ارمغان‌امنیت‌در‌سایه‌گسترش‌خدمات‌بیم‌های

سید حسین سیدزاده، مدیرعامل صندوق هنر در گفتوگو با «ایران»:

Iran Newspaper - - News - مریم ساداتگوشه خبرنگار

«علیرغم مشکالت سیاسی و اقتصادی و رکود نسبی فعالیتهای فرهنگی و هنری در کشور، صندوق اعتباری هنر حضور پرباری در عرصه حمایت از اهالی فرهنگ، هنر و رســانه کشــور خصوصاً در مناطق محروم داشــته اســت. بیش از ۵۶هزار نفر عضو صنــدوق اعتباری هنر هستند، از این میان 25هزار نفر به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدهاند و 52هزار نفر آنها بیمه درمان تکمیلی دارند.» اینها را ســید حسین ســیدزاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنر میگوید. صندوقی که در حوادث ســیل و رخدادهای اخیر کشور کمک بسیاری به هنرمندان آســیب زده کرد. گفتوگوی حاضــر در خصوص عملکرد صنــدوق هنر از ابتدای ســال 97 تاکنون است.

■ بیمه تکمیلی هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران در حال حاضر در چه مرحلهای قرار دارد؟ چند نفر ثبتنام کردهاند و چه شد صندوق این خدمات را ارائه کرد؟ صندوق اعتباری هنر براساس برنامه سوم توسعه تالش میکند شرایطی را فراهم آورد که با گسترش خدمات بیمهای فضایی امن را برای تداوم فعالیت حرفهای هنرمندان فراهم کند و با ایجاد پوششهای درمان تکمیلی برای اعضا در سراسر کشور امید دارد برای رفع نگرانیهای جدی هنرمندان، نویسندگان و روزنامهنگا­ران کشور، امکان خوبی برای تأمین بخش مهمی از هزینههای مازاد بر تعرفههای بیمه تأمین اجتماعی بیمهشدگان و افراد تحت تکفل آنان ارائه دهد. به این منظور، صندوق از سال 88 اقدام به تحت پوشش قرار دادن بیمه درمان تکمیلی برای اعضای خود کرده است. خدمات بیمه تکمیلی صندوق اعتباری هنر در سال 98 در قالب سه طرح (امید، آرامش و رفاه) با 3 سقف قیمتی از 70 تا 700 هزار تومان و پوششهای متفاوت ارائه میشود. بر این اساس متقاضیان بنابر شرایط خــود بــا انتخاب یکی از طرحها، از خدمات بیمه درمان تکمیلی بهرهمند شــوند. اعضای صندوق اعتباری هنر با پرداخت بخشــی از حق بیمه کل، مشــمول بهرهمندی از خدمات بیمه درمان تکمیلی میشوند و مابقی هزینه برعهده صندوق است. مبلغ ثبتنام بیمه تکمیلی که توســط اعضا پرداخت میشــود نســبت به قراردادهای مشــابه بســیار ارزانتر در نظــر گرفته شــده اســت. بیــش از 25 هزار نفر از فعــاالن فرهنگی و هنری کشــور و افراد تحت تکفل از بیمه درمان تکمیلی در ســال 98 بهرهمند شــدند. ســامانه جامع خدمات الکترونیک درمان (بیمانو) در سال 96 با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به بیمه شــدگان صندوق اعتباری هنر، نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه و ارتقای پاسخگویی، ارائه اطالعات شفاف به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه طراحی شد. از طریق این سامانه اعضا در هر زمان و مکان میتوانند مدارک هزینههای پزشکی خود را بارگذاری نمایند. همچنین امکان مشــاهده وضعیت اسناد درمانی و ریز هزینههای دریافتی بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل به تفکیک نیز در این ســامانه امکانپذیر اســت. طی یک سال گذشته از طریق مشارکت اعضای صندوق اعتباری هنر در پیگیری غیرحضوری هزینههای درمان از طریق سامانه بیمانو، بیش از 99 هزارهزینه درمانی در این سامانه ثبت و بارگذاری شده است. ■ مستمری اصحاب فرهنگ وهنر بخصوص پیشکسوتان در این یکسال چه پیشرفتی داشته است؟ اتخــاذ سیاســتهای حمایتی متناســب با منزلت و جایــگاه رفیع اصحــاب فرهنگ و هنر خصوصــاً پیشکســوتا­ن این حــوزه از اهداف و برنامههــا­ی صندوق اعتباری هنر اســت. در پی موافقت وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی از مهر ماه ســال 97 مبلغ دریافتی مشــموالن طرح تکریم و مســتمری صندوق افزایش یافت و بر مبنــای این افزایش، دریافتی ماهانه مشموالن طرح تکریم از 200 هزار تومان، به 800 هزار تومان و کمک مستمری ماهانه، از 0۵1 هزار تومان به 0۵2 هزار تومان افزایش پیدا کرد. طرح تکریم به اســتادانی که بیش از 35 سال سابقه آفرینش کار هنری و با بیش از 60 سال سن موفق به دریافت نشان درجه 1 هنری و صاحب سبک شناخته شدهاند، تعلق میگیرد. ■ چه تعداد از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه از خدمات بیمه تأمین اجتماعی بهرهمند شدهاند؟ یکــی از خدمــات مهم حمایتی صندوق اعتباری هنر، بیمه تأمین اجتماعی اســت. طبق توافــق به عمل آمده میان ســازمان تأمیناجتما­عــی و صندوق اعتبــاری هنر هنرمندان، نویســندگا­ن و روزنامه نگاران واجد شــرایط پس از عضویت در صندوق و معرفی از ســوی معاونتهای تخصصی مربوطه یا ادارات کل ارشــاد اســتانها بــا معرفی نامه «صندوق اعتباری هنر» بیمه تأمیناجتما­عی میشوند. تاکنون بیش از 52 هزار نفر از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه از سوی صندوق اعتباری هنر به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدهاند. در این طرح پرداخت 81درصد حق بیمه برای فرد اصلی براســاس حداقل دستمزد ساالنه مصوب شــورای عالی کار، مبنای زیر پوشــش قرار گرفتن اصحاب فرهنگ و هنر و رســانه کشــور در نظر گرفته شــده اســت. از 18 درصد مذکور، 10 درصد توســط صندوق و8 درصد توسط فرد پرداخت میشود. در سال 96 با انعقاد تفاهمنامه با سازمان تأمین اجتماعی تعــداد 12 هــزار نفر به ظرفیت معرفی شــدگان به ســازمان تأمین اجتماعی اضافه شــد. همچنین از ابتدای ســال 96 تاکنون کلیه بدهی معوق سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده و صندوق اعتباری هنر هیچ گونه بدهی معوق به سازمان تأمین اجتماعی ندارد. ■ در خصوص تســهیالت پرداختی به هنرمندان به چه تعداد هنرمند کمک شد و با چه رقم بودجهای؟ در ســال 97 بیــش از 1464 نفر از اصحاب فرهنگ، هنر و رســانه کشــور بــه منظور اخذ 9.6 میلیــارد تومان به بانک معرفی شــدند. صندوق اعتباری هنــر همچنین به منظور کمک به کارآفرینان حوزههای مختلف فرهنگی و هنری از طریق تعامل مؤثر با ســایر نهادهای هنری و مالی در ســال 97 بیش از 36 پروژه به منظور اخذ 7.2 میلیارد تومان به صندوق کارآفرینــ­ی امیــد معرفــی کرده اســت. در ســال 98 طــی امضــای تفاهمنامه بــا صندوق کارآفرینی امید و به منظور کمک به اقتصاد فرهنگ و هنر و تحقق شــعار رونق تولید005 میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی در اختیار کارآفرینان فرهنگ و هنر قرار میگیرد. ■ ماحصل سفرهای استانی در یک سال اخیر چه بوده است؟ سفرهای حمایتی از سال 96 با هدف بهرهگیری عادالنه اعضاء در سراسر کشور از خدمات صندوق و دیدار چهره به چهره با هنرمندان و بررســی مشــکالت آنها آغاز شــد و طی این مــدت بــا هنرمندان بیش از 16 اســتان و 150 شهرســتان و نقاط روســتایی از نزدیک دیدار داشــتهایم. بیش از 3 هزار هنرمند، نویســنده و روزنامه نگار در این ســفرها شناســایی و از خدمات صندوق بهرهمند شــدهاند. همچنین هنرمندان مستعد در مناطق کم برخوردار شناسایی و از طریق صندوق به رویدادهای فرهنگی و هنری معرفی شدهاند. اتفاق خوبی کــه در طــی این مــدت رقم خــورد این بود کــه تعــدادی از هنرمندان و فعــاالن اجتماعی هنرمندان کمتر دیده شــده و محروم را به ما معرفی و مارا در این مهم یاری میرســانند. پیــدا کــردن هنرمنــدان و وصل کردن آنها به هم بســیار برای حوزه فرهنگ مهم اســت با این حرکت همبستگی در حوزه فرهنگ و هنر شکل میگیرد و صندوق اعتباری هنر دیگر هیچگاه متوقف نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.