نظارتکنید دخالتنکنید

رئیسجمهوری خطاب به دستگاههای نظارتی:

Iran Newspaper - - صفحه اول -

- اگر دولت قدرتمند نباشد مردم زندگی خوشی را تجربه نخواهند کرد - دولت باید صاحب قدرت و اختیار باشد - انتظار ملت این است که بعد از هر انتخابات شرایط زندگی آنها بهتر شود - فساد با بگیر و ببند ریشهکن نمیشود - رانت فقط با رقابت آزاد و سالم از بین می رود - قدرت و اختیارات دولت، خودرأیی نیست

دفــاع دولت از تصمیمات مدیریتی دســتگاهها­ی اجرایی، به رئیــس جمهوری رســید. طی روزهای گذشــته، از رئیس دفتر رئیس جمهوری تا ســخنگوی دولت، از تصمیمات مدیریتی مدیرانــی که مســائلی کــه درباره آنان ایجاد شــده بــود، دفاع کردند. حاال رئیس جمهوری صراحتاً از دســتگاهها­ی نظارتی خواســت کــه با اصاح روندهــای خطای خود، بــه واقع بر کار دســتگاه اجرایــی نظــارت کنند، نــه دخالت. حجت االســام حســن روحانی دیروز در پانزدهمین جشــنواره شهید رجایی، خواســتار رعایت اقتدار دولت، به معنای قانون اساسی شد و ضمن مغایر دانســتن آن با دیکتاتوری، تأکید کرد که نظارت برای این نیســت که مانع و سرعتگیر ایجاد کنیم و دل مدیر را بلرزانیــم، بلکــه نظــارت برای کمک اســت و دســتگاهها­ی نظارتی باید به دولت کمک کنند.

به گزارش پایگاه اطاعرسانی ریاست جمهوری، روحانی در این مراســم که در سالن اجاس ســران برگزار شد، با بیان اینکــه دولــت اگــر قدرتمند نباشــد، مــردم زندگی خوشــی را تجربه نخواهند کرد، گفت: قدرت و توان دولت به معنای آن اســت که بتواند در صحنه ســخت مدیریت اختیــارات الزم را داشته باشد.

او با اشاره به اینکه مسئولیتها، منطبق با اختیارات بوده و دولــت بایــد صاحــب قــدرت و اختیار باشــد، گفــت: این به معنای دیکتاتوری و قدرتطلبی نیست.

رئیــس جمهــوری با بیــان اینکــه رهبر معظــم انقاب در دیــدار اخیر خود بــا اعضای هیأت دولــت فرمودند که دولت در وســط میــدان قــرار دارد و باید بتوانــد اقدامات خــود را به انجام برســاند، گفت: دســتگاه نظارتی در کشــور ما دچار یک خطا شــده و امیدواریم به دســت مســئوالن نظارتی این خطا اصاح شود.

رئیــس جمهوری با اشــاره به کامــی از امیرالمؤمن­ین(ع) مبنی بر اینکه ایشان میفرماید: «من را با نظارت و نصیحت خالــی از فریب، غش و خیانت کمک کنید»، گفت: برخی در قالــب انتقاد و نصیحت تخریب میکننــد و نیش میزنند که اصل انتقاد و نظارت باید موجب کمک شود.

روحانــی بــا تأکیــد بر اینکــه نصیحــت و دلســوزی و انتقاد خالصانه کنید که خالی از فریب باشــد، تصریح کرد: دستگاه نظارتــی بایــد موجب کمک شــود که این به معنــای دخالت نیســت و بزرگترین ضرر در کشــور اشــتباه دخالت و نظارت است.

رئیــس جمهــوری با اشــاره به اینکــه اگر به جــای نظارت، دخالت شــود، تنها مردم ضــرر میکنند، اضافه کــرد: زیرا در این صورت مدیر نمیتواند کار کند و نظارت برای این نیست که مانع و ســرعتگیر ایجاد کنیــم و دل مدیر را بلرزانیم، بلکه نظارت برای کمک است و دستگاههای نظارتی باید به دولت کمک کنند.

روحانــی با اشــاره به اینکه در میدان جنگ بازرســی وجود دارد تا در صورت بروز خطا، اعمال نظر کند و بررســی نماید، گفت: اما اگر از ابتدا بازرسی وارد عمل شود، دیگر فرماندهی و طراحی میدان جنگ امکانپذیر نیست.

رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه چنین اقداماتی دلسوزی نبوده بلکه به هم زدن مدیریت کشــور اســت، افزود: من این مهــم را زمانــی اعــام میکنم که تنهــا 2 ســال از عمر دولت باقیمانده اســت و اگر هر کســی در این کشــور رئیس جمهور، وزیــر، معــاون و مدیر باشــد و دســتگاه نظارتــی مداخله کند، آن دولــت ناموفق اســت و مدیــران، ابتکار و خاقیــت را کنار خواهند گذاشت.

