نگاهرئیسجم­هوری به حوزه زنان تعاملیاست

Iran Newspaper - - صفحه اول - صفحه 10 رابخوانید

نــگاه دکتر روحانــی بهعنوان رئیــس جمهــوری نگاهــی تعاملی است، از آنجا که هم به لحاظ دینی و هــم بهلحاظ نظری آگاهیهای باالیــی دارنــد و از ابتــدا با جریان انقــالب همراه بودند، کامالً با شــرایط روز زنان جامعه آشــنایی دارنــد. رئیــس جمهــوری از دوره حضــرت امام خمینــی (ره) کــه مبانــی نظــری خــود را مطــرح میکننــد تا امروز به میزانی کــه به تحقق اهداف نزدیک شــدیم، با سیر تطور مباحث زنان همراه بــوده و نــگاه پیشــرو دینــی در حوزه زنــان دارند. گاهی اوقات هم بهصــورت موردی در این حوزه بحث میکنند و در جریان گزارشهای تحلیلی، آماری هم هستند و مباحث روز را میدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.