درخواست مکرون برای لغو ممنوعیت فروش نفت ایران به هند

Iran Newspaper - - News -

خبــر اول اینکه،روزنامــه «اکونومیــک تایمــز» هنــد روز گذشــته گــزارش داد کــه امانوئــل مکــرون رئیــس جمهــوری فرانســه از دونالد ترامــپ همتای امریکایی خود خواســته اســت تحریم فــروش نفت ایــران بــه هنــد برداشــته شــود. ایــن روزنامــه ایــن درخواســت را در راســتای تالشهــای فرانســه بــرای میانجیگری بین ایــران و امریکا توصیف کرد و نوشــت: این در حالی اســت که فرانســه تالش کرده تا به عنوان میانجی بین واشنگتن و تهران برای رفع یکی از بدتریــن بحرانهــای جهانــی در دوران اخیر ظاهر شــود. به گزارش ایســنا، «اکونومیــک تایمز» همچنین حضور 3 ســاعت و نیمه ظریف در «بیاریتــز» محــل اجــالس ســران «جــی7» را نشــانه «ورود مجدد احتمالی تهران به جریان اصلی» دانست. به نظر میرسد درخواست مکــرون از ترامــپ در مالقاتهــا­ی دوجانبــه در حاشــیه ایــن اجالس مطرح شــده اســت. «نارندرا مودی» نخســت وزیر هند هم در حاشیه این اجالس با ترامپ دیدار کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.