان و خوزســتان بیشترین آســیب را در پی داشــت. امدادگران هالل احمــر از ۵۲ اســفند 7۹ تــا ۰۳ فروردیــن ۸۹ به ۰۰۴۳ شــهر و روســتا و ۲۰۶ هزار نفر امدادرسانی کردند. ۵۴۳۸ نفر به مناطق امن منتقل شــدند و بیش از ۰۰۳ هزار نفر اســکان اضطــراری یافتنــد. در جریان این امدادرســا­نیها، بالگردهــا­ی جمعیــت هالل احمر ۵۱۹ ساعت پرواز انجام دادند که رکوردی در امدادرســا­نی هوایی در دنیا محســوب میشــود. در کنار امدادرســا­نی اولیهبهمرد­مسیلزده،باحمایتمرد­می تاکنون بیــش از ۰۲۲ میلیارد تومان کمک نقدی جمعآوری شــد. ۵۵ میلیارد تومان

از ایــن کمکهــا در فاز اول صــرف تأمین لــوازم ضــروری زندگــی حادثــه دیــدگان شــد. در طــرح مهرانه ۰۱ هزار بســته لوازم خانگی شــامل پتو، فرش، یخچال و اجاق گاز تأمین و توزیع شد. رسیدگی به مناطق ســیل زده تنها محدود به امداد و نجات و تأمین وســایل زندگی نشــد بلکه نیازهای روانــی و فرهنگــی ایــن مناطــق نیــز مــد نظر قــرار گرفــت. از همان ابتــدا تیمهای ســحر(تیمهای حمایــت روانــی پــس از بالیا)ســازمان جوانــان در مناطــق حادثه دیــده حاضــر شــدند و ســعی در کاهــش آالم حادثــه دیــدگان داشــتند و همچنان نیز اعضای داوطلب این ســازمان در کنار کــودکان هســتند. در ادامــه فعالیتهــا­ی ســازمان جوانــان در مناطــق ســیل زده پویشی با عنوان با مهر تا مهر با هدف تهیه اقالم فرهنگی از جمله کتاب، اسباب بازی و لوازمتحریر برای کودکان و نوجوانان این مناطق اجرا شد و اکنون توزیع این اقالم که نزدیک به ۸۱۱ هزار بســته است آغاز شده است. ■ نذرآب،طرحیبرایمق­ابلهباخشکس­الی

همینروزهاک­همصادفباهف­تهدولت میشــود، جمعیت هالل احمر مشــغول اجرای دومیــن دوره طرح نذر آب اســت. طرحیکهبرای­مقابلهباآس­یبهایناشی از دو دهــه خشکســالی متوالــی در جنوب شــرق ایران اجرا میشــود؛ ســال گذشــته شــهرها و روســتاهای خشــک سیســتان و بلوچستان امدادرسانی شدند، اما امسال با گســترش طرح به ســه اســتان دیگر، 7۱ شــهر از ۴ اســتان سیســتان و بلوچســتان، خراســان جنوبــی، کرمــان و هرمــزگان امدادرســا­نی میشوند. ارسال مخازن آب برای تأمین آب شرب، حضور کاروانهای

ســالمت در روســتاهای این شهرستانها، اعــزام پزشــکان داوطلــب بــرای ارائــه خدمات درمانی در قالب کاروان سالمت و همیــن طــور ارائــه خدمات معیشــتی و توزیع بســتههای غذایی، بهداشــتی لوازم تحریر و اسباب بازی برای کودکان از جمله بخشهای دیگر طرح نذر آب است. ■ طرحققنوس

اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا مشــکالت عدیــدهای دســت و پنجــه نرم میکنــد و از همیــن رو در یکســال و نیــم گذشــته این اســتان به یکی از اولویتهای اصلی جمعیت هالل احمر تبدیل شــده و ایــن نهــاد ســعی دارد تــا بــا اســتفاده از ظرفیتهای خود به توسعه این استان در جنبههای مرتبط کمک کند و از همین رو اســت که در این مدت طرحهای مختلف به بهرهبرداری رســیده است. در این میان اما زمستان گذشته آتشسوزی در مدرسه اســوه حســنه و فوت دو دانشآموز باعث شــد تا جمعیــت هالل احمــر در موضوع تأمین وســایل گرمایشــی مدارس اســتان نیــز بــه کمــک وزارت آمــوزش و پــرورش بیایــد و طــرح ققنــوس آغــاز شــد. در این طرح جمعیت هالل احمر تأمین وسائل گرمایشیاست­انداردمدار­سابتداییاس­تان را متقبل شــد و تجهیز حدود ۰۰۸۱ کالس درس در سیســتان و بلوچســتان کــه فاقد سیســتم گرمایشی اســتاندار­د بودند، آغاز شــد که بخــش عمــدهای از ایــن کالسها تا به حال به وســایل گرمایشــی استاندارد تجهیزشدهان­د. ■ طرحایمنیوس­المتمسافرا­ننوروزی

همزمان با آغاز ســال نو طرح نوروزی جمعیت هالل احمر با همکاری سازمان امداد و نجات و سازمان جوانان آغاز شد و

در ایــن طرح عالوه بر اینکه تمام ظرفیت امداد و نجات برای رســیدگی به مسافران نــوروزی بــه خدمت گرفتــه شــد، جوانان داوطلــب ســازمان جوانان نیــز در ورودی شــهرها و اماکــن پرتــردد حاضر شــدند و خدمــات مختلفــی از جملــه راهنمایــی مســافران نــوروزی و معرفی فعالیتها و ظرفیتهــای جمعیــت در ارائه خدمات بشردوستانه­راارائهکرد­ند.پویشیباعنو­ان «بهرفت» نیز برای دومین ســال با هدف بهبــود رفتار ترافیکی از ســوی این جوانان اجرا شــد. با وجود درگیر شدن بخشهای زیادی از کشور با سیل این پایگاهها تا پایان تعطیالت نوروز همچنان به فعالیتهای خود ادامه دادند. ■ دادرس،طرحیبرایآم­ادگی دانشآموزان

طــرح دادرس (دانشآمــوز­ان آمــاده در روزهــای ســخت) از جملــه طرحهــای زیرســاختی و آموزشــی اســت که سازمان جوانانهالل­احمرمتولیآ­ناست.دراین طرح با همکاری وزارت آموزش و پرورش در طــول یکســال گذشــته آموزشهــای کمکهــای اولیــه و امــداد و نجــات در ۸ هزار مدرســه در سراســر کشــور ارائه شــده اســت. دانشآموزان پــس از فراگیری این آموزشها با تشــکیل تیمهایــی در قالب مســابقاتی بــا عنــوان المپیــاد آمــاده بــه رقابت با هم میپردازند. مرحله کشــوری این مســابقات نیز چندی پیــش با رقابت تیمهــای برتــر ۱۳ اســتان در دو بخــش پســران و دختران برگزار شد. عالوه بر این طرح ســازمان جوانــان اردوهای مختلفی را در ایــام تابســتان برای اعضــای فعال و برتــر خود برگزار میکند کــه از جمله آنها اردوهای نشاط و امید و دوستی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.