محرومیتخبر­نگاران با کدام قانون؟

Iran Newspaper - - News -

روز یکشــنبه 3 شــهریور کارگاه یــک روزه قوانیــن رســانهای در فوتبــال برگــزار شــد و نماینــده AFC بــا تشــریح مقــررات رسانهای فیفا و کنفدراســی­ون فوتبال آسیا، تــالش کــرد چارچوبهــا، محدودیتهــ­ا و معذوریتهــ­ای فعالیــت رســانهها بــر اســاس مقررات فوتبال را برای نمایندگان رســانهها تشــریح کند اما او در هیچ بخش از ســخنانش موضــوع «طــرح ســؤاالت بیربط و محرومیت خبرنگاران» را مطرح نکــرد، موضوعی که با مراجعه به مقررات رسانهایفیف­او AFC نیزاثریازآ­نچهمهدی تــاج بیان کرده، دیده نمیشــود. براســاس مقــررات ســال ‪،AFC 2019‬ بــرای برگزاری رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا و در بخش رســانهای، هیــچ اشــارهای بــه محرومیــت خبرنــگارا­ن در پــی طــرح پرســشهای بیربــط از مربیــان در نشســتهای خبری دیده نمیشــود. مقررات رســانهای AFC و فیفــا البته در مــواردی برای محــروم کردن خبرنــگار از رویدادهای آتی چارچوبهایی دارد و آن هــم بــه جایــی برمیگــردد کــه خبرنــگاری تخلفــات محــرزی در جریــان برگــزاری رقابتهــای فوتبالــی در موضوع ضبط ویدئویی یا پخش آنالین رقابتها یا نشستهایخبر­یانجامدهدک­هاینمهم تخطی از مقــررات حق پخــش تلویزیونی فوتبالمحسو­بمیشودوخبر­نگارمربوطه پس از تذکر، تکرار و گزارش نماینده رسمی رقابتها در لیست سیاه قرار میگیرد حال سؤالایناست­مصداقآیینن­امهایرئیس فدراسیونفو­تبالدراینا­ظهارنظرچهب­وده است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.