کاهش شیب طالق با مداخله بموقع

Iran Newspaper - - News -

کنتــرل و کاهــش طــالق موضــوع مهــم دیگــری اســت کــه مداخــالت پیشــگیران­ه بموقــع را میطلبــد. در واقع بــرای کاهش آمار طالق و داشــتن خانواده پایدار و ســالم باید مشــکالت و تعارضــات خانوادگــی کمتــر شــود. ســازمان بهزیســتی تالش کرده با توســعه آموزشهــای مهارتهای زندگی در قالــب آموزشهــای پیــش، هنــگام و بعــد از ازدواج، بویژه آموزشهــای 5 ســال اول ازدواج در ایــن مســیر گام بردارد چــرا کــه مطالعات نشــان میدهــد 47 درصــد طالقها در 5سال اول زندگی اتفاق میافتد. از سوی دیگر برای مقابله با افزایش شــیب طالق که طی سالهای اخیر اتفاق افتاده ســامانه تصمیــم راهاندازی شــد. این ســامانه اولیــن بار در اســتان خراســان رضــوی انجــام شــد و در حــال حاضــر در 12اســتان در حال بهرهبرداری اســت. خدمــات مددکاری و روانشناســ­ی انجام شده در این سامانه توانسته در کل کشور به کاهش 10 تا 20 درصدی شیب طالق در کشور کمک کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.