روحانــی بــا بیــان اینکــه از مدیــران ارشــد، دســتگاهها­ی نظارتی و همچنین مجلس شورای اسامی خواهش میکنم کــه در اقدامــات و همچنین تدوین قوانیــن و مقررات تجدید نظرهایی داشــته باشــند، تصریــح کرد: نباید اجــازه دهیم در کشــور فساد رخ دهد و نظارت تعطیل شــود، اما باید دخالت تعطیل شــود، چــرا کــه در این صــورت دســتگاهها­ی اجرایی نمیتواننــ­د به اهــداف خود برســند، البته مــردم و روزنامهها باید در بیان نظرات خود آزاد باشند.

او با بیان اینکه دســتگاه قضایی مستقل باید فرد متخلف را طبــق قانون محاکمــه نماید، ادامه داد: نبایــد اجازه دهیم شــائبه سیاســی در محاکمــه وارد شــود که در نتیجــه قضاوت میمیرد.

روحانــی تأکیــد کــرد: اگــر شــبهه و شــائبه سیاســی در ذهــن مــردم ایجــاد شــود، کار دســتگاه قضایی تمام اســت و مشــروعیت قضاوت از بین میرود. مردم باید حس کنند هر

فــردی از هــر قوم، قبیله، مذهب و جناحی در دادگاه یکســان دیــده میشــود و در محکمــه بــه منزلــت اجتماعــی، جایگاه سیاســی و قومیــت فــرد کاری ندارند و باید وجــدان، پرونده و قانــون در نظر گرفته شــود. رئیس جمهوری بــا تأکید بر اینکه یکی از وظایف بزرگ دولت مبارزه با فســاد و رانت در کشــور اســت، تصریح کرد: با دادگاه و دســتگاه قضایی، فساد از بین نمی رود بلکه دستگاه قضایی آخرین مرحله است و با بگیر و ببند فساد از بین نخواهد رفت.

روحانــی با بیان اینکه آغاز مبارزه با فســاد بر دوش دولت است و باید مدیران و دولت از طریق شفافیت، سامت اداری و توســعه دولت الکترونیک جلوی فســاد در کشــور را بگیرند، افزود: برای از بین بردن فساد باید همه چیز شفاف باشد چرا که فساد در تاریکی رخ میدهد و اگر خورشید شفافیت روشن شــود فساد از بین خواهد رفت و این زمانی رخ میدهد که در کشــور رانت وجود نداشــته باشد و باید رقابت ســالم را ایجاد کنیــم و در جاهایی که دولت مســئولیت دارد بــه مردم وگذار

نماییــم و در رقابتی که مردم حضــور دارند نباید دولت ورود کند.

وی با بیان اینکه اگر مبنا بر این باشــد بخشــی از بنگاههای اقتصــادی، دولتــی، نظامی، شــبه نظامی و بخــش دیگری از آن خصوصــی باشــد، در نهایت این بخش خصوصی اســت که باید با آنها بســازد و کنار بیاید، ادامه داد: در اینجاســت که فســاد رخ میدهــد و باید رقابت ســالم را به وجــود بیاوریم و شــفافیت، رقابت و قانون برای ما اصل اســت که این مهم از طریق دولت الکترونیک ایجاد میشود.

رئیــس جمهــوری در ابتــدای ایــن مراســم،ًتجلیــل خدمتگــزار­ان مــردم را موجــب افتخــار دانســت و تاکید کرد: در شــرایط ســخت، روی مســئوالن و کارکنــان دولــت به روی مردم باید گشــاده تر باشــد، چرا که ما خادم مردم هســتیم و مشروعیت دولت در گرو خدمت به مردم است.

روحانــی با بیان اینکه در دوران شــهید رجایی و باهنر هم ســختیها و مشکاتی داشتیم و امروز نیز مشکاتی داریم که البته با دشــواریها­ی آن دوره تفــاوت دارد، اظهار کرد: امروز نــوع مشــکات متفــاوت و یک جنــگ اقتصــادی، روانــی و تا حدی سیاســی بر کشور تحمیل شــده و ما باید این جنگ را با پیروزی و فتح ملت ایران در برابر متجاوزان تمام کنیم و این کار نه تنها شــدنی اســت، بلکه براســاس تاریخ و سابقه ملت ایران و وعدههای خداوند، قطعی خواهد بود.

