پرونده یک موضوع: استعداد

Iran Newspaper - - صفحه اول -

استعداد چیست؟ استعدادیاب کیست؟ در یک شوی استعدادیاب­ی هنری و ورزشی چه اتفاقی میافتد؟ برنامههای استعدادیاب­ی چطور میتوانند زندگی شرکتکنندگا­نشان را نابود کنند؟ استعدادها پساز شوهای استعدادیاب­ی چه فرجامی را تجربه میکنند؟

- با مقالههایی به قلم سعید محمدزاد اکبری تورج شعبانخانی، مجید جاللی اشکان خطیبی، مجتبی جباری، مریم کشفی آنگوس هریسون - همراه با نوشتههایی از علی مسعودینیا سعیده اسالمیه، مجیدرضا مصطفوی گلبو فیوضی، یحیی نطنزی، حامد جیرودی جالل طالبی، محمدرضا شاهرخینژاد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.