ازسختگیریه­اصرفنظرکنی­د

Iran Newspaper - - News - امیرحسین زادگان مدیر مسئول نشر ققنوس

با اینکه طی سالهای اخیر با بهبودی نسبی در بحث ممیــزی آثار و کاهش قابل توجه نگاههای ســلیقهای روبهرو شدهایم اما از ابتدای سالجاری شاهد افزایش سختگیریهاد­ررونداعطای­مجوزهاینشر­هستیم. البتــه این تنها مشــکلی نیســت کــه در راه نشــر کتاب بــا آن روبهرو هســتیم. نه تنها اهالی نشــر کــه به طور مســتقیم با مشکالت آن دســت و پنجه نرم میکنند بلکه حتی عالقهمنــد­ان کتابخوانی که تا حدی پیگیر خبرهای آن هستند هم کمابیش نکاتی در خصوص گرانیهای سرســام آور کاغذ و در دســترس نبودن آن شنیدهاند. البته دولت تا حدی موفق به کنترل بازار آن شده و کاغذ را با درنظر گرفتن برخی محدودیتها با قیمت مناســبتری به دســت ناشــران میرســاند. با این حال مشــکل ما تنها کاغذ نیســت، زینک هم یکی دیگر از ملزوماتی است که برای تهیه آن دچار گرفتاری متعددی هستیم، هرچند که با در نظر گرفتن برخی تمهیدات از سوی مسئوالن دولتی قیمت و شرایط توزیع آن تا اندازهای کنترل شده است، اما در این زمینه هــم با محدودیتهای­ی روبهرو هســتیم. قیمــت زینک آزاد هماکنون حــدود 37 هزار تومان و زینک دولتی هم دوازده هزار و 500 تومان است، با وجود قیمت مناسبتری که برای زینک دولتی در نظر گرفته شــده اما امکان اســتفاده از آن تنها برای کتابهای چاپ نخســت ممکن اســت. این در حالی است که از هر زینک بیشتر از 2 الی 3 مرتبه نمیتوان استفاده کرد و ناشران برای آثار تجدید چاپی خود ناچار به تهیه آن از بازار آزاد هستند. با این حال ملزومات چاپ تنها به کاغذ و زینک که محدود نمیشود! چسب و سلفون هم از دیگر مایحتاج مورد نیاز چاپ هستند که متأسفانه امکان تهیه آنها به قیمتهای معقول ممکن نیست و آثار بسیاری از ناشران در حالی که منتشر شده در صحافیهامان­دهاند!حداقلسیعنو­انازکتابها­یمؤسسهمادر­صحافیهادرا­نتظار چسب باقی مانده است. اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند ناچار به انتشار آثار خود با قیمتهای مذکور هستیم اما مسأله اینجاست تا چه وقتی قادر به صرف چنین هزینههــای باالیی خواهیم بود؟ اصالً تکلیف ناشــران کوچک و ضعیفتر در شــرایط فعلی چیست؟ حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که ناشران ملزومات چاپ را با همین قیمتهای باال خریداری کنند باز هم بحث قیمت پشت جلد کتابها مطرح میشود. همین حاال هم قیمت پشت جلد کتابها در مقایسه با سال گذشته افزایشی حداقل 70-60 درصدی داشــته که منجر به کاهش توانایی خرید بســیاری از خوانندگان شده است. این قیمت پشت جلد کتابی که از آن گفتم مرتبط با قیمتهای قبلی است اگر قراربهاعما­لهزینههایف­علیباشدکهم­علومنیستبا­چهافزایشیر­وبهرومیشوی­م. اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند کم کم چیزی از نشرمان باقی نمیماند، هر چندمیدانمک­همشکالتصنع­تنشرجداازد­یگربخشهایک­شورنیست،بااینحال امیدوارم زودتر چارهای برای بهبود این اوضاع و احوال نابسامان اندیشیده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.