«پایداری» بر فرافکنی و تحریف

Iran Newspaper - - News -

حضور محمدجــواد ظریف در محل برگزاری اجالس گروه 7 و دیدارهــای او با وزیر خارجه و رئیس جمهوری فرانســه بهانه جدیدی شــده برای تداوم فرافکنیهــ­ای مخالفان او و ادعاهای بی پایه. رســانههای مخالف بــدون آنکه روایتی درســت و صحیح از اخبار موجــود را مطرح کننــد یا حتی بــدون انتشــار خبــری، موضوع را بــه تحلیــل میگذارند. مصــداق این مهم سخنان روز دوشنبه رئیس جمهوری بود که گفته بود: «اگر بدانم در جلسهای با کسی مالقات کنم، مشکل کشورم حل میشود دریغ نخواهم کرد زیرا اصل منافع ملی کشور است.» در همین روز نشســت خبری رؤســای جمهوری فرانســه و امریکا و اشارههای آنها به موضوع احتمال دیدار حســن روحانی با دونالد ترامپ هم خبر مهم دیگری بــود که اگرچــه بازتاب گســتردهای در رســانههای معتبــر بینالمللی داشــت، اما در صــدا و ســیمای جمهوری اســالمی ایــران بازتابی نداشــت. نویســنده حداقل در دو بخش خبری ســاعت 21 رادیو و ســاعت 22 شبکه 3 ســیما هیچ نشــانی از این خبرها ندید. اما در همان دوشــنبه شب شبکه افق و برنامــه جهانآرا بــا دعوت از ابوالفضــل ظهرهونــد از دیپلماتهای دولت احمدینــژا­د تا توانســت در مقــام به اصطــالح تحلیل بر سیاســت خارجی دولــت روحانی تاخــت. پایگاه خبــری «رجانیــوز» ارگان نزدیــک به جبهه پایــداری از جریانهای سیاســی مخالــف دولت هم در گزارشــی ادعاهایی را علیه دستگاه دیپلماسی و دولت روحانی مطرح کرده است. گزارش یاد شــده با این تیتر منتشر شده است «فرانسه: پول بگیرید، تعهدات هســتهای را اجــرا کنید و برجــام موشــکی و منطقــهای را آغاز کنیــد/ ظریف: پیشــنهاده­ای مکرون در مســیر صحیحی پیش میرود!/ چــرا دولت قدم به قدم به سمت مستعمره شدن پیش میرود؟» نویســنده برای تأییــد ادعاهــای ضددولتی خود مبنــی بر اصرار فرانســویه­ا بــرای مذاکره دربــاره موضوع موشــکی، به بخشــی از گــزارش روزنامه ایران منتشــر شده در شماره روز شنبه 2 شهریور استناد کرده و آورده است: « گفتنی اســت در روزهای گذشته، روزنامه ایران- ارگان دولت- در گزارشی با عنوان «بسته پیشنهادی فرانسه» نوشته بود: بعد از ناکام ماندن طرح «فریز در برابر فریــز» که در خــالل گفتوگوهای اخیر مقامهــای ایرانی و فرانســوی مطرح شــد، اینبار پاریس گزینه دیگری را (مذاکره با ایران) روی میز گذاشته است؛ ایده کمک مالی فرانســه به تهران مشروط به فراهم شدن مقدمات گفتوگو پیرامون ســه موضوع چالشبرانگی­ز. نخســتین درخواســت پاریس از ایران گفتوگو پیرامون بندی از برجام موسوم به «بند غروب» است که محدوده زمانــی 10 ســاله توافق هســتهای را مورد اشــاره قــرار میدهد. افــزون بر این، پاریس از تهران میخواهد در ازای کمک اقتصادی، به درخواست گفتوگو درباره فعالیتهای موشکیاش و مســائل مورد بحث در منطقه خاورمیانه پاســخ مثبت دهد. پاریس همچنین خواســتار آن شــده که تهران در صورت پذیرفتن این پیشــنهاد در زمینه اجرای برجام خویشــتندا­ری کرده و شــرایط تعهدات برجامیاش را به نقطه آغاز بازگرداند.» مدعیان ارزشمــدار­ی و اصولگرایی نــاب اما به دو پاراگــراف پایینتر همان گــزارش روزنامه ایــران دیگر اشــاره نکرده اســت آنجا که نوشــته شــده بود: «ناگفته پیداســت که پیشــنهادا­ت مســتتر در ابتکار عمل مکرون برای نجات برجام چندان مورد اقبال مقامهای ایران واقع نشده است. با این حال سعی بر تداوم بخشــیدن به گفتوگو با پاریس از سوی مقامهای ایرانــی حکایــت از آن دارد که ایــن نظریه برای تبدیل شــدن به یــک راهکار اجرایی عالوه بر ضرورت تبیین بیشــتر جزئیــات و روشها، نیازمند صرفنظر پاریس از بحث پیرامون موضوع فعالیتهای موشکی ایران است.» مهمتر اینکه روزنامه ایران روز بعد یعنی یکشــنبه 3 شــهریور هم در تیتر یک خــود «حذف گزینه موشــکی از بســته پیشــنهادی فرانســه» به نقــل از منابع مطلع خبر داد که موضوع موشــکی از گفت و گوها حذف شــده است: «بنابر اطالعاتــی که منابــع آگاه در اختیــار «ایران» قــرار دادنــد، در گفتوگوهای اخیر مقامهای ایرانی و فرانســوی کــه با مالقات خصوصــی ظریف و مکرون پشــت درهای بسته پیشرفت بیشتری یافته، پاریس از شروط اولیه خود یعنی درخواســت برای مذاکره درباره فعالیتهای موشــکی ایران عقبنشــینی کرده است و تمام توجه مســئوالن تصمیمگیر سیاست خارجی فرانسوی بر یافتن راهکار مالی جهت محقق کردن منافع اقتصادی تهران متمرکز شــده اســت. ناگفته پیداست بســته پیشــنهادی ایران که بی تردید با رد گزینههای پیشــنهادی پاریس همــراه بوده اســت، به پایــهای برای تــداوم نتیجهبخش مذاکراتی سازنده تبدیل شده است. ایــن گفته ظریف ســاعتی بعــد از دیدار مکــرون در پاریس که «پیشــنهاده­ای رئیس جمهوری فرانســه، پیشــنهاده­ای خوبــی برای نجات توافق هســتهای است»، نشان داد دیپلماسی مبتکرانه تهران چه اندازه در حساسترین پیچ اجرای برجام به کار آمده است.» همین خبر روزنامه ایران را دوشــنبه شــب شــبکه خبری «پرس تی وی» هم تأیید کرد و به نقل از منابع مطلع نوشت که ایران پیشنهاد «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه در زمینه «مذاکره موشکی» را رد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.