برنز طالیی

گفتوگوی «ایران» با 3 بازیکن تیم تاریخساز بسکتبال بانوان

Iran Newspaper - - News - محمد محمدی سدهی خبرنگار شادی عبدالوند

تیم ملی بســکتبال بانوان ایــران که برای اولیــن بــار بــا حجــاب اســالمی در یــک تورنمنت بینالمللی رسمی شرکت کرده بود بــه مدال برنــز رقابتهــای قهرمانی غرب آســیا دســت یافت. مدالی که اولین مدال رســمی بینالمللی بانوان ایران در رده ملی در 4 دهه اخیر به شــمار میرود. بسکتبالیسـ­ـتهای بانو که از 2 ســال قبل مجــوز حضــور در میادیــن بینالمللــ­ی را کســب کــرده بودنــد در دیــدار ردهبنــدی مســابقات غــرب آســیا موفــق شــدند بــا برتــری 1۷ - 52 مقابل اردن به این مدال ارزشــمند دســت یابند و تاریخساز شوند. مسابقاتی که با حضور 4 تیم ایران، اردن، سوریه و لبنان به میزبانی اردن برگزار شد. خبرنــگار «ایران» با معصومه اســماعیل نژاد، شــادی عبدالوند و ادنا عیسائیان، ۳ بانوی تاریخساز گفت و گویی انجام داد که متن آن را در زیر میخوانیم. ■ اسماعیلزاد­ه:همهرامتعجب­کردیم معصومه اسماعیل زاده کــه بــا 14 امتیــاز و 5 ریبانــد یکــی از بازیکنــان تأثیرگــذا­ر کشــورمان در بــازی رده بندی بــود، در خصــوص رقابتهای غــرب آســیا گفــت: «خوشــبختان­ه اولیــن حضورمــان مصــادف شــد بــا اولیــن مــدال. اگرچه لیاقت ما قهرمانــی در این مســابقات بود اما کســب مدال برنز برای اولین بار نتیجه خوبی پس از 4 دهه غیبت در رقابتهــای بینالمللــ­ی بــود. کســب مــدال بــا پیراهــن تیــم ملی حس بســیار خوبی دارد و ما تاکنون این حس را تجربه نکردهبودیم.» پاورفوروار­د تیم ملی بسکتبال زنان ادامه داد: «حضور در مســابقات بعــد از 4 دهه غیبــت، نداشــتن بازیهــای تدارکاتــی و غیبــت در تورنمنتهای مختلف کارمان را ســخت کرد. ما در ایران تنها با برگزاری مســابقه درون اردویــی بــه ایــن جایــگاه رســیدیم و هیــچ بــازی تدارکاتــی برگــزار نکردیــم. بــرای رســیدن بــه اولیــن مدال بسکتبال بانوان ســخت تالش کردیم و از روز اول تشکیل اردوها هدفمان قهرمانی در ایــن مســابقات بــود امــا پس از کســب مــدال برنــز متوجه شــدیم کــه کار بزرگی انجام دادیم. این مدال برنز کمتر از مدال طالی مسابقات غرب آسیا نیست.» بازیکن تیم ملی بسکتبال با اشاره به این موضــوع که تیمهایی مثــل اردن، لبنان و ســوریه سالهاســت که در این مســابقات حضــور دارنــد، بیان داشــت: «تیــم ما در این مسابقات خوب ظاهر شد و هیچکس بــاور نمی کــرد که بســکتبال بانــوان ایران در این سطح باشــد. اگر چه میتوانستیم ســطح بــاالی مــان را نشــان دهیــم اما ما همــه را متعجب کردیم. امیــدوارم از این به بعــد اردوهای مان بهتــر، منظمتر و با حمایتهای بیشتر مســئوالن فدراسیون برگزار شود.» او افــزود: «پیــش از تأییــد حجــاب بچهها عاشــقانه تــالش میکردنــد و امیــدوار بودنــد کــه روزی بــه آرزویشــان برســند. تالش