دو متواری با03 میلیون یورو

Iran Newspaper - - News -

اولین جلسه رسیدگی بــه اتهامــات 8 متهم بــه اتهــام اخــالل در نظــام ارزی و پولــی کشــور از طریق قاچــاق عمــده ارز بــه صــورت شــبکهای و ســازمان یافتــه در حــد کالن، در شــعبه اول دادگاه ویــژه رسیدگی اقتصادی برگزار شد.

بــه گــزارش میــزان، در ابتــدای این جلسه قاضی موحد از نماینده دادســتان خواســت کــه بــا حضــور در جایــگاه، کیفرخواســ­ت پرونــده را قرائــت کنــد. نماینــده دادســتان بــا قرائت اســامی هــر 8 متهم این پرونــده کــه البتــه دو نفــر از آنان به اتهام مشــارکت در اخالل در نظام ارزی و پولی کشــور از طریق قاچاق عمــده ارز بــه صــورت شــبکهای و ســازمان یافته در حد کالن هرکدام بــه ترتیب به میــزان 21 و 9 میلیون یــورو متــواری هســتند، گفــت: بــا بررســی محتویات پرونده و گزارش ســازمان اطالعات ســپاه پاسداران و گــزارش پلیــس مبارزه بــا جرایم اقتصــادی و ردیابــی حســابهای بانکی متهمــان پرونده و اطالعات بــه دســت آمــده از متهمــان در فضــای مجــازی از طریق واتســاپ و تحقیقــات صــورت گرفتــه از ایــن افــراد، نشــان دهنده این اســت که متهمیــن همگــی از اهالــی منطقه ماکــوی آذربایجــا­ن غربــی بــوده و نسبت فامیلی داشتهاند.

او در ادامــه ایــن جلســه گفــت: متهمیــن از جملــه عبدالرضــا کاظمیانــی اعتــراف کردهانــد کــه حســین حاجیپور و عوامل او به کار قاچــاق ســازمان یافته ارز مشــغول بودهانــد و ارزهــا را بــه عبدالرضــا کاظمیانــی تحویــل میدادنــد. در ادامه تحقیقات مشخص گردید که پالتهای دالر را وارد کشور و تحویل صرافیهــای غیــر مجــاز میدهند. در مقابــل شــبکه حســین حاجــی پــور معــادل ارزهایی که وارد کشــور میکرد پــول میگرفتند. به این نحو کــه حســین حاجــی پــور پالتهــای دالر را بــرای عبدالرضــا کاظمیانــی مــیآورده اســت و وی افــراد را بــه شــخصی بــه نــام ایــوب آتــاکان که اســم اصلــی او ایــوب میرکریمــی اســت معرفی کرده و شبکه حسین حاجیپــور معــادل ارز را از ایــوب اســتاد کریمــی دریافــت میکردند. به این ترتیب شــبکه حسین حاجی پــور ضمــن حفظ ســرمایه خــود در کشــور میتوانســت­ه از ما بــه التفاوت ارز نیز ســود زیادی را به دســت آورد و هــر هفتــه بســتههای ارز یــورو را از مــرز ماکــو وارد کشــور میکردنــد که یکــی از عوامــل اصلــی ایــن شــبکه راژان حاجــی پــور میباشــد که پس از دســتگیری کاظمیانــی از محــل فعالیت خود متواری میشود. پس از کشف شــبکه فساد چندین ماه در ترکیه میماند و سایر اعضای شبکه حســین حاجیپور از محــل متواری میشــوند. پــس از اینکــه پرونــده رســیدگی و منجــر بــه صــدور حکم میشــود ایــن افــراد بــا تصــور اینکه پرونده آنها بسته میشود مجدداً به کشــور باز میگردند. همچنین ایوب اســتادکری­می معــروف بــه آتــاکان توســط وزارت اطالعــات دســتگیر و پرونده در اســتان آذربایجان شرقی تشــکیل میگــردد. متهــم اســتاد کریمی یکــی از عوامــل رضا ضراب در ترکیــه میباشــد. پــس از آزادی آقــای اســتاد کریمــی در اســتانبول بــا هویــت ایــوب آتــاکان فعالیــت میکــرده و به جــای اینکــه خودش در ایــران فعالیــت نمایــد از طریــق افرادش فعالیت مینماید.

نماینــده دادســتان همچنیــن گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه منابــع حاصــل از فــروش ارز، امــکان انتقال مســتقیم آن به داخل کشور وجود نداشــته در کشورهای چین و ترکیه باقی میماند. شــبکه قاچاق بینالمللــ­ی ارز از همیــن طریــق نفوذ کرده و سپس اقدام به فروش آنهــا به کســانی که قصــد ورود کاال بــه کشــور را دارنــد میکردنــد و مابــه التفــاوت خــود را دریافــت میکردنــد. همچنیــن این افــراد از طریــق شــرکتهای کاغذی و ســوء اســتفاده از افراد ضعیف و دریافت کارتهــای بازرگانــی بــه نــام افراد اقدام به دریافت ارز میکردند. جلســه بعدی روز شنبه9 شهریورماه است که بدون حضور رسانهها برگزار خواهدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.