آی‌تاهلل‌مصباح:‌چرا‌سوئیس‌نم‌یشویم؟

Iran Newspaper - - News -

‌‌خبر اول اینکه، آیتاهلل مصباح یزدی در بخشــی از ســخنان خود در نشست عمومی طالب و فضالی قمی حوزه علمیه قم به این سؤال پاسخ داد که چرا جمهوری اســالمی ایران نمیتواند سوئیس شود. به گــزارش خبرگزاری حوزه، وی گفت: همه نام کشــور ســوئیس را شــنیدهاند که کشــوری امن بوده و این سؤال وجود دارد که چه اشکال دارد که ما هم همانند آنان کشوری امن برای خود ساخته و پیشــرفت علمــی داشــته و کشــوری امــن برای پــول و ســرمایه دیگر کشــورها باشــیم؟ چرا باید این همه جنگ و نزاع اطراف ما باشــد؟ ما چه جوابی برای این ســؤال داریم؟ مصباح یزدی افزود: جواب نهایی برای این ســؤال در این است که فلسفه نهایی وجود انسان روی زمین را بیابیم؛ آیا آفریده شــدیم که آســوده بخوریم و بخوابیم و در آخر از دنیا برویم؟ برخی این گونه فکر میکنند که بهترین شکل این زندگی در نهایــت همانند کندوی زنبور عســل اســت. وی ادامــه داد: آیا خدا ما را آفریده که این مشــکالت و فســادها را در عالم ببینیم و بعد از آن بمیریم؟ آیا این گونه زیســتن عبث نیســت؟ آیا نبایــد این احتمال را بدهیم کــه دنیای دیگری نیز غیر از این دنیا وجود دارد؟ منطق قرآن این گونه القا میکند که غیر از اینکه فکر کنیم شــکم خود را ســیر کرده و به غرائز خود پاسخ دهیم، باید هدفمان این باشد که این مسائل را نیــز به نحــوی انجام دهیم که نتیجه مطلوبی برای بی نهایت داشــته باشــیم. همه اینها باید وســیله و ابزار برای ما باشــد. بــه گفته مصباح یــزدی، انقالب اســالمی یعنی اینکه مــا همانند حیوانات نیســتیم که فقط به فکر شکم و مباحث دیگر باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.