یک گام روشن برای اهالی فرهنگ

Iran Newspaper - - صفحه اول - عباس عبدی روزنامه نگار

صبــح یکشــنبه تــاالر رودکــی تهران شــاهد اتفــاق مهمی بــود. وزرای فرهنگ و ارشــاد اســامی و تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی متنی را امضا کردند که برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارســال شــد. متنی کــه از چند جهت اهمیت دارد و برای اولین بار است که شاهد چنین اتفاقی هستیم.

مســأله این است که تعریف «کار» در ایران به گونهای اســت کــه تاکنــون کمتــر شــامل امــور فرهنگــی و هنــری میشــده اســت. در نتیجــه انجمنهــای صنفــی ناظر به این حوزه نیز تشکیل نمیشــدند. بجز روزنامهنگا­ران که به علت مزدبگیری مشــمول قانون کار میشــوند و حتی بخش مهمی از آنان نیز خارج از این شــمول هســتند، ســایر تولیدکنندگ­ان فکری مثل نویســندگا­ن، ســینماگرا­ن، اهل تئاتر و موســیقی، خوشنویســا­ن، ســفالگران هنری، نقاشان، مجسمهســاز­ان، گرافیســته­ا ...و فاقــد نهــاد صنفــی قانونی هســتند و برخی از آنهــا ســعی کردهانــد از طریــق تشــکلهای دیگر به خود انســجام دهنــد و از حــوزه فعالیــت خود پاســداری کنند. مثل خانه ســینما، خانه تئاتــر ...و که این مجموعهها به لحاظ حقوقی، صنفی شناخته نمیشوند. این مشکل در قانون برنامه ششــم مــورد توجه قانونگذار قــرار گرفت و طبق بند «ج» مــاده 92 آن، مقرر شده است که:

«دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگ­ان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شــغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و ســیما و رســانه، بسترســازی برای حضور بینالمللی در عرصههــای فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را بهعمل آورد:

-1 تمهیــدات قانونــی الزم جهــت امنیــت شــغلی اصحاب فرهنــگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ

-2 بازنگــری و اصــاح قوانیــن مطبوعــات و تبلیغــات نظام جامــع حقوقی مطبوعات و رسانهها و تبلیغات جهت طی مراحل قانونی.»

این مصوبه مهمی بود که در نتیجه آن دو وزارتخانه مزبور از طریق مشارکت نماینــدگا­ن این صنف متنــی را نهایی و امضا کردند که بــرای تصویب نهایی به دولت فرســتاده شــده اســت و انتظار میرود که این مصوبه در مســیر طوالنی و پرپیــچ و خم مصوبات معمولــی قرار نگیرد. بویژه آنکــه مهمترین نکته مثبت این مصوبه آن اســت که پس از یک ســال کار کارشناســی نماینــدگا­ن صنف و با مشــارکت و تأیید همه آنها نهایی شــده اســت و از این نظر الگوی بســیار خوبی برای مصوبات دولت میتواند باشد که به مردم و فعاالن اجتماعی و ذینفعان اعتماد کرده و اجازه دهند آنان خودشــان چارچوبهای رفتاری صنفی مناسب را تعیین و با همکاری دولت نهایی کنند. مصوباتی که بدون حضور افراد ذینفع باشد، در نهایت اجرایی نخواهد شد و سودی برای جامعه نخواهد داشت.

خوشــبختان­ه در ایــن زمینــه مطالعــهای حقوقــی از ســوی همکارمــان آقای نوروزی انجام و ایده مناسب پیشنهاد شد و بر اساس این ایده هر دو وزیر محترم از ابتدا پذیرفتند متنی را که با حضور نمایندگان گروههای حرفهای فرهنگ و هنر و رســانه نهایی شــود برای ارســال به دولت تأیید خواهند کرد، امیدواریم که این حســنظن نیــز در دولت محترم دیده شــود و مصوبه هرچه زودتــر تأیید و برای اجرا به دو وزارتخانه ذیربط اباغ گردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.