میکنیم برای حضور در مسابقات مهمتر همچون مسابقات جهانی و کاپ آســیا نتیجه بهتری بگیریم و نشان دهیم کــه دختــران ایرانــی چیــزی کــم ندارنــد و امیــدوارم روزی بتوانیــم در میادیــن بینالمللی این موضوع را ثابت کنیم. پله پله رو به جلو کار میکنیم.» ■ عبدالوند: تالشمــان این بــود تا اولین چراغرادرمس­ابقاترسمیر­وشنکنیم شــادی عبدالونــد در دیــدار ردهبنــدی 16 امتیــاز و 4 پــاس منجــر بــه گل بــرای تیم ملی ایــران ثبت کرد. بازیکن پســت ۳ در خصوص مســابقات غرب آسیا گفت: «از ابتدای ســال تمرینات ما بــرای حضور در مسابقات پیش رو آغاز شد و هفت اردوی برنامهریزی شــده و هدفمند را پشــت سر گذاشــتیم و هــم بازیکنان تیــم و هم کادر فنی تالششــان این بود که اولین چراغ را در مسابقات غرب آسیا روشن کنیم.» او با اشــاره به این موضوع که تیم ملی در بازی با سوریه با ناداوری مواجه شد، بیان داشت: «در این بازی داوران کامالً به سود تیم ملی سوریه سوت زدند و این موضوع باعث شــد تا تیم ما فینالیست نشود و به دیــدار رده بندی راه یابــد اما همین مقام ســومی و مدال برنز هم برای بسکتبال ما بســیار ارزشــمند اســت چرا که ایــن مدال بعد از ۰4 سال کسب شد و این اولین مقام تیم ملــی بســکتبال بانوان در مســابقات رسمی بود.» بازیکــن تیــم ملــی بســکتبال ادامــه داد: «رســیدن بــه چنیــن جایگاهی قطعــاً کار ســختی اســت و رســیدن به هر هــدف کار آســانی نیســت و بایــد بــرای رســیدن بــه آرزوهــا تالش کرد. من ۰1 ســال اســت که در اردوهــای تیــم ملی شــرکت میکنم و در طــول این ۰1 ســال اعزامی نداشــتیم و ایــن اولین اعــزام ما به مســابقات بود. در طــول ایــن ســالها نه تنهــا ناامیــد نبودم بلکــه امیــد داشــتم کــه روزی بتوانیــم در مســابقات بینالمللــ­ی خودنمایی کنیم که خوشــبختان­ه ایــن گونه هم شــد. همه بچهها از این اعزام بسیار خوشحال بودند و معتقد بودند که تالشها و انتظارشــا­ن بــرای خودنمایــی در میادین بینالمللی بیهوده نبوده. میخواستیم با اولین اعزام ثابت کنیم که بســکتبال بانــوان قدرتمند است.» ■ عیســائیان: ایــن مــدال بایــد زودتــر از اینهاکسبمی­شد ادنــا عیســائیان، یکــی دیگــر از بازیکنــان تیــم ملــی بســکتبال گفــت: «بــرای کســب موفقیــت در ایــن مســابقات خیلــی تــالش کردیــم و خوشــحالم کــه اولیــن حضورمــان مصادف شد با نخستین مدال تاریخی بســکتبال بانوان. مســلماً اگر زودتر به مســابقات اعزام میشدیم، این مدال زودتر کسب میشــد. به دالیل ضعف داوری در بازی با سوریه مدال طال را از دســت دادیم و با اینکه از این تیم جلو بودیم اما نتوانســتی­م در پایان این تیم را شکســت دهیم بــا این وجود بســیار خوشــحالم کــه توانســتم به تیــم ملی کمــک کنم و بــا تیم ملی بســکتبال به نخستین مدال تاریخ این رشته دست یابیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.