دیلی تلگراف (انگلیس)

Iran Newspaper - - News -

«چیزی فراتر از این جهان»، عنوان گزارش مســابقه جدیــد تیمهــای ملــی کریکــت انگلیــس و اســترالیا و وصــف درخشــش اســتوکس، مــرد اول کریکــت انگلیــس در این مســابقه اســت که ایــن نشــریه آن را با نمایشهــای ایــان بوتام مشــهور در ســال 1981 قیــاس کــرده اســت. عکــس چهــره شادمان و مغرور استوکس هم صفحه اول این روزنامه را تسخیر کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.