سفیرچین: آسیاییها کار سختی در جامجهانی بسکتبال دارند

Iran Newspaper - - News -

چانگ خوآ، ســفیر چیــن در ایران دیروز دوشــنبه از روزنامه ایــران دیدن کرد. او در این بازدید گفت: «قاره آســیا در ورزش بخصوص بســکتبال رشــد کرده و تیمهــای ملــی ایــران و چیــن در این رشــته صاحــب قدرت هســتند. در این مســابقات تیمهای مطرح دنیا حضور دارند و باید تیمهای آســیایی شــانه به شــانه ســایر قارهها به میدان بروند که کار خیلی ســخت میشــود. البته هر دو تیم بســکتبال ایران و چین درقاره آســیا قوی و شــناخته شده هســتند. ولی با تمام احترامی که برای بســکتبال ایران قائلم، امیدوارم چین ســهیمه حضور در المپیک را دریافت کند.» جامجهانی بسکتبال از روز شنبه 9 شهریور 1398 به میزبانی چین آغاز میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.