آخرینتغییر­اتقیمتخورا­کیها

Iran Newspaper - - News -

مرکــز آمــار در جدیدتریــن گــزارش خود درباره متوســط قیمت اقالم خوراکی مناطق شهری در ماه مرداد نوشته اســت: «براســاس نتایــج به دســت آمــده در مــرداد ماه 893١، اقالم «ســیب زمینی» 2١,2( درصــد)، «گوجه فرنگی» (١.٧١ درصد) و «پیــاز» ١2.9( درصــد) نســبت بــه مــاه قبــل کاهش قیمــت داشــتهاند. در مقابل اقالم «چای خارجی بســتهای» 29,9( درصد)، «مرغ ماشینی» ١4.9( درصــد)، «پرتقــال محصول داخــل» ١0.3( درصد) نســبت به ماه گذشــته، افزایش داشــتهاند.» در مــرداد ماه، از 24 کاالی آمــاده در جدول مرکز آمار، قیمت 2١ قلم کاهشــی و 2١ قلم افزایشــی بوده که بیشترین تغییر مربوط به کاالهای ذکر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.