مقاومت، واکنش، گفتوگو

Iran Newspaper - - صفحه اول -

ســفر آقــای ظریــف بــه فرانســه و در حاشــیه اجــالس گــروه 7 و دیدار بــا مقامات فرانســوی و اظهار نظرات بعــد از آن بازتــاب جــدی داشــت و مورد توجــه افکار عمومــی نیــز واقع شــد. همچنین این ســفر با روشــن شــدن آتش تهیــه توپخانــه تندروهای داخلــی همراه بود. چنان علیه سیاســت خارجی سخن میگویند که گویی اتفاق جدیدی در سیاســت ایران رخ داده اســت، یا آنکه اینگونه اقدامات مســتقل از سیاســت کلــی نظام انجام میشــود. واقعیت این اســت که اگر ایــن اقدامات برخالف این سیاســتها باشــد، باید از آن جلوگیری کرد، در حالی که میدانیم چنین اتفاقی ممکن است در این سطح در مغایرت با سیاستهای کلی دیده شود، بویژه در مورد سیاســتها و اقداماتی که انجام آنها پیشاپیش اعالم میشود. در نقــض ادعــای تندروهــا همیــن بس که ســفر نخســتوزیر ژاپن بــه تهران نهتنها با اســتقبال مواجه شــد، بلکــه دیدار با رهبر معظم انقــالب نیز انجام گردیــد و گفتوگو در این ســطح هیچ ممانعتی وجود نــدارد. بنابراین دیدار آقای ظریف منطقاً در ادامه سیاستهای جاری کشور در امور هستهای است. این سیاســت تاکنون مبتنی بر برجام و احیای آن بوده اســت. سیاســتی که با آمدن ترامپ و خروج از برجام دچار اشکال شده است. ترامپ درصدد فشار بر ایران از طریق تحریم و مذاکره مستقیم بدون دلیل و توجیه کافی است.

ولــی ایران در برابر ترامپ چند سیاســت همزمان را پیشــه کرده اســت. از یک ســو مقاومــت در برابر تحریم را بهعنوان یک گزینــه اصلی انتخاب کرده اســت. تحریمهایــ­ی کــه از یک ســال پیــش آغاز شــد، اکنون به جایی رســیده اســت که برخالف آغاز تحریمها، حدی از ثبات اقتصادی فراهم شــده است که بازتاب آن در کند شــدن آهنگ تورم و بهبود رشــد اقتصادی را شــاهدیم. سیاســت دوم برداشــتن گامهایــی در مواجهــه بــا خــروج از برجــام و احیای بخشــی از امتیازاتی اســت که به طرف مقابل داده شــده بود که در این زمینه نیز چند گام برداشــته شــده است و انتظار میرود در صورتی که اروپا و امریکا تغییر خط مشــی ندهنــد، این فرآیند ادامه پیدا میکند و حتی ممکن اســت بــه خــروج از برجام یا بالموضوع کردن آن منتهی شــود و این نیز خط مشــی درستی است که مجموعه ساختار رسمی از آن دفاع میکند.

سیاســت ســوم نیز واکنشهــای قاطع در برابــر اقدامــات تحریکآمیز در منطقه و خلیج فارس یا حتی در ســایر نقاط جهان اســت. سیاســتی که قابل پیشبینی برای طرفهای مقابل نبود و نقشــه کلی رفتار آنان را دچار تغییر کرد. در پی این سیاســت و در اولین گام امارات متحده و ســپس عربســتان تا حدودی متوجه شــدند کــه عوارض بازی کردن با آتــش دامن همه را خواهد گرفت و دامن آنان را بیشــتر از دیگران. کشــورهای دیگــر و قدرتهای بزرگ نیــز متوجــه ماجــرا شــدند. ولی ایــن قدرتنمایــ­ی ایران بــه منزله عــدول از سیاســت کلی نظام که حل مشــکالت از طریق سیاسی است تلقی نمیشود. از اینرو باید دریچهای جدی برای حفظ منافع ایران گشــوده شود؛ دریچهای کــه بــرای تضمین منافــع ایران از طریــق رد و بدل کــردن امتیازات باید ســه شــرط داشته باشــد. اول اینکه هرگونه امتیازی که داده شــود همراه با گرفتن امتیــازی متــوازن و متقابــل باشــد. دوم اینکه برجــام توافق پایهای اســت که غیرقابل نقض است و سوم اینکه ضمانتهای اجرایی کافی برای جلوگیری از اقدامــات بعدی مشــابه اقدامات خودســرانه ترامپ در نظر گرفته شــود تا صلح و آرامش به منطقه بازگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.