از حج تا اربعین

Iran Newspaper - - News -

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ایرانیان درخارجازکش­ورازجملهمأ­موریتهایمه­م هالل احمــر بهعنوان یک نهــاد بینالمللی اســت. در این میان حج و اربعین دو مراســم مهم هســتند که ایرانیان بسیاری در آن حضور دارند و جمعیت هالل احمر در ایام برگزاری آنها ســعی میکند تا با ارسال تیمهای بهداشتی و درمانــی از ســالمت ایرانیان در خارج از کشــور حفاظت کند. مراســم اربعیــن در ســال گذشــته با حضــور پررنــگ تیمهای پزشــکی و امــدادی هالل احمــر در داخل و خارج کشــور برگزار شــد و هماکنــون هالل احمر مشــغول برنامهریــ­زی الزم برای ارائه خدمات مطلوبتر در اربعین امســال است. خوشبختانه مراسم حج تمتع ۸۹ نیز با حضور ۰55 نفر کادر درمانی و ارائه بیــش از نیم میلیون خدمت به 6۸ هــزار زائر ایرانی حاضر در این مراســم بزرگ در شهرهای مکه و مدینه به روزهای پایانی خود نزدیک میشــود. اما در هفته دولت امســال در ۲۱ استان کشور 7۱ طرح مختلف این نهاد به بهرهبرداری میرسد. افتتاح پایــگاه امــداد و نجــات در دهاقــان و پایگاه جادهای ســن ســن کاشــان در استان اصفهان که هر دو از سال 5۹ آغاز شده بودند در سالجاری به پایان رسیدند؛ افتتاح یک ساختمان اداری و دو انبار امدادی در استان لرستان که یکی از انبارها از سال ۱۹ باقی مانده بود و انبار دوم نیز کار احداث آن از سال 6۹ آغاز شده بود و هر دو در یک زمان در مجموعهای به وسعت 6۱ هکتار ساخته شــدهاند، بهرهبرداری از مجتمع فرهنگی تویسرکان در استان همدان و همین طور بهروزرسانی و بازسازی مجتمع فرهنگی زنجان و افتتاح ســه مدرســه ساخته شــده پس از زلزله ورزقان باکمکهای بینالمللی از جمله این طرحها است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.