لطفًا بموقع تشویق کنید

Iran Newspaper - - News - ابراهیم عمران خبرنگار

ســمفونی چهــار قطعه اســت لطفاً وســط هر قسمت، تشویق نکنیــد. ایــن گفتــه شــهرداد روحانی در ابتدای خوشامد گویی به افرادیست که در تاالر وحدت گرد هم آمدند تا «ارکستر سمفونیک تهران» به رهبــری نیکالس کراوتز فرانســوی، چهار قطعه برایشان اجرا کند...

جملــهای کــه شــهرداد روحانی طــی برگــزاری کنســرت بــه حاضــران یــادآور شــد نشــان میدهــد برخــی از حاضــران در سالن اصوالً آشــنایی و شناخت چندانــی از ســمفونی و پــس و پیــش آن ندارند که رهبری در حــد روحانی مجبور شــده توضیــح بدهد تا ریتــم نوازندگی گــروه دچار نقص نشــود. در اجرای چند ســال پیش هم چنین هشــداری داده نشــده بــود و مخاطــب بیخبــر از همــه جــا، در هر قطعه و قســمت به تشــویق گروه میپرداخــت و باقــی قضایــا کــه معلــوم اســت... اصــوالً شــناخت مــا از موســیقی غــرب و بــه طریق اولــی موســیقی خودمــان، آنچنان اندک اســت که فقــط بهعنــوان مخاطــب و بــرای بیشــترمان (بــی هیــچ تعارفــی) نوعی پز دادن اســت کــه در چنین اجراهایی حضور داشــته باشــیم. به عینــه دیدم و میبینم که مخاطب حتی نام ســازهای ایرانی و به حتــم خارجی را نمیداند. حــاال ایرانی تا حدودی؛ ولی آلتو، ویلنســل، فلوت، فاگــوت، ترومپت ...و را تا به حال ندیده که بتواند، شــناختی از پیش داشته باشد. این موضوع برمیگردد به عدم بهره بصری مخاطب و آشنا نبودن او با سازها و در کالسی باالتر موسیقی کالسیک. ایــن نقصانــی اســت کــه اول از همــه بــه رادیــو و تلویزیونــ­ی برمیگــردد که نخواســته و یا نتوانســته ایــن دریچــه از هنر را بــاز نماید و بشناســاند. خرده و ایــراد وقتــی تأســفبارت­ر میشــود کــه در ســالنی چون تــاالر وحدت باشــی و چند میهمــان خارجی هم حضور داشــته باشند و مناســبات ارکستر رفتن و بودن در لحظه (نشســتن بیسرو صدا و ور نرفتن با موبایل و ســرفه نکردن بلند) را ندانند و مســائل شــناختی را هم، وارد و آشــنا نباشند. ای کاش حاال که دســتگاهها­ی تصویری و صوتی رسمی، قصدی بــرای آشــنایی بهتــر و بیشــتر موســیقی ندارنــد؛ خودمان الاقل گشــتی در دنیــای مجازی بزنیم و از کــم و کیف، رفتن و نشســتن و تشــویق کردن چنین برنامههایـ­ـی آگاه شــویم کــه اینگونــه گاف ندهیم و هــم خــود و هــم رهبــران ارکســتر را بــه زحمــت مضاعف نیندازیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.