مذاکره‌ایران‌و‌امریکا‌تابو‌نیست

Iran Newspaper - - News - امیرعباس نخعی روزنامهنگا­ر

اظهــارات اخیــر امانوئل مکرون رئیــس جمهــوری فرانســه و بــه دنبال آن سخنان حسن روحانی رئیس جمهــوری مبنی بر اینکه هرجــا منافع مردم تأمین شــود مذاکره میکنیم خشــم عده ای را کــه مذاکرات ایــران و امریکا را تابو میدانند برانگیخته اســت، حــال ســؤال اینجاســت کــه آیــا واقعــاً مذاکــره بــا امریکا تابو اســت.آیا ما تــا بحال با امریکا مذاکره نکرده ایم. نگاه به تاریخ گذشته (پس از انقالب اسالمی) خالف این مدعا را اثبات میکند. اگــر دوران پس از انقالب و رابطه بــا امریکا را به قبل و بعد از اشــغال سفارت تقســیم کنیم، خواهیم دید کــه میــان ایران و امریــکا بارها مذاکراتی انجام شــده و در هــر دوره هــر یک از گروههای سیاســی دیگری را متهــم به ســازش و تســلیم کردهاند. قبل از اشــغال سفارت امریکا که حتماً نیازی به تشریح ندارد و بارها بین دولت موقت و ســفیر امریکا در تهران مذاکراتی صورت گرفته است. اما پس از اشغال سفارت امریکا اوضاع کمی غامض تر و همه چیز تیره و سرد شد. اما اشغال ســفارت هم پایان همه چیز نبود و دست کــم در چهار برش زمانی مشــهود مذاکره به اشــکال مختلــف صــورت گرفته اســت. نخســتین مــورد آن ماجــرای معروف مــک فارلین مشــاور وقت امنیت ملــی امریــکا اســت کــه هنــوز که هنــوز اســت روایت صحیحــی از آن وجــود ندارد.اما آنچه معلوم اســت قطعــاً یک هواپیمــای امریکایی حامــل مک فارلین نمیتوانسته بدون هماهنگی و مذاکره قبلی آن هم با هدایای ویژه در فرودگاه مهرآباد فرود بیاید. هرچه بود، این مذاکرات شکست خورد، اما بود! مورد مهم بعدی مذاکراتی تحت عنوان نشست سه جانبه میان ایــران، امریــکا و عراق در ســال 86 بود کــه در بغداد انجام شــد و ســفرای دو کشــور ایــران و امریــکا در آن حضور داشتند و گفت وگوها میان ایران و امریکا برای حل اختالفات بر ســر مسائل عراق و منطقه صورت گرفت. گفتوگوهایی که هیأتهای دو کشــور پشــت یک میز اما با حضور کشــور ثالث انجام دادند. شاید مهمترین بخش مذاکرات ایران و امریکا به موضوع هستهای و برجام مربوط میشود. آن گونه که بعدها مشخص شــد این مذاکرات دو بخش داشته؛ بخش اول مذاکراتــی کــه به واســطه کشــور عمــان صورت گرفته و مقامات هر دو کشــور نیز بعدها به آن اذعان کردنــد و زمینه ســاز مذاکــرات اصلی برجام شــد. در مذاکــرات برجــام دیگر هیچ چیز بــرای پنهان کردن وجود نداشت و دو کشور در سطح وزرای امور خارجه (ظریف و کری) به گفتوگو و مذاکره پرداختند. حتی اگر موضوع مذاکره محدود به مســائل هستهای بود، اما در اصل و روح آن یعنی گفتوگوی دو مقام عالی رتبــه دیپلماتیک ایــن مذاکــرات بصــورت دوجانبه و چنــد جانبــه انجام شــد و حتــی پیــش از آن رئیس جمهــور روحانــی برای نخســتین بار به تلفــن باراک اوبامــا رئیس جمهور وقــت امریکا پاســخ داد و باب تعامل را گشود. پــس از آنکه ترامپ تمــام دســتاورده­ای برجام (که همچنــان مــورد تأییــد جامعــه بینالملل اســت) را یکجانبــه برهم ریخــت و روند فروش نفــت ایران با مشــکل روبهرو شــد همه چیز به ســر خط بازگشــت. چــرا که ایــران نیز با کاهش تعهدات برجامی نشــان داد که یکســویه در برجام باقی نخواهد ماند و طرف دیگر توافق که ظاهراً طرف اصلی نیز هســت باید به تعهدات خود بازگردد. اتفاقی که با وساطت بسیاری از کشــورها ازجملــه امانوئــل مکرون شــاید بــه وقوع بپیونــدد. ایــن اتفاق که قطعــاً توأم با عقب نشــینی امریکا همراه اســت و منافع مــردم ایران را نیز در پی خواهــد داشــت، بازهم با تابو ســازی عــدهای مواجه شده است. تابو سازی دروغین که هیچ واقعی نبوده و ایران هرگاه منافع مردم کشورش را در مذاکره دیده آنرا انجام داده است. وقتــی مذاکره احتمالی با هــدف تأمین منافع مردم بــه ســمت تحقق حرکــت کــرده و وقتی دیپلماســی زورش چربیــده و زبــان گفتوگــو زبان ســخن شــده برخی تالش کردهاند به شــکلی بازی را برهم بزنند. اینبار باید مراقب بود تا بازی ناخواسته و بدون اطالع دولت برهم نخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.