توتو اسپورت (ایتالیا)

Iran Newspaper - - News -

دوئــل آنتونیــو کونتــه، ســرمربی اینتــر بــا مائــورو ایکاردی بر ســر اینکه این مهاجم آرژانتینی در میالن بماند یا برود، بخشی از صفحــه اول این نشــریه را گرفته اســت و نیمــه دیگــر این صفحــه به تیــم تورینو اختصــاص دارد که در هفتــه اول از فصل جدید کالچو، تیم ساســولو را 2-1 شکست داد و یادآور شــد که نمیخواهد زیر ســایه یوونتوس محو شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.