شماره 16 پروین، دوباره به جمع سرخها بازگشت

انصاریفردم­دیرعاملپرس­پولیسشد

Iran Newspaper - - News -

در حالی که در طول هفته گذشته و روزهای اخیر، شایعات زیادی مبنی بر استعفای ایرج عرب از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس شنیدهمیشد،دیروزوبعدا­زتأییدمسعو­دسلطانیفرو­زیرورزش و جوانــان، در نهایت اعضای هیأت مدیره باشــگاه با کنارهگیری عرب موافقت کردند. همچنین و به طور همزمان، محمدحسن انصاریفــر­د در باشــگاه پرســپولیس حاضــر شــد و در نهایــت بــه عنــوان مدیرعامل پرسپولیس انتخاب شد. شماره61 سابق سرخپوشان پایتخت در زمان مربیگری علی پروین، حاال بعد از گذشت بیش از یک دهه دوباره مدیرعاملی پرسپولیس را برعهده گرفته است. انصاریفرد که زننده گل قهرمانی پرسپولیس در جام برندگان جام آسیا 1۹–۰۹۹1 برابر المحرق بحرین است، در دی۴8 به جای زندهیاد حجتاهلل خطیب به عنوان مدیرعامل پرسپولیس انتخاب شد و تا تیر۶8 این مسئولیت را برعهده داشت. دعوت از تیم بایرنمونیخ و حضور این تیم با تمام ســتارهها و بازیکنان اصلیاش در تهــران و انجــام بازی دوســتانه با پرســپولیس در ۳2 دی مــاه 84 از جملــه دیدارهای معروف تاریخ پرســپولیس اســت که در زمــان مدیریت وی و کمک محمــد دادگان، رئیس وقت فدراسیون فوتبال صورت گرفت و بازی خداحافظی احمدرضا عابدزاده هملقبگرفت.زمانیکهانص­اریفردمدیر­عاملشد،پروینسرمرب­یقرمزهابود­ولی انصاریفرد در ادامه لیگ پنجم «آریهان» هلندی را به عنوان سرمربی انتخاب کرد و با رفتن او هم، مصطفی دنیزلی را روی نیمکت پرســپولیس نشاند. آوردن علیرضا واحدینیکبخ­تدرابتدایل­یگششمازاست­قاللبهپرسپ­ولیسوجذبحس­ینکعبی از جملــه انتقالهای پرســر و صدایی بود کــه در زمان او انجام شــد. انصاریفرد در آن مقطع پس از ۷1 ماه از مدیریت باشــگاه پرســپولیس استعفا و جای خود را به حبیب کاشانی داد. انصاریفرد پس از 12 سال به پرسپولیس بازگشته و در آستانه آغاز هفته دوم لیگ نوزدهم مدیریت باشــگاه را برای دومین بار برعهده گرفته است. عرب هم در شرایطی جای خود را به انصاریفرد داد که ۰2 آذر ۷۹ به عنوان سرپرست و در ادامه بهعنوانمدی­رعاملباشگا­هپرسپولیسم­نصوبوجایگز­ینحمیدرضاگ­رشاسبیشد.

■ انصاریفرد:هدفمانقهرم­انیلیگ،حذفیوآسیاس­ت

انصاریفردب­عدازمعرفیب­هعنوانمدیر­عاملپرسپول­یسدرجمعخبر­نگارانگفت: «من دوست دارم آرامش در این تیم باقی بماند و حتی اگر به کنارهگیری من باشد، آرامش این تیم به هم نخورد. هر جا موفقیتی بوده به خاطر ثبات مدیریت بوده و ما هم ســعی میکنیم ایــن آرامش به هم نخورد. این را به هــواداران بگویم که من از 11 سالگیهوادا­رپرسپولیسو­بعدبازیکنو­مربیپرسپول­یسبودمواال­نخداوندتوف­یق داده که به عنوان مدیرعامل خدمت کنم.» او درباره مشــکالت مالی و شایعه حذف پرسپولیساز­آسیاچنینوا­کنشیداشت:«مشکالتمالی­همیشهدرپرس­پولیسوجود داشته و خواهد داشت ولی امیدوارم با تصمیماتی که میگیریم، با اقتدار جلو برویم. امروز در نشســت هیأت مدیره در این مورد صحبت کردیم. ان شاءاهلل پرسپولیس از آســیا حذف نمیشــود. ما مهمترین هدفمان قهرمانی لیگ، حذفی و آسیاســت. با توجهبهپتان­سیلیکهدربا­زیکنانمیبی­نم،میتوانیمقه­رمانیلیگقه­رمانانآسیا­را به دست آوریم.» رئیس سابق کمیته فنی و توسعه فوتسال فدراسیون فوتبال درباره کنارهگیری اخیرش از این سمت و رسیدن به صندلی مدیرعاملی پرسپولیس گفت: «میخواهم قســم بخورم داســتان اســتعفای من بــرای ۵1 تیرماه اســت و ربطی به پرسپولیسند­اردومناصالًبهفکراینجا­نبودم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.