نیازی به واردات مرغ نبود

Iran Newspaper - - News -

ســهیال یادگاری / معاون امــور دام وزارت جهاد کشــاورزی در پاســخ به این ســؤال که آیا کمبود تولید مرغ منجر به واردات دوبــاره شــد؟ گفــت: با توجــه به اینکــه بخش تنظیم بــازار از وزارت جهاد کشــاورزی منفک شــده و به وزارت صمت واگذار شــده اســت برای مجــوز واردات مــرغ وزارت صمــت با وزارت جهــاد کشــاورزی هماهنگی انجام نداده است و کشور نیازی به واردات مرغ نداشت.

مرتضــی رضایــی در حاشــیه همایــش ملــی «کشــاورزی و رونــق تولید» بــه خبرنــگار «ایران» گفــت: در مرداد مــاه 124 میلیون قطعــه جوجهریزی انجام شــده است، در حالی که ســال گذشته 107 میلیون قطعه جوجهریزی داشــتیم. هر 16 میلیون جوجهریزی بیشــتر معادل 30 هزار تن گوشت مرغ اضافه اســت. با توجه به شــرایط اقتصادی حاکم بر کشــور مصرف گوشــت مــرغ بــاال رفته اســت بههمین دلیــل بــا پیشبینیهای­ی که از چنــد ماه قبل انجام دادیم افزایش گلههای مرغ مادر تقویت شــده، تولید جوجه باال رفته و در مرغداریها تولید گوشــت مرغ افزایش یافته اســت. رضایی تأکید کرد: هیچگونــه کمبــودی در تولید و تأمین گوشــت مرغ نداریــم بنابراین به نظر نمیرسد به واردات نیاز داشته باشیم.

رضایــی در خصــوص اینکه قیمت گوشــت خریــداری شــده از دامداران کاهــش یافتــه، امــا ایــن کاهش قیمــت در بــازار مصرفــی دیده نمیشــود؟ گفــت: برای واقعی شــدن قیمت مرغ اخیراً نشســتی با اتحادیــه دامداران، تولید کنندگان، مســئوالن فروشگاههای زنجیره ای اصلی و سازمان میادین برگزار شد و در این نشست این آمادگی عرضه گوشت بهصورت مستقیم از دامداریها اعالم شد. با عرضه مستقیم گوشت توسط دامداریها قیمتها کاهــش خواهــد یافت هر چند کاهش قیمت در فروشــگاهه­ا هم محســوس است؛ بهعنوان مثال قیمت ران گوساله در فروشگاههای زنجیرهای 80 هزار تومان اســت در حالی که قبل از ســال 98 این قیمت بیش از 100 هزار تومان بود. رضایی افزود: با وجود این انتظار کاهش بیشتر قیمت گوشت را داریم. بهگفته رضایی، دپویی از گوشــت گوســاله پرواری زنده در کشــور وجود دارد بههمین دلیل انتظار کاهش بیشتر قیمتها را هم داریم و هیچ محدودیتی در تولید گوشت قرمز نداریم. اگر بازار به حد اشباع برسد صادرات را انجام میدهیم اما االن در آن نقطه نیستیم. ■ 5 هزار تومان عوارض صادراتی هر کیلوگرم گوشت مرغ

همچنیــن به گزارش مهر، علی اکبر شــامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران پیرو نامه قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی، در بخشنامهای به کلیه گمــرکات اجرایــی موضوع «تعیین عوارض صادراتی گوشــت مرغ به میزان هر کیلوگرم پنجاه هزار ریال» را اعالم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.