رویکرد علمی در جشنواره تئاتر خیابانی

Iran Newspaper - - News - کریم خاوری پژوهشگر، کارگردان و بازیگر تئاتر

جشنوارهبین­المللیتئات­رخیابانی مریوان امســال چهاردهمین دوره خودراسپریم­یکند.اینجشنواره که روز شــنبه 2 شــهریور مــاه بــا برپایی یک شــادپیمای­ی مردمی کار خود را بهطور رسمی آغاز کرده تا روز سهشنبه 5 شــهریورما­ه ادامه دارد و آیین پایانی آن شــامگاه امروز برپامیشود.

با توجه به گســترش تئاتر خیابانی در ایــران و جشــنوارهه­ای متعــدد تئاتر و اینکه تئاتــر خیابانی به مرور جزء اصلی برنامه این جشــنوارهه­ا شــده ؛ برگــزاری بخــش پژوهشــی چهاردهمین جشنواره بینالمللی تئاتــر خیابانــی مریــوان یکــی از اقدامــات مهم و تأثیرگذار در این عرصه اســت. این دوره از جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان در 8 بخش مســابقه تئاتــر خیابانــی، مســابقه بینالملــل، آیینــی و ســنتی، کودک و نوجوان، میهمان، طرح و ایده نمایشــی و نمایشــنام­ه خیابانــی، پژوهــش و کارگاههای آموزشــی در ســطحی گســترده نســبت بــه دورههــای قبــل برگــزار میشــود. نظر به برگزاری بخش پژوهش، مسابقه طرح و ایده نمایشی و چاپ کتاب نسبت به جشنواره رویکردی آموزشی، علمی و پژوهشی دارند. تألیف مقاالت علمی و پژوهشــی در حوزه تئاتــر خیابانی به دلیل کمبود منابع و اینکه در دانشکدههای کشــور هیچ واحد آموزشی برای تئاتــر خیابانــی ارائه نمیشــود بســیار کــم اســت. از آنجا کــه هنرمنــدان این گونه نمایشــی بــا کمبود آثــار علمی و پژوهشــی روبــهرو هســتند و نظر بــه اینکــه در دورههای پیشــین ایــن جشــنواره دبیــران وقت اقــدام بــه برگزاری بخــش پژوهــش (رقابتی و غیــر رقایتــی) در قالب چاپ کتاب، نقد، گزارش ...و در نشریات تخصصی کردهاند این بخشهمیشهیک­یازتأثیرگذ­ارترینبخشه­ایجشنواره بینالمللی مریوان بوده است. اگر برگزاری این مسابقات با برپایی ســمینار پژوهشــی و چاپ مقاالت ارائه شده در قالب کتاب باشد بیهیچ تردیدی اقدامی شایسته است وسببمیشودت­اگروههایاج­راییبرایار­تقایکیفیآث­ار عرضه شده از آن بهره کافی را ببرند.

با وجود اینکه مســابقه بخش پژوهشی تئاتر خیابانی در عرصه نظری و تئوری برگزار میشــود این آثار مربوط بــه دانــش آکادمیــک اســاتید و پژوهشــگرا­ن اســت کــه میتوانند روی تقویت بنیه تئوریک و نظری تئاتر خیابانی تأثیری مثبت و ارزنده داشته باشند. مسئوالن تئاتر باید با برنامهریزی،اهمیتدادنو­تعریفبودجه،پژوهشگران، نویســندگا­ن و مترجمان را مورد حمایت قرار دهند. امید که این دوره از جشنواره با همکاری هنرمندان عرصه تئاتر سراســر کشور و تماشــاگرا­ن فهیم و فرهیخته، به بهترین شکلممکنبرگ­زارشود. یک هنرمند انگلیسی با اســتفاده از زبالههای پالستیکی که اطراف یک ساحل رها شده بودند، یک مجسمه ُ فک آبی در کنار بچهاش را خلق کرد. به گزارش بیبیســی، این مجسمه توسط «سو لیناس» و با استفاده از زبالههای یکی از سواحل «والتون آن نیز» شهرکی واقع در شرق انگلستان ساخته شده است. پس از آنکه تعدادی فک در زبالههایسو­احلشرقیانگ­لستانبهدام­افتادند،نیروهایمحی­طزیستیناچا­ربهمداخلهب­راینجاتآنه­اشدند. ازاینمجسمه­بازیافتیکه«پُلی»نامداردروز­شنبهرونمای­یشد.ـهنرمنداین­اثرـکهمعمو­الًآثاریبااست­فادهازمواد اولیه بازیافتی خلق میکند، بیان کرد، انگیزه اصلی خلق این اثر را حامیان محیط زیست شهرستان «اسکس» دراوایجادک­ردهاند.تمامبخشهای­اینمجسمهبا­استفادهازز­بالههاییکه­توسطحامیان­محیطزیستمح­لی جمعآوریشده،خلقشدهاست.«لیناس»میگوید،اغلبزبالهه­ایجمعآوریش­دهازجملهیک­اسباببازی پالستیکیدا­یناسور،پاکتهایچیپ­سوبطریهایآ­بازجنسپالس­تیکبودند.قدمتبرخیاز­اینزبالهها­به 02سالگذشته­میرسد.اومیگوید:«خوشحالمکهت­وانستیمبخش­یازاینزبال­ههایپالستی­کیراجمعآور­یکنیم؛ امیدوارمبا­ایناقدامپی­امخودرابهد­یگرانرساند­هباشم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.