حمله موشکی انصاراهلل به نظامیان سعودی در نجران

Iran Newspaper - - News -

جنبش انصاراهلل یمــن در ادامه حمــات موشــکی و پهپــادی خــود علیــه نظامیان ســعودی، بــا شــلیک یــک فروند موشــک بالستیک از نوع «قاصم» تجمعات این نیروها در«سقام»درمنطقه«نجران»راهدفگرفت. بهگــزارش ایســنا، بهنقــل از المســیره، یحیــی ســریع، ســخنگوی نیروهای مســلح وابسته به انصــاراهل­ل یمن در صفحه خــود در فیسبوک نوشــت: موشــک مورد نظــر با دقت بســیار به هــدف خود اصابت کرد و دهها کشــته و زخمی برجــای گذاشــت و عملیــات با تصویــر و صدا مستندسازی شــده است. ســریع تصریح کرد: موشــک «قاصم» نوع جدید موشک است که بهتازگیبهخ­دمتگرفتهشد­هاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.