روحانی با بیان اینکه امروز اداره کشور نسبت به سالهای قبل متفاوت اســت و حتماً باید مســئوالن بــا ابتکارات جدید مشــکات را تبدیــل به فرصت کننــد، گفت: امــروز نامهای از وزیــر نیــرو دریافت کردم که در آن ایشــان طرحــی را که برای برگــزاری مراســمها و جلســات از طریــق ویدئــو کنفرانــس داشــتند، ارائه کــرده بودند و با اجرای ایــن طرح صرفهجویی بســیاری بــه وجود آمــده بود که در همین راســتا ایــن طرح را بــرای اجرا در تمامی وزارتخانهه­ا و دســتگاهها، اباغ کردم تا همه از آن استفاده کنند.

رئیــس جمهــوری، صرفهجویــی، پاییــنآور­دن هزینهها و افزودن به خدمات به مردم را حائز اهمیت دانســت و گفت: این بســیار مهم اســت که مردم در این شرایط که با سختیها و مشــکات مواجه هســتند، زمانی که به دستگاههای اجرایی مراجعــه میکننــد، بــا روی گشــاده مواجه شــوند و ایــن کار تا زمانــی که باور نکنیم که خادم مردم هســتیم، اتفاق نخواهد افتاد.

روحانــی افــزود: تــا زمانــی کــه خــود را رئیــس میدانیــم نمیتوانیــ­م بــا مردم با روی گشــاده برخورد کنیــم و باید این را بــاور کنیم که مــردم ما را انتخاب کردند تــا به آنها خدمت کنیم.

رئیــس جمهوری بــا تأکید بر اینکه هر چــه میزان خدمت مسئوالن به مردم افزایش یابد، مشروعیت آنان ارتقا خواهد یافــت و هر چه کمتر بــه مردم خدمت کنیم، مشــروعیتم­ان کاسته میشــود، گفت: مردم در انتخابات به ما رأی دادند، تا خدمات بهتری را به آنان ارائه کنیم و انتظار دارند به واسطه هــر انتخاباتــ­ی کــه در آن حضــور مییابند، شــرایط برایشــان راحتتر و بهتر از گذشته شود.

روحانــی ضمــن اشــاره بــه ســوابق تاریخــی دولتــداری و دیوانــدار­ی در ایــران، بر اجــرای دولت الکترونیــ­ک تاًکید کرد و افــزود: اگر انتخابات الکترونیک شــود، مشــکات انتخاباتی به حداقل خواهد رســید، زیرا برخی مشــکات به دلیل عدم شفافیت است.

رئیس جمهوری با اشــاره به آمــار انصاری، معاون رئیس جمهــوری مبنــی بر اینکه تا پایان ســال ۹۹ اقدامات مرتبط با دولــت الکترونیــ­ک به اتمام میرســد، گفت: البتــه این کمی دیر است و اواخر دولت خواهد بود و باید این اقدام بزرگ در دولت دوازدهم انجام شــود و بایــد تاش کنیم، زودتر به این مهم برســیم چرا که قدم مهمی برای خدمترســان­ی راحت بــه مردم و جلوگیری از فســاد و ایجاد شــرایط مناســب برای زندگی مردم است.

رئیــس جمهــوری بــا درخواســت از مقامــات و وزرا بــرای حضــور بیشــتر بین مــردم ادامــه داد: اگر خدمــات مقامها و مســئوالن به مردم اعام شــود، دشــمنان نمیتواننــ­د در دل آنانًشبههای ایجاد کنند و باید همچنین برای نقدهای مردم کاما آماده باشیم.

روحانی با تأکید بر اینکه ما بهترین نیســتیم و افکار ما نیز باالترین نیست، گفت: جمع فکر مردم از ما باالتر است و راه برای نگاهداشــت نظام این است که مردم حس کنند با آنها یکی هستیم.

او با بیان اینکه ما از تمام شــیوههای سیاسی، دیپلماتیک و مذاکــره اســتفاده میکنیم، اظهــار کرد: اما اســاس قدرت و توان ما حتی در مذاکرات، مردم هستند که اگر دولت و مردم یکــی باشــند، در نتیجه این دولــت قدرتمند خواهــد بود و در مذاکرات موفق میشود.

رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه هدفگــذاری و اقدامــات دولــت برای حضــور بانــوان در عرصــه مدیریتــی و اینکه 30 درصد مدیران در کشــور از بانوان باشــند، گفت: در این زمینه موفقیتهــا­ی خوبــی داشــتهایم و تعداد مدیــران زن با یک افزایــش 25 درصــدی ، از ۹ هــزار و 34 نفر در ســال 6۹ به 12 هزار و ۹02 نفر در سال 8۹ رسیده است.

روحانــی ادامــه داد: مدیــران زن از 13.6 درصــد ســال 6۹ بــه 18.7 درصــد در ســال 8۹ و همچنین در ســطح مدیریت عالی از 31 نفر به 67 نفر افزایش داشته است و در استانها و شوراها نیز زنان حضور فعالتری پیدا کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.