محرومیت6 ماهه بازیکن جدید استقالل

Iran Newspaper - - News -

رأی کمیتــه تعییــن وضعیت فدراســیون فوتبال درخصوص محمــد بلبلی، بازیکن اســتقالل اعالم شــد و این بازیکن 6 ماه محروم شــد. جمشــید نورشــرق رئیس این کمیته اعالم کرد: «این بازیکن با باشگاه فوالد قراردادی امضا کرده بود در حالی که با باشــگاه سپیدرود طرف قرارداد بود. او پس از آن با باشگاه استقالل قرارداد امضا کرد که استقاللیها ادعا کردند که قرارداد آنها با وجود فسخنامه از سوی باشگاه سپیدرود بــه امضا رســیده. تصمیمی که مــا در این پرونده گرفتیــم این بود که بلبلــی را 6 ماه محروم کنیم.» گفتنی است در خبری دیگر در رابطه با استقالل، وزیر ورزش و جوانان استعفای احمد سعادتمند رئیس هیأت مدیره این باشگاه را پذیرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.