ظریف: اروپا همین حاال دست به اقدام بزند

دیدارهای دیپلماتیک وزیر خارجه ایران در پکن و توکیو اروپایی ها اقدام مؤثر انجام دهند گام سوم کاهش تعهدات اجرایی نمی شود

Iran Newspaper - - News -

گــروه سیاســی/ وزیــر امــور خارجــه با هــدف گفتوگــو دربــاره جزئیــات رایزنیهــا­ی برجامــی بــا شــرکای اروپایــی این توافــق به چیــن و ژاپن ســفر کرد. محمدجــواد ظریف کمی بعــد از ســفر بــه کشــورهای حــوزه اســکاندین­اوی و حضــور در فرانســه و رایزنیهــا­ی فشــرده بــا مقامهای ایــن کشــور دیپلماســی خــود را در دیــدار و گفتوگــو بــا مقامهــای دو کشــور بزرگ آســیایی ادامــه داد و با مقامهــای بلندپایــه پکــن و توکیو به طــور مفصــل بــه گفتوگو نشســت. ظریــف همچنیــن در گفــت وگویــی از تالشهــای اخیر امانوئــل مکرون بــرای حفــظ برجــام اســتقبال کرد و تأکیــد داشــت اگــر اقــدام مؤثــری از اروپــا انجام شــود، ایران گام ســوم را در 16 شهریورماه برنمیدارد.

ظریف در دومین مقصد از ســفر خــود بــه ژاپــن بــا «کونــو تــارو» وزیر خارجه ژاپــن دیــدار و گفتوگو کرد. طرفیــن در ایــن دیــدار درخصــوص روابــط دو جانبه، آخریــن تحوالت و تحــرکات دیپلماتیــ­ک درخصــوص اجــرای برجــام، مهمتریــن مســائل منطقــهای و بینالمللــ­ی از جملــه شرایط در خلیج فارس و خاورمیانه و ســایر موضوعــات مــورد عالقــه گفت و گو و تبادل نظر کردند.

ظریــف پیــش از حضــور در ژاپن در سفر به چین با وانگ یی، همتای چینــی خــود گفتوگــو کــرد و پس از ایــن دیــدار یکــی از دالیــل ســفرش بــه پکــن را در جریــان قــرار دادن طــرف چینــی از مذاکــرات اخیــرش در فرانســه و درباره توافق هســتهای دانســت. وزیر امور خارجه کشورمان ضمــن تأکید بر توســعه همه جانبه روابــط راهبــردی و هزاران ســاله دو ملــت ایران و چین، فشــار اقتصادی و تحریمهــای امریکا ضد چین و نیز مداخله آن کشور و برخی کشورهای غربی در امور داخلــی آن را محکوم کرد و حمایت ایران از سیاست چین واحد را مورد تأکید قرار داد.

وزیــر امــور خارجــه چیــن در این دیدارها ضمــن تأکید بــر چندجانبه گرایــی، لــزوم رعایــت توافقــات بینالمللــ­ی و حفــظ جایگاه شــورای امنیــت را یادآورشــد و گفــت: چیــن از هــر اقدامــی کــه به کاهــش تنش و افزایــش ثبــات و امنیــت در منطقــه منجــر شــود و نیــز حقــوق مشــروع ایــران در برجــام و منافــع اقتصادی ناشــی از آن حمایــت میکند. وانگ یــی همچنیــن افــزود: «مــا شــرکای راهبردی هســتیم. این بیانگر ســطح بــاالی روابــط و همــکاری نزدیــک راهبردی ماست. در این گفت و گوها در خصــوص ابعــاد مختلــف روابط دو جانبــه، آخریــن تحــوالت اجــرای برجــام و ابتــکارات رؤســای جمهــور ایران و فرانســه، نقشــه راه ۵۲ ســال آینده روابط دو کشور، امنیت منطقه خلیــج فــارس و تنگــه اســتراتژی­ک هرمــز، تحریمهــای غیرقانونــ­ی و یکجانبــه ایــاالت متحــده ضــد کشورهای مستقل گفت و گو شد. ■ اروپا کاری نکند، گام سوم را برمیداریم

وزیــر خارجــه ایــران همچنین در حاشیه سفر خود به پکن در گفتوگو بــا روزنامــه «تاگــس آنســایگر» بــا اشــاره به اینکــه اروپا تنهــا در کالم از برجــام حمایــت میکند، گفــت: اگر اروپاییهــ­ا بــه تعهدات خــود عمل کننــد از گامهایــی کــه برداشــتها­یم، بازمیگردیم.

ظریف در پاســخ به این سؤال که آیا ایران گام سوم را اجرایی میکند، گفت: مگــر اینکــه اروپــا همین حاال دســت به اقــدام بزنــد. گام ســوم از شش سپتامبر 15( شهریورماه) آغاز میشــود. اگر بتوانیم بــا اروپا به یک فهــم مشــترک برســیم و اروپاییهــ­ا اجرای آن را آغاز کنند، ما دســت به این کار نمیزنیم.

وزیــر خارجه ایــران دربــاره اینکه گام ســوم چــه خواهد بــود، گفت: ما هنــوز نمیدانیــم. یــک دیــدگاه این اســت کــه گام ســوم ما همچــون دو مورد قبلی به گونهای باشــد که قابل بازگشــت هــم باشــد. دیــدگاه دیگــر این اســت کــه تا به حال نیــز 0۲1 روز بــه اروپاییهــ­ا فرصــت دادهایــم اما اکنون در شــرایطی هســتیم که زمان گامهای قاطعانهتر فرارسیده است.

او در پاســخ بــه این ســؤال که آیا ایــران هیــچ امیــدی نــدارد کــه ایــن مسأله بتواند با مشارکت امریکا حل شــود؟ گفت: خیر، ما این مشــکالت را آغــاز نکردهایــم. رئیــس جمهــور ترامــپ از رئیــس جمهــور اوبامــا خوشــش نمیآیــد. مــن نمیتوانــم این مشــکل را رفــع کنــم. اروپاییها نیز نمیتوانند.

ایــن دیپلمــات ارشــد کشــورمان در پاســخ به ســؤالی درباره پیشنهاد رئیس جمهور مکــرون برای در نظر گرفتــن معافیتهــا­ی جدید فروش نفت، خاطرنشان کرد: امریکا باید از ملزم کــردن دیگران به نقض توافق دست بکشــد. اگر میخواهد این کار را با معافیتی جدید انجام دهد، این به خودشان مربوط است.

وی در پاســخ بــه اینکــه ایــران امیدی به تالشها برای میانجیگری دارد؟ ازجمله آنچه امانوئل مکرون در هفتههای اخیر انجام داده است، گفــت: مــا در چنــد هفتــه گذشــته با رئیــس جمهوری مکــرون تعامالتی داشــتهایم. مــا در توافــق هســتهای ماندیم زیرا مکرون از رئیس جمهور روحانی این درخواســت را کرده بود. مــا دیدارهــای خوبــی داشــتیم و اگر رئیــس جمهــور مکــرون میخواهد امریکا را متقاعد کند که مانعتراشی نکنــد، مــا بســیار از آن اســتقبال میکنیم. مشکل ما با امریکا نیست، ایــن مشــکلی میــان ایــران و ســایر طرفهــای باقــی مانــده در توافــق هســتهای اســت. آنهــا مشــکالتی بــا امریــکا دارند که مکــرون میخواهد حلوفصــل کنــد. مــا از آن اســتقبال خواهیــم کــرد و بــه او تــا جایــی کــه بتوانیــم و خطــوط قرمزمان آســیب نبیند، کمک میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.