چی نیشت خار!

Iran Newspaper - - News - ارمغان بهداروند پژوهشگر

ایــن روزهــا ســریال «بانــوی سردار» از شبکه ســوم سيما در حال پخش است؛ ســریالى كه پخش آن با واكنشهایى از سوی كارشناسان همراه شده است.

در واويلتــای ســريال «ســرزمين كهــن» كــه «بختيــاری» بــه ناســزاوار­ی قضــاوت شــده بــود، تقصيــِر تلويزيــون را بــه «غفلت» تقليــل دادنــد و ســريال از قطــاِر پخــش پيــاده شــد؛ امــا ِ تقصيــر تقليل دادهشــده بىهيچ مطالعــه و مطالبهای و بىهيچ حســاب و كتابى در قطــار باقى ماند. از پس بســيار قول و قرارها و از ِقبل ســتايشها و سفارشها، دلجويى تلويزيون به ساخت مجموعــهای كــه زندگــى ســردار «بىبــى مريــم بختيــاری» - از فرماندهــا­ن فتــح تهران- و خواهر ســردار اسعد بختياری را بــه تصويــر بكشــد، مقصــور شــد. خنكای اين خاطره با محشــور نكردن و مشــاور ندانســتن اهالــى فرهنگ و هنــر بختيــاری در تدويــن تاريــخ و تأليــف متــن و انتخــاب كارگردان و بازيگر ختم شــد. سرنوشــت محتمل اين سريال در اشارات خيرخواهانه پيشبينى مىشد و هيچانگاری و ناديــدن و ناخوانــدن و ناشــنيدن بختياریهــ­ای صاحبنــام فرهنگ و هنر ايــن روزگار، اكنــون، تقصير ديگری را رقم زده است. از همه آنچه كه در قاب ســريال «بانوی ســردار» به چشم مىخورد، تنها آواز آغازين و ترانه واپسين سريال است كه بختياری اســت و بس! بىشباهتى مردمان و بىهويتى البســه و جعل و تحريف تاريخى كه با اندک تورقى مىتوانست در دسترس باشد، چنان ماللآور و اندوهناک است كه همين اندک بخت ياری بختياری را از تلويزيون ناكام باقى بگذارد. حذف نابخردانه لحن و لهجه بختياری، عدم گزينش هوشــمندان­ه بازيگر نقش بىبى مريم، بىتناسبى جغرافيای سريال با ســرزمين بختيــاری و ناتوانى كارگــردان در القای آداب و آيين عشــايری و رســم و رســوم خــان و خانــدان بختيــاری، ُخســرانهای نابخشــودن­ى سريالى اســت كــه با تأمــل و تعقــل و تبحر مىتوانســت شــأن و شــخصيتى همچــون «شــير ســنگى» و «مــرگ پلنــگ» بيابــد و نيافــت و اكنون به قــول بختياریها «چى نيشــت خار» است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.