سخنگوی وزارت کشور: موظف به صیانت از آرای مردم هستیم

یک فعال سیاسی اصولگرا: احتمال کاهش مشارکت، اصولگرایان را امیدوار کرده است

Iran Newspaper - - News -

ســید ســلمان ســامانی معــاون هماهنگــی و ســخنگوی وزارت کشــور از عوامــل اجرایــی و مجریــان انتخابات خواســت از هــر گونه رفتار و اقدام شــائبهانگ­یز خودداری کنند. سامانی تأکید کرد که وزارت کشور به عنوان مجــری انتخابــات موظف به صیانت از آرای مردم است.

بــه گــزارش ایســنا، او در دیــدار معــاون سیاســی اســتاندار زنجــان و فرمانــدار­ان ایــن اســتان با اشــاره به برگــزاری انتخابات مجلس شــورای اســالمی در اســفندماه ســال جاری، با بیــان اینکه «باید هــر چه در توان داریــم را بــرای حضــور حداکثــری مــردم در پــای صندوقهــای رأی بــه کار بگیریــم»، افــزود: «برگــزاری انتخابــات بــا شــکوه در امنیت کامل تــوأم بــا حضــور حداکثــری مــردم موجــب ناامیــدی دشــمن و خنثــی شــدن نقشــههای آنها خواهد شــد و باید اصل رعایت بی طرفی و اجرای قانــون ســرلوحه مجریــان انتخابات باشد.»

جــز ایــن اظهــارات ســلمان ســامانی کــه تأکیــد مجــددی بــر رویکردهــا­ی وزارت کشــور در نحــوه اجــرای انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلس شورای اســالمی است، بازار پیشبینیهــ­ای انتخاباتــ­ی از ســوی فعاالن سیاسی نیز گرم است.

محمــد مهاجــری از فعــاالن سیاســی- رســانهای اصولگرا اگر چه زمینههــای پیــروزی اصولگرایــ­ان در انتخابات پیــش رو را فراهم ارزیابی کرد، اما ســوار شــدن اصولگرایان بر مــوج نارضایتــی اقتصــادی را بــرای این پیروزی کافی ندانست.

بــه گــزارش ایســنا، مهاجــری بــا بیــان اینکــه اصولگرایــ­ان به ســه دلیــل معتقــد هســتند در انتخابات پیروز میشــوند، اظهار کــرد: «دلیل اول اعتمــاد بــه نفــس خیلــی باالی اصولگرایان اســت. آنها برای خالی کــردن دل حریــف، مــدام میگویند ما پیروز انتخابات هستیم. اگر 10 بار هــم در انتخابات شکســت بخورند، در دوره بعــد میگوینــد مــا پیــروز هستیم.»

او بــا بیــان ایــن اعتقــاد کــه دلیل دوم اصولگرایــ­ان عملکــرد ضعیف دولــت در عرصــه اقتصادی اســت، افزود: «اصولگرایــ­ان تصور میکنند بــا ســوار شــدن بــر مــوج نارضایتــی مــردم میتواننــد پیــروز انتخابــات شــوند کــه ایــن دیــدگاه هــم اشــتباه نیست. بخصوص اینکه در شهرهای کوچــک کــه خواســتهها­ی اقتصادی مــردم متراکــم شــده، هــر شــعار پوپولیســت­ی میتواند حامیان دولت و اصالحطلبان را کنار بزند.»

ایــن فعــال رســانهای در ادامــه افــزود: «برداشــتی در میان بخشــی از اصولگرایــ­ان وجود دارد که در این دوره از انتخابــات تعــداد بیشــتری از اصالحطلبــ­ان رد صالحیــت میشوند.

من نمیدانم آنها چگونه به این جمعبندی رســیدهاند ولی در برخی محافــل ایــن پیشبینــی را مطــرح میکننــد. آنهــا معتقدند کــه میزان مشــارکت در انتخابات کم میشــود و چون اصولگرایان همیشه یک کف رأی ثابتی دارند، با کاهش مشارکت آنهــا پیــروز انتخابــات میشــوند. کاهش مشــارکت هم سومین دلیلی اســت کــه اصولگرایــ­ان را امیــدوار کــرده اســت.» مهاجــری دربــاره تالش برخــی اصولگرایــ­ان از جمله حدادعــادل بــرای دوقطبیســا­زی جامعــه هــم گفــت: «اصولگرایــ­ان زرنگــی خاصــی دارنــد و نزدیــک انتخابــات مغــازه جدیــد بــاز کرده و جنسهــای قدیمی و بنجل را تزئین کــرده و با رنگ و لعــاب جدید برای فروش میگذارند.

چیــزی که حــداد عــادل میگوید جدیــد نیســت و از روز بعــد پیروزی انقالب، بحث انقالبی و غیرانقالبی مطرح بوده اســت. حداد با تقســیم جامعــه بــه انقالبــی و غیــر انقالبی، بخــش عمــدهای از جامعــه را بــه ســمت ضدانقالب هدایــت میکند. هدفش هم این اســت که انقالبیها را تهییــج کنــد تــا آنها پــای صندوق رأی بیاینــد البته این کار یعنی هدف وســیله را توجیــه میکند. چه کســی گفته است که هر که اصولگرا نیست، انقالبی هم نیست؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.