توصیه احمد توکلی به رئیس مجلس

از ورود متهمان به فســاد به مجلس جلوگیری شود

Iran Newspaper - - News -

احمد توکلی در نامهای جدیــد کــه ایــن بــار روز گذشــته و خطــاب بــه رئیس مجلس نوشته خواستار یکی از سنتهای سیاسی کشورهای غربی در ایران شد؛ وادار کردن مسئوالن متهم بــه فســاد بــه اســتعفا و کنارهگیــر­ی. او ایــن نامــه را دربــاره وضعیــت دو نماینــده بازداشــت شــده مجلــس نوشــته و گفته اســت کــه بایــد از ورود آنها به مجلس ممانعت شود. توکلی پیشــتر در دو نامه دیگــر به رئیس قوه قضائیه و نایــب رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در همینباره خبر ساز شده بود. او در نامــه اول خــود در تیرمــاه بــه ابراهیــم رئیســی خبــر از بازداشــت محمــد عزیــزی، نماینــده ابهــر داده بود و در نامه دوم خود که روز یکشنبه منتشــر شــد برخی از اتهامات عزیزی و فریــدون احمــدی، دیگــر نماینــده بازداشتی را توضیح داده بود. توکلــی در نامــه دوم خــود همچنیــن مدعــی شــده بــود کــه پرونــده این دو نماینــده در بهمنمــاه 97 در هیــأت نظــارت بــر رفتــار نمایندگان بررســی شــده امــا ایــن هیــأت رأی بــه برائت آنها داده. به نظر میرســد نامه دیروز توکلــی در ادامــه نامــه روز یکشــنبه او باشد.

بــه گــزارش الــف، او در نامــه خود بــه علــی الریجانــی ضمــن تکــرار انتقاداتــ­ش از رأی بهمنمــاه هیــأت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگا­ن دربــاره وضعیــت فریدون احمــدی و محمد عزیــزی نوشــته اســت: «یکی از ســنن پســندیده در کشــورهای غربــی ایــن اســت کــه وقتــی مســئولی متهــم بــه فساد مالی میشود بالفاصله استعفا میدهــد یا وادار به اســتعفا میشــود سپس رسیدگی آغاز میگردد.»

توکلــی بــرای کنــار گذاشــتن فوری متهم از سمتش ســه نتیجه ارزشمند را برمیشمرد؛ «فردی که صالحیتش زیر ســؤال مــیرود امانتی در دســتش باقی نمیماند»، «اگر فردی که متهم بــه خیانــت مالــی اســت در موضــع قدرت باشــد برای از بین بردن اســناد مربــوط یــا جعل اســناد تــازه یــا البی بیــن صاحبان قــدرت تواناتر اســت و ممکن است ســیر رسیدگی قضایی را مخــدوش ســازد» و «متهم بهمحض ورود اتهام به او، باید بههمان نسبت، مجــازات آبرویی ببیند تــا همگنانش نیز از موضع تهمت بپرهیزند.»

ایــن نماینــده ســابق مجلــس بــا مقایســه ایــن وضعیــت بــا وضعیتهــای مشــابه در کشــورمان نوشته است: «متأســفانه اینجا متهم صاحب قــدرت طلبکار میشــود و به مجلس برمیگردد و برای سرنوشــت مــردم کــه گاهی بــا یک رأی ایــن ور و آن ور میشــود، رأی میدهــد! اگرچه آییننامــه در ایــن باره ســاکت اســت ولی جنابعالی قدرت فضاسازی برای جلوگیری از این وقاحت را داشــتهاید و ای کاش از آن اســتفاده میکردید.» او با همین اســتدالل از علی الریجانی خواســته تــا اجــازه ورود دو نماینــده بازداشــتی بــه مجلــس را تــا زمــان مشخص شدن وضعیت آنها ندهد.

ایــن در حالــی اســت کــه دیــروز محمــد عزیــزی یکــی از دو نماینــده بازداشــتی در جمــع تعــدادی از خبرنــگارا­ن پارلمانــی دربــاره اتهاماتــش توضیحاتــی ارائــه کــرد و حتــی کیفرخواســ­ت خــود را نیــز بــه رؤیــت خبرنــگارا­ن حاضــر در جمــع رســاند. از آنجــا کــه انتشــار محتــوای کیفرخواست صادر شده مغایر قانون اســت روزنامــه ایــران امــکان انتشــار جزئیــات توضیحــات نماینــده ابهر را نــدارد امــا وی با اصــرار بر اینکــه تنها در پروندههــا­ی یــاد شــده توصیههای معمولــی به ســیاق بقیــه نمایندگان داشــته تأکید کرد هیچ ســندی دال بر نقــش و نفــع او در این فســادها وجود نــدارد. او همچنیــن داشــتن نقش در خریــد 30 هزار قطعه ســکه طال را به طور کلی تکذیب کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.