تضادی‌بین‌استفاده‌از‌توان‌داخلی‌با‌برقراری‌روابط‌خارجی‌وجود‌ندارد

Iran Newspaper - - News -

رئیس جمهــوری وظیفه دولت را نه ســر دادن شــعار، که کار و خدمت به مردم دانســت و بر ارائه گزارشهای اقدامــات بــه مــردم تأکیــد کرد. حجتاالســا­م حســن روحانی روز گذشــته در نشست هیأت وزیران، این نکته را خطــاب بــه دولتمردان مطــرح کرد، درعیــن حال از کســانی که تنها مســئولیت و وظیفه خود را شــعاردادن میدانند هم انتقاد کرد.

به گــزارش پایگاه اطاعرســان­ی ریاســت جمهوری، رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه تضادی بین اســتفاده از تــوان داخلی با برقراری روابــط خارجی وجود ندارد، اظهار کرد: جوانان، نویســندگا­ن و اقشــار مختلف مردم بــه این نکتــه توجه داشــته باشــند کــه اســتفاده از توان داخلی و تعامل با جهان مکمل هم هســتند و تضادی بین آنها وجــود ندارد. امروز باید از ظرفیت کشــورهای مســلمان و همسو و همسایگان خود به نفع منافع ملی خود بهرهبرداری کنیم.

او با اشــاره به اینکه باید در عرصه سیاســت خارجی از ظرفیت کشــورهای دوســت و همسو اســتفاده کرده و مشــکات را کاهش دهیم، گفت: متأسفانه بعضاً افکار نامتعادلی مطرح میشود که یا باید از خارج یا از داخل کشــور چشمپوشــی کنیم در حالی که معتقدیم از همه توان خود در عرصههای مختلف استفاده کنیم.

ایــن گزاره روحانــی را نیز باید پاســخ بــه جریانها و رســانههای­ی قلمداد کرد که ادعا میکنند دولت تنها به خارج توجه دارد، درحالی که باید به داخل توجه کند.

رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه وظیفه دولت سر دادن شعار نیست، گفت: وظیفه اصلی دولت کار و تاش و خدمت به مردم است و باید این اقدامات را به مردم گزارش دهیم.

روحانــی با اشــاره بــه اینکه دولــت از نقد دلســوزانه اســتقبال میکند و با همه وجود شــنوای اینگونه نقدها اســت، افزود: در اســام نیــز بر نصیحــت و خیرخواهی تأکیــد شــده اســت و نصیحــت همان نقــد دلســوزانه و کمــک کننــده اســت، البته عــدهای بــه ظاهر دلســوزانه انتقــاد میکننــد اما در محتــوای انتقاد آنــان چیزی جز اختاف، تفرقه و تضعیف وجود ندارد.

رئیــس جمهوری با بیان اینکــه امروز دولت در همه زمینههــا بــا حضور فعــال در صحنــه به دنبــال کاهش مشــکات مردم اســت، پیگیری دیپلماسی را بخشی از ایــن تاشها دانســت و افــزود: اینکه وزیــر امور خارجه کشــورمان به نقاط مختلف جهان و کشورهای مختلف ســفر کرده و در حــال رایزنی و گفتوگوســت و در طول یک هفته 2 بار به فرانسه سفر میکند به معنای تاش و فعالیــت فوقالعــاد­ه خادمــان مــردم بــرای تأمیــن منافع مردم است.

روحانی با تأکید بر اینکه قدرت اصلی کشــورمان در توجــه به ظرفیتهــای داخلی اســت، گفــت: البته این بــدان معنــا نیســت که چشــم خــود را بــه ظرفیتهای خارجــی ببندیــم و با کشــورهای دیگر تعامــل و مراوده نداشــته باشــیم، چرا کــه حوزههای مختلــف در جهان امــروز از جملــه عرصههــای اقتصادی، علــم و فناوری و هنــر موضوعاتــی نیســتند کــه فقــط در حصــر دیــواره سیاسی یک کشور باشد.

رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران با همه کشورهای جهان جز آنهایی که به دنبال دشــمنی هستند، تعامل و مشارکت دارد، تصریح کرد: باید با دنیا حرف بزنیم و تعامل داشته باشیم، اما بدیهی است که بایستی توجه اصلی به ظرفیتهای داخلی باشد، چرا که همه اقتدار ما از داخل کشور نشأت میگیرد.

روحانــی تصریح کــرد: بایــد در شــرایط کنونی همه دســت به دســت هم دهیم تا از مشکات عبور کنیم، از مشــکات و مطالبات بحق مردم آگاه هســتیم و مردم از ما کار و تاش بیشــتر و حل و فصل مســائل را مطالبه میکنند و با تمام وجود به دنبال حل مشکات هستیم و مردم باید به آینده نظام امیدوار